Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2012

Εγκύκλιος Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ. Δημητρίου για την Εορτή του Ευαγγελισμού και την Ημέρα Εθνικής Ανεξαρτησίας- 25 Μαρτίου 2012

Πηγή: ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

19 Μαρτίου 2012


Ἀρ. Πρωτοκόλλου: 27/12

25 Μαρτίου 2012
Ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ
Ἡμέρα Ἐθνικῆς Ἀνεξαρτησίας

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Προσφιλεῖς Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,
Ἐπί δύο σχεδόν αἰῶνες ὁ ἑορτασμός μας τῆς Ἡμέρας τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου ὡς Ἑλληνορθοδόξων Χριστιανῶν ἔχει συνδεθεῖ μέ τή μνήμη τῶν ἀγώνων τῶν προγόνων μας στήν Ἑλλάδα γιά ἀνεξαρτησία, ἀγώνων οἱ ὁποῖοι ξεκίνησαν τόν Μάρτιο 1821. Αὐτοί οἱ δύο ἑορτασμοί ἦταν καί συνεχίζουν νά εἶναι πολύ σημαντικοί γιά μᾶς διότι ἀντιπροσωπεύουν τήν βαθειά σύνδεση τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς κληρονομιᾶς μας, τῆς πίστεως καί τῆς ζωῆς, ἡ ὁποία προσφέρει μοναδική μαρτυρία στόν κόσμο.
Ὅταν σκεπτόμεθα καί τιμοῦμε τήν Ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, ἔχουμε νά κάνουμε μέ ἕνα ἱερό γεγονός κατά τό ὁποῖο ὁ Θεός ἀπεκάλυψε τήν ἀγάπη Του γιά μᾶς καθώς καί τό θεῖο σχέδιό Του γιά τήν ἀνακαίνιση τῆς ζωῆς καί τῆς κοινωνίας μας μαζί Του. Στόν Εὐαγγελισμό, κατά τρόπο πού προκαλεῖ δέος, ὁ Θεός ἀνήγγειλε στήν Παρθένο Μαρία διά τοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ ὅτι θά ἐγεννᾶτο καί θά ἐρχόταν στόν κόσμο μέσῳ ἐκείνης ὡς Θεός καί ἄνθρωπος.
Τό θαυματουργό αὐτό γεγονός στήν ἱστορία τῆς πίστεώς μας εἶναι αὐτό πού ἑορτάζουμε κάθε χρόνο. Ἑορτάζουμε διότι ὁ Εὐαγγελισμός ἀποτελεῖ ταυτοχρόνως ἀρχή καί πραγματοποίηση. Εἶναι ὁ χρόνος καί ὁ τόπος ὅπου ὁ Χριστός ἀνέλαβε νά σώσῃ τήν ἀνθρωπότητα ἀπό τήν ἁμαρτία, τό κακό, τήν ἐνοχή καί τό θάνατο. Ἐπί αἰῶνες, πολλοί ἤλπιζαν ὅτι θά ἐρχόταν ἡ ἡμέρα κατά τήν ὁποία ὁ Θεός θά συνῆπτε νέα διαθήκη μέ ὁλόκληρη τήν ἀνθρωπότητα, διαθήκη χάριτος καί πίστεως. Αὐτό ἀκριβῶς συνέβη τήν Ἡμέρα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ.
Ἡ Ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ συνδέεται, ἐπίσης, καί μέ τόν ἑορτασμό τῆς Ἡμέρας Ἐθνικῆς Ἀνεξαρτησίας τῆς Ἑλλάδος ὄχι μόνον λόγῳ τῆς ἡμέρας τῆς 25ης Μαρτίου, ἀλλά μᾶλλον ἐπειδή τό κάθε γεγονός παρουσιάζει σημαντικά θέματα τά ὁποῖα συνδέουν τήν πίστη καί τή ζωή μας, ὅπως καί τήν ταυτότητά μας ὡς Ἑλλήνων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, μέ τήν Ἑλληνική κληρονομιά μας. Ὁ ἀγώνας γιά ἀνεξαρτησία τῶν πατέρων καί μητέρων μας γεννήθηκε ἀπό τήν ἐπιβεβαίωση τοῦ δικαιώματος τοῦ κάθε ἀνθρώπου γιά ἐλεύθερη βούληση καί ἐκλογή ἑνός δικαιώματος τό ὁποῖο χάρισε ὁ Θεός. Αὐτό, σέ συνδυασμό μέ τήν ἐπιθυμία γιά ἐλευθερία καί αὐτοδιάθεση ἐνέπνευσε τούς Ἕλληνες τό 1821 ν’ ἀναζητήσουν τήν ἀπαλλαγή των ἀπό τήν καταπίεση αἰώνων καί νά ἐπαναδιεκδικήσουν τόν ἔλεγχο τῆς ζωῆς καί τῆς μοίρας των. Ἐπιπλέον, αὐτοί οἱ ἴδιοι οἱ ἄνθρωποι γνώριζαν ὅτι ἡ ἀπόφασή των γιά ἀνεξαρτησία σήμαινε μεγάλες θυσίες. Παρ’ ὅλα αὐτά, ἡ θυσία αὐτή ἀποτελοῦσε προσφορά τῆς ζωῆς των χάριν τῆς δικαιοσύνης, τῆς ἀξιοπρεπείας καί τῆς ἐλευθερίας.
Ὁ ἀγώνας τῶν Ἑλλήνων γιά ἀνεξαρτησία ἀπετέλεσε ἐπίσης ἀρχή καί πραγματοποίηση. Ἦταν ἡ πραγματοποίηση τῆς ἐλπίδος ἐκείνων οἱ ὁποῖοι ἔζησαν καί πέθαναν ὑπό καθεστώς καταπιέσεως, καί τό ὅραμα τῆς εἰρήνης καί τῆς εὐτυχίας τό ὁποῖο πολλοί ἐπιθυμοῦσαν γιά τά παιδιά καί τούς ἀπογόνους των. Ἀπετέλεσε, ἐπίσης τήν ἀρχή μιᾶς νέας ἐποχῆς, τήν ἀνανέωση ἑνός ἔθνους καί λαοῦ. Διά τοῦ ἀγῶνος δόθηκε ἡ δυνατότητα γιά ἀνοικοδόμηση καί ἀνακαίνιση τῶν κοινοτήτων καί τῆς ζωῆς αὐτῶν, καθώς καί γιά ἐλεύθερη καί ἄφοβη ἐπιβεβαίωση τῆς κληρονομιᾶς των ὡς Ἑλλήνων καί Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν.
Ἡ σχέση αὐτῶν τῶν δύο ἑορτασμῶν τήν Ἡμέρα αὐτή μᾶς δίδει τήν εὐκαιρία νά ἑορτάσουμε τήν Ἡμέρα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί τήν Ἡμέρα τῆς Ἐθνικῆς Ἀνεξαρτησίας τῆς Ἑλλάδος μέ τόν κατάλληλο τρόπο. Προτεραιότητά μας εἶναι ἡ προσφορά λατρείας μας στό Θεό καί ἡ ἔκφραση εὐγνωμοσύνης καί δοξολογίας γιά ὅσα μᾶς ἀπεκάλυψε καί γιά τό ὑπέροχο ἔργο Του τῆς σωτηρίας μας διά τοῦ Χριστοῦ. Τόν εὐχαριστοῦμε καί προσφέρουμε τήν εὐλάβειά μας στήν εὐλογημένη Θεοτόκο γιά τήν ἀφοσίωσή της στό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ἑορτάζουμε τό γεγονός τῆς δημιουργίας μας κατ’ Εἰκόνα Θεοῦ, ἑνός γεγονότος πού εἶχε ὡς συνέπεια τήν δημιουργία μιᾶς ἀνθρωπότητος ἡ ὁποία ἔχει εὐλογηθῇ καί ἁγιασθῇ ἀπό τόν Χριστό ἔτσι ὥστε νά δύναται ν’ ἀποκαταστήσῃ τήν κοινωνία της μέ τόν Θεό διαμέσου τῆς πίστεως.
Πηγή ἐμπνεύσεως ἀποτελεῖ, ἐπίσης, καί ἡ συνειδητοποίηση τῆς ἐλευθερίας καί τῆς ἀνθρωπίνης ἀξιοπρεπείας ἡ ὁποία μᾶς ἀποκαλύπτεται ἀπό τόν Θεό, καί σέ ἀνάμνηση, τιμοῦμε τούς πολλούς ἀνθρώπους πού θυσιάσθηκαν ἔτσι ὥστε νά μποροῦμε σήμερα ἐμεῖς νά χαιρόμεθα μιά ὑπέροχη κληρονομιά ἐλευθερίας καί πίστεως. Αὐτήν ἀκριβῶς τήν κληρονομιά ἑορτάζουμε σήμερα. Τιμοῦμε τούς ἀγῶνες καί τήν ἀνεξαρτησία τῶν προγόνων μας καί ὅλων τῶν ἐλευθέρων ἀνθρώπων. Ἐπιβεβαιώνουμε, ἐπίσης, ὅτι ἡ συνειδητοποίησή μας αὐτῆς τῆς ἐλευθερίας καί  τῶν ὑψηλοτέρων ἰδανικῶν τῆς ἀνθρωπότητος προέρχονται ἀπό τόν Θεό. Εἴθε νά συνεχίζουμε νά προσφέρουμε στόν κόσμο, διά τῆς μαρτυρίας πίστεως καί ἀληθείας, τήν ὁλοκλήρωση τήν ὁποία ἀνακαλύπτουμε σ’ Αὐτόν καί τήν ἀπαρχή μιᾶς αἰωνιότητος κοντά Του, αἰωνιότητος πλήρους καί ἀπολύτου ἐλευθερίας, ἀνείπωτης χαρᾶς καί περίσσειας ζωῆς.

Μετά πατρικῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης,
† ὁ ἈρχιεπίσκοποςἈμερικῆς Δημήτριος

Δείτε επίσης: 

Εγκύκλιος Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ. Δημητρίου για την Παρέλαση της Εθνικής Ανεξαρτησίας - 25 Μαρτίου 2012Δεν υπάρχουν σχόλια:

Εγγραφή στο ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΟΜΟ μέσω Email

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

1. Οι ενυπόγραφες αναρτήσεις (άρθρα, ομιλίες, κριτικές βιβλίων, επιφυλλίδες, δοκίμια, μελετήματα κλπ) που φιλοξενούνται ή αναδημοσιεύονται στο ιστολόγιο "ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΟΜΟ" εκφράζουν κατά κύριο λόγο τους συγγραφείς τους και όχι απαραίτητα το ιστολόγιο "ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΟΜΟ".

2. Τα σχόλια των αναγνωστών του ιστολογίου "ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΟΜΟ" εκφράζουν τους ίδιους προσωπικά και όχι το ιστολόγιο "ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΟΜΟ". Σχόλια άσχετα με το περιεχόμενο των αναρτήσεων δεν θα δημοσιεύονται.

3. Υπάρχουν στο ιστολόγιο μας πολλές προτάσεις (σύνδεσμοι, links) προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites, blogs κλπ). Το ιστολόγιο μας δε φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των αναρτήσεων ή των σχολίων που γίνονται εκεί.

ΣΥΝ-ΙΣΤΟΛΟΓΕΙΝ

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ένα ιστολόγιο αφιερωμένο στους 57 αη-Γιώργηδες της Ορθόδοξης Εκκλησίας

ΤΟ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΣΤΗ WORDPRESS

ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ

Αρχείο

Αξίζει να διαβάσετε

ΘΕΟΛΟΓΟΙ ΚΡΗΤΗΣ

ΝΕΚΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗΣ

ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗΣ
Περίπλους στην ορθόδοξη πνευματικότητα

ΑΝΤΙΦΩΝΟ

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ

Ιερός Ναός Αγίου Διονυσίου Αχαρνών

台灣基督東正教會 The Orthodox Church in Taiwan

台灣基督東正教會 The Orthodox Church in Taiwan
台灣基督東正教會 The Orthodox Church in Taiwan: ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΦΑΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟΥ

Ορθόδοξα ιστολόγια

ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΥΡΙΟΒΙΒΛΟΣ

Home of the Greek Bible

ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ

ΟΟΔΕ

ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ