Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2022

Ανακοίνωση του Πανελλήνιου Θεολογικού Συνδέσμου «ΚΑΙΡΟΣ» για τις πρόσφατες εξελίξεις στο Μάθημα των Θρησκευτικών
Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2022

Αριθμ. Πρωτ. 61ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Ανακοίνωση του Πανελλήνιου Θεολογικού Συνδέσμου «ΚΑΙΡΟΣ» για τις πρόσφατες εξελίξεις στο Μάθημα των Θρησκευτικών

Το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) εξέδωσε, πριν από μερικούς μήνες, νέα Απόφαση (Ολομέλεια ΣτΕ 1478/2022)[1] για το Μάθημα των Θρησκευτικών (ΜτΘ). Τα κύρια σημεία της είναι: α) Ακυρώνει για τυπικούς λόγους την ισχύουσα τότε Υπουργική Απόφαση για τη χορήγηση απαλλαγής, επειδή ο νομοθέτης είχε παραλείψει να ζητήσει τη γνώμη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, και β) καλεί την Πολιτεία, μέχρι το τέλος του σχολικού έτους 2022-2023, «να θεσπίσει ένα ισότιμο μάθημα συναφούς περιεχομένου για τους μαθητές που απαλλάσσονται» από το ΜτΘ.

Μετά την ανωτέρω Απόφαση του ΣτΕ, το Υπουργείο υπέβαλε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σχέδιο νέας Υπουργικής Απόφασης, ζητώντας εκ των υστέρων γνωμάτευση. Τελικά, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εξέδωσε τη Γνωμάτευση 2/2022[2], η οποία, εκτός των άλλων, παραγγέλλει στο Υπουργείο ότι α) η απαλλαγή χορηγείται για «λόγους συνείδησης» (και όχι ειδικά για λόγους «θρησκευτικής συνείδησης») και επομένως μπορούν να παίρνουν απαλλαγή και οι Ορθόδοξοι μαθητές, β) για τη χορήγηση απαλλαγής δεν απαιτείται καμία αιτιολόγηση, γ) η Πολιτεία οφείλει να εισαγάγει εναλλακτικό ισότιμο μάθημα για τους απαλλασσόμενους.

Ύστερα από τα παραπάνω, το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε στην έκδοση νέας Υπουργικής Απόφασης (106646/ΓΔ4/2-9-2022, ΦΕΚ 4644 Β΄), στην οποία ορίζεται ότι: «Μαθητές/τριες οι οποίοι/ες δεν είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι (δηλαδή αλλόθρησκοι, ετερόδοξοι, άθρησκοι, άθεοι, αγνωστικιστές), δύνανται, εφόσον το επιθυμούν, να απαλλαγούν από την υποχρέωση παρακολούθησης του μαθήματος των Θρησκευτικών, υποβάλλοντας σχετική αίτηση στον/στη Διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας, στην οποία θα αναφέρεται το εξής: "Λόγοι θρησκευτικής συνείδησης δεν επιτρέπουν τη συμμετοχή (μου ή του παιδιού μου) στο μάθημα των Θρησκευτικών"». Με τη συγκεκριμένη Απόφαση, το Υπουργείο Παιδείας ουσιαστικά δεν ενέδωσε στις πιέσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, επικαλούμενο τις Αποφάσεις του ΣτΕ του 2018 και του 2019.

Η νέα Απόφαση του ΣτΕ αποτελεί συνέχεια παλαιότερων Αποφάσεων του 2018 και 2019, όπου αναπτύσσεται διεξοδικά η θέση του Δικαστηρίου σχετικά με τον χαρακτήρα, τη μορφωτική αποστολή και το οργανωτικό πλαίσιο της θρησκευτικής εκπαίδευσης στο δημόσιο σχολείο.

Ο Πανελλήνιος Θεολογικός Σύνδεσμος «ΚΑΙΡΟΣ» έχει εκφράσει, επανειλημμένα, τις θέσεις του για τη μορφωτική αποστολή του ΜτΘ. Με σεβασμό στις αποφάσεις του ανώτατου ακυρωτικού δικαστηρίου, εκφράζουμε τον προβληματισμό μας για τις Αποφάσεις του, από το 2018 μέχρι σήμερα, σχετικά με το ΜτΘ, επισημαίνοντας αντινομίες και κινδύνους που απειλούν, τελικά, την ίδια την ύπαρξη του μαθήματος. Αναγνωρίζουμε ότι το άρθρο 16, 2 του Συντάγματος ορίζει ως αποστολή του κράτους να μεριμνά για την ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης μέσω της εκπαίδευσης. Φρονούμε, όμως, ότι ο τρόπος ερμηνείας αυτού του άρθρου από το ΣτΕ, έχει δημιουργήσει ένα καθεστώς ασφυκτικής κηδεμόνευσης του ΜτΘ, το οποίο τελικά τείνει να το καταπνίξει. Συγκεκριμένα, προβληματιζόμαστε όταν οι Αποφάσεις του ΣτΕ, πέρα από τα νομικά ζητήματα, υπεισέρχονται σε αμιγώς θεολογικά, παιδαγωγικά ή διδακτικά θέματα. Εκφράζουμε την ανησυχία μας, όταν προτείνονται οργανωτικές λύσεις οι οποίες είναι μη εφαρμόσιμες στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, όπως αυτό λειτουργεί μέχρι σήμερα. Ανησυχούμε, επίσης, για την άκριτη και χωρίς σοβαρή μελέτη προώθηση του πολυ-ομολογιακού μοντέλου οργάνωσης της θρησκευτικής εκπαίδευσης. Διαφωνούμε με κάθε πρόταση ή ενέργεια η οποία θα συρρικνώσει το ΜτΘ, υποβαθμίζοντας είτε την οργανωτική του μορφή είτε την παιδαγωγική του αποστολή. Με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και στην ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης, για ουσιώδεις θεολογικούς και παιδαγωγικούς λόγους, είμαστε αντίθετοι με την «ομοσπονδοποίηση» του ΜτΘ. Απορρίπτουμε τις φωνές μισαλλοδοξίας και εύκολου λαϊκισμού, που εμφανίζονται συχνά στο πλαίσιο του διαλόγου για το ΜτΘ, από όπου και αν προέρχονται.

Καταρχάς, θεωρούμε ότι η πρόσφατη Υπουργική Απόφαση για τις απαλλαγές κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, καθότι θεμελιώνεται στην επιταγή του Συντάγματος σχετικά με την υποχρέωση της Πολιτείας να παρέχει θρησκευτική εκπαίδευση και στην υποχρεωτικότητα του ΜτΘ. Είμαστε αντίθετοι με την αναιτιολόγητη χορήγηση απαλλαγής, η οποία θα καθιστούσε το μάθημα προαιρετικό και επιλεγόμενο για όλους και όλες τους μαθητές και τις μαθήτριες.

Ταυτόχρονα, είμαστε αντίθετοι με την «ομολογικοποίηση» του ΜτΘ, για θεολογικούς και παιδαγωγικούς λόγους. Επιπρόσθετα, η «ομοσπονδοποίηση» του ΜτΘ θα διαιρέσει τους μαθητές σύμφωνα με τη θρησκευτική ή μη δέσμευσή τους, στερώντας τους τη δυνατότητα για αλληλογνωριμία, για διάλογο και για ανάπτυξη δεξιοτήτων συνύπαρξης. Το ΜτΘ θα απολέσει, έτσι, τον παιδαγωγικό χαρακτήρα του, ο οποίος υπηρετούσε πάντοτε τους γενικούς σκοπούς της εκπαίδευσης, λόγω μιας στενά νομικιστικής ερμηνείας της αποστολής του για την «ανάπτυξη θρησκευτικής συνείδησης». Αυτή η προσέγγιση, η οποία είναι παρωχημένη, πάσχει από πλευράς παιδαγωγικής και θεολογικής. Το ΜτΘ κινδυνεύει να απονευρωθεί παιδαγωγικά και να υποβαθμιστεί σε ένα μάθημα ειδικού σκοπού, o οποίος απέχει από τις αυθεντικές μορφωτικές ανάγκες και τα παιδαγωγικά χαρακτηριστικά των μαθητών/τριών. Από την άλλη πλευρά, το ΜτΘ δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υποκαταστήσει την εκκλησιαστική κατήχηση, η οποία λειτουργεί σε άλλον χώρο, με διαφορετικούς σκοπούς και άλλο περιεχόμενο. Η εξέλιξη αυτή θα μεταβάλει ριζικά τον χάρτη της θρησκευτικής εκπαίδευσης στο ελληνικό σχολείο. Σε μια εποχή κατά την οποία το ελληνικό σχολείο καλείται να προωθήσει την ενταξιακή εκπαίδευση και τη συμπερίληψη, ζητείται από το ΜτΘ να κινηθεί προς την αντίθετη κατεύθυνση, χωρίς μάλιστα να λαμβάνεται υπόψη η εμπειρία άλλων ευρωπαϊκών χωρών, στις οποίες εφαρμόζεται, ήδη, το μοντέλο της πολυ-θρησκευτικής ή πολυ-ομολογιακής εκπαίδευσης. Είναι βέβαιο ότι, εάν υιοθετηθεί αυτή η πρόταση, ένα μεγάλο μέρος των μαθητών/τριών δεν θα έχει ποτέ την ευκαιρία να μορφωθεί ή έστω να ενημερωθεί για τη θρησκευτική παράδοση του τόπου και τον πολιτισμό που αυτή σάρκωσε και ούτε να διαλεχθεί αρμονικά και επιστημονικά με τους μαθητές/τριες άλλου δόγματος, θρησκεύματος ή μη θρησκευόμενους.

Η «ομολογικοποίηση» οδηγεί, αναπόφευκτα, στην εισαγωγή ισότιμου εναλλακτικού μαθήματος, η οποία σύμφωνα με όσα όρισε το ΣτΕ πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του σχολικού έτους 2022-2023, καθώς και άλλων θρησκευτικών ή ομολογιακών μαθημάτων για τους μαθητές που είναι δεν είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι (δηλαδή αλλόθρησκοι, ετερόδοξοι, άθρησκοι, άθεοι, αγνωστικιστές). Το ελληνικό σχολείο δεν είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει τα οργανωτικά προβλήματα τα οποία θα προκύψουν. Είναι τραγικό ότι διάφοροι κύκλοι, μεταξύ των οποίων θεολόγοι και εκκλησιαστικοί ταγοί, έσπευσαν με ριψοκίνδυνη επιπολαιότητα, στο πλαίσιο του δημόσιου διαλόγου για τα ζητήματα αυτά, να υποστηρίξουν ή να προτείνουν ότι το ΜτΘ πρέπει να λειτουργεί υπό την εποπτεία των θρησκευτικών κοινοτήτων. Άραγε, έχουν σκεφτεί με ποιους εκπαιδευτικούς και παιδαγωγικούς όρους μπορεί να γίνει αυτό ή σε ποιους θα μπορούσε να ανατεθεί ο συντονισμός και η ευθύνη της διδασκαλίας των άλλων θρησκειών;

Για μία ακόμη φορά, ο Πανελλήνιος Θεολογικός Σύνδεσμος «ΚΑΙΡΟΣ», με προσήλωση στην ιδρυτική Διακήρυξη Αρχών και στους καταστατικούς σκοπούς του, δηλώνει ότι θα συνεχίσει να αγωνίζεται:για την προάσπιση του υποχρεωτικού χαρακτήρα του ΜτΘ, ενάντια σε κάθε προσπάθεια υποβάθμισης και συρρίκνωσής του,
για την επαγγελματική υποστήριξη και ανάπτυξη των θεολόγων εκπαιδευτικών, οι οποίοι μαστίζονται από σοβαρή ανεργία,
για ένα ΜτΘ ανοικτών οριζόντων, σύγχρονο, δημοκρατικό, διαλεγόμενο, παιδαγωγικά θεμελιωμένο, το οποίο θα συμβάλει στην ανάπτυξη όλων των μαθητών που το παρακολουθούν (παρέχοντας στιβαρή μορφωτική καλλιέργεια σε ζητήματα Ορθόδοξης πίστης, λατρείας, ζωής και πολιτισμού) και το οποίο θα προάγει την αλληλογνωριμία, τον διάλογο και την ειρηνική συνύπαρξη.Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 Χρήστος Καρακόλης

Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεώργιος Στριλιγκάς

Συντονιστής Ε.Ε. ΠΕ01


______________________________________

***


&


Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2022

Εκδήλωση με αφορμή το πρόσφατο τεύχος της "Σύναξης" το Σάββατο 22/10/2022 στην Αθήνα

 
φωτογραφήματα 361

 

Κορφές Ηρακλείου Κρήτης Η Ασλί Ερτογάν για το "Πέτρινο κτίριο"


"(...) Το "Πέτρινο κτίριο" είναι ένα βιβλίο για βασανιστήρια που ωστόσο δεν περιλαμβάνει καμία σκηνή βασανιστηρίου. Ειλικρινά, και να επιχειρούσα σκόπιμα να παραθέσω μια τέτοια σκηνή αυτούσια, δεν θα τα κατάφερνα... Δεν θα προέβαινα ποτέ σε μια πορνογραφία του τραύματος. Απλώς άφησα να φανεί πώς το τραύμα μιλούσε σε εμένα την ίδια.(...)"

Απόσπασμα από τη συνέντευξη της Ασλί Ερτογάν στον Γρηγόρη Μπέκο [Βλ. ΒΗΜΑgazino, τεύχος 269, 9/10/2022, σελ. 18-19 (εδώ: σελ. 19)]
Άγιοι Βρακοφόροι και Φουστανελάδες: Εικονογραφία Νεομαρτύρων από την Κρήτη και άλλες περιοχές


πηγή: Rethemnos.gr

Μουσείο Χριστιανικής Τέχνης

«Αγία Αικατερίνη Σιναϊτών» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης

Εγκαίνια: 22 Οκτωβρίου 2022
Διάρκεια έκθεσης έως 31 Δεκεμβρίου 2022

Μία ξεχωριστή έκθεση με σπάνια έργα της χριστιανικής τέχνης παρουσιάζεται στο Μουσείο Χριστιανικής Τέχνης «Αγία Αικατερίνη Σιναϊτών» (Μουσείο Αγίας Αικατερίνης όπως το γνωρίζουν οι περισσότεροι), στο Ηράκλειο Κρήτης. Για πρώτη φορά, το κοινό θα μπορέσει να δει συγκεντρωμένες εικόνες που απεικονίζουν Νεομάρτυρες της ελληνικής Εκκλησίας με παραδοσιακές φορεσιές, βράκες και φουστανέλες και να παρακολουθήσει την εξέλιξη της εικονογραφίας των Νεομαρτύρων από τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια (δεκαετία 1830) μέχρι σήμερα. Τα έργα συλλέχθηκαν κυρίως από ναούς της Κρήτης αλλά και από την υπόλοιπη Ελλάδα και εκτίθενται στον μοναδικής ομορφιάς χώρο του Μουσείου, που στεγάζεται στον παλαιό ναό της Αγίας Αικατερίνης, χτισμένο ήδη από τον 13ο αιώνα στην αρχική του μορφή.

Η έκθεση εγκαινιάζεται στις 22 Οκτωβρίου και θα λειτουργεί έως και το τέλος του χρόνου.


Η έκθεση

Η έκθεση ««Άγιοι Βρακοφόροι και Φουστανελάδες. Εικόνες Νεομαρτύρων από την Κρήτη και άλλες περιοχές» έχει ταυτόχρονα εικαστικό, θρησκευτικό, εθνικό και κοινωνικό περιεχόμενο και ενδιαφέρον και φανερώνει την πολλαπλή σημασία του ενδύματος στη χριστιανική τέχνη.

Η ορθόδοξη αγιογραφία αποτύπωσε και διέσωσε μέσα από την ενδυμασία πληροφορίες από την καθημερινότητα της κάθε εποχής, παρέχοντας πολύτιμο λαογραφικό και ιστορικό υλικό. Στα έργα της έκθεσης ωστόσο, ο ρόλος της ενδυμασίας έχει μία ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα, καθώς πολλά από αυτά ζωγραφίστηκαν σε δύσκολες εποχές και σε περιοχές που δεν είχαν ακόμη ενσωματωθεί στο ελληνικό κράτος (19ος- αρχές 20ού αιώνα).

Η ιστορική περίοδος κατά την οποία φιλοτεχνήθηκαν οι παλαιότερες αγιογραφίες της έκθεσης συμπίπτει με την απελευθέρωση από τον οθωμανικό ζυγό. Έτσι, όταν οι πλανόδιοι ζωγράφοι της Ηπείρου άρχισαν να ντύνουν τους νέους αγίους στις εικόνες τους με φουστανέλες, και οι Κρητικοί να απεικονίζουν τους δικούς τους με βράκες το ελληνικό κράτος είχε μόλις γεννηθεί. Οι τοπικές ενδυμασίες κυριαρχούσαν σε ολόκληρο σχεδόν τον ελληνικό χώρο και οι Νεομάρτυρες απεικονίζονταν στις εικόνες ακριβώς όπως ήταν στην επίγεια ζωή τους,. Οι εικόνες αυτές βρίσκονται επομένως σε άμεση συνομιλία με την κοινωνία και την εποχή κατά την οποία φιλοτεχνήθηκαν.

Όπως λέει η επιμελήτρια της έκθεσης, Δρ. Έφη Ψιλάκη «Η εισαγωγή των τοπικών ενδυμασιών στις εικόνες των Νεομαρτύρων αποτέλεσε σημαντική τομή στην εξέλιξη της θρησκευτικής ζωγραφικής κατά την περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας και ιδιαίτερα κατά τον 19ο αιώνα. Αυτοδίδακτοι λαϊκοί καλλιτέχνες τολμούν στα δύσκολα αυτά χρόνια να απεικονίσουν τις σεπτές μορφές των ανθρώπων που έδωσαν τη ζωή τους για τη χριστιανική πίστη και την πατρίδα με τις καθημερινές φορεσιές τους και να δημιουργήσουν νέους εικονογραφικούς τύπους αλλά και νέα ηθικά πρότυπα.

Η εντυπωσιακή αυτή έμπνευση αποτέλεσε αφετηρία σημαντικών εξελίξεων στον εκκλησιαστικό και στον κοινωνικό χώρο και εξέπεμψε πολλαπλά μηνύματα. Άγιος δεν ήταν πια μόνον εκείνος που είχε μαρτυρήσει σε κάποια μακρινή εποχή, όπως είναι τα χρόνια των διωγμών, άγιος μπορούσε να είναι ο συντοπίτης, ο άνθρωπος που κινούνταν στον ίδιο χώρο με τον πιστό και, μάλιστα, κατά τον ίδιο χρόνο. Ήταν εκείνος που είχε τις ίδιες αγωνίες, την ίδια πίστη, εκείνος που ντυνόταν με την ίδια φορεσιά».

Στην έκθεση θα δούμε 46 συνολικά αγιογραφίες από την Ελλάδα, τη Μικρά Ασία και τον Πόντο. Ανάμεσά τους ο φημισμένος Άγιος Γεώργιος Φουστανελάς από τα Ιωάννινα, ο Βρακοφόρος Άγιος Μανώλης των Σφακίων, οι Τέσσερις Νεομάρτυρες του Ρεθύμνου του Ιωάννη Φραγκόπουλου, οι φουστανελάδες Άγιοι της Σαμοθράκης, η Αγία Αργυρή της Προύσας και πολλές ακόμα μοναδικής ομορφιάς και σπανιότητας αγιογραφίες. Το παλαιότερο έργο της έκθεσης χρονολογείται από το 1836 ενώ τα νεότερα φτάνουν μέχρι τις μέρες μας.

Το Μουσείο Αγίας Αικατερίνης Ηρακλείου

Το Μουσείο Χριστιανικής Τέχνης «Αγία Αικατερίνη Σιναϊτών» είναι ένα εντυπωσιακό μουσείο καθώς, μέσα από έργα σπάνιας ομορφιάς, αποτυπώνει τις καλλιτεχνικές τάσεις και τις εξελίξεις που οδήγησαν στο θαύμα της Κρητικής Αναγέννησης του 16ου και του 17ου αιώνα και της «Κρητικής Αγιογραφικής Σχολής». Μία σχολή που γνωρίζουμε μέσα από σπουδαίους δημιουργούς όπως ο Μιχαήλ Δαμασκηνός και ο Άγγελος Ακοτάντος, έργα των οποίων φυλάσσονται στο Μουσείο, ή ακόμη και ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος που ξεκίνησε ως αγιογράφος από τον Χάνδακα (σημερινό Ηράκλειο).

Ο παλαιός ναός της Αγίας Αικατερίνης, στον οποίο και στεγάζεται το Μουσείο, χτίστηκε αρχικά τον 13ο αιώνα και πήρε τη σημερινή του μορφή τον 16ο αιώνα, κατά την περίοδο της Ενετοκρατίας. Υπήρξε καθολικό ενός μεγάλου μοναστηριού που εκείνα τα χρόνια υπαγόταν στην Αγία Αικατερίνη του Σινά. Από την αρχή υπήρξε κέντρο γραμμάτων, τεχνών και παιδείας καθώς στις εγκαταστάσεις του λειτουργούσε σχολή με δασκάλους καταξιωμένους λόγιους της εποχής. Αποτέλεσε επίκεντρο μιας σπουδαίας πνευματικής και καλλιτεχνικής κίνησης που παρατηρήθηκε στη βενετοκρατούμενη Κρήτη και συνδέθηκε με όλες σχεδόν τις σπουδαίες μορφές λογίων και ζωγράφων του 15ου, του 16ου και του 17ου αιώνα. Εκείνα τα χρόνια το σημερινό Ηράκλειο ήταν αναμφισβήτητα μια πόλη ζωγράφων. Μόνο κατά την περίοδο 1453-1526 εργάζονταν περισσότεροι από 120 ζωγράφοι στην πόλη και τα έργα τους εξάγονταν ακόμη και στην ιταλική χερσόνησο. Άλλοι 350 ζωγράφοι μαρτυρούνται κατά την υπόλοιπη περίοδο της Βενετοκρατίας (έως το 1669). Η συμβολή της Αγίας Αικατερίνης σε αυτήν την εντυπωσιακή καλλιτεχνική κίνηση, που γέννησε Δαμασκηνούς και Θεοτοκόπουλους, υπήρξε ασφαλώς καθοριστική.

Με την κατάκτηση της Κρήτης από τους Οθωμανούς, ο ναός μετατράπηκε σε τζαμί, το οποίο και λειτουργούσε ως το 1922. Το μουσείο λειτουργεί από το 1967 και στεγάζει τη μεγαλύτερη έκθεση Βυζαντινών Εικόνων στην Κρήτη. Ανάμεσα στα έργα που μπορεί να δει κανείς είναι και έξι αριστουργήματα του Μιχαήλ Δαμασκηνού. Ο επισκέπτης μπορεί να θαυμάσει μία ευρύτατη συλλογή που καλύπτει μια μακρά περίοδο πολλαπλών εξελίξεων στον ελληνικό ορθόδοξο κόσμο -από τον 14ο έως και τον 19ο– και περιλαμβάνει, εκτός από σπάνιες εικόνες, έργα ξυλογλυπικής, λιθογλυπτικής, μεταλλοτεχνίας, χρυσοκεντητικής, νομίσματα (που φτάνουν στους ελληνιστικούς χρόνους), χειρόγραφα και παλαίτυπα.

Η έκθεση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 2ου Φεστιβάλ Κρήτης, της Περιφέρειας Κρήτης.
Η δράση «Φεστιβάλ Κρήτης» πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.Διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα: "Οι ανύπαρκτοι που διάλεξε ο Θεός-Ποια η σχέση της θεολογίας με τις ανθρωπιστικές επιστήμες;", την Τρίτη 18/10/2022

Οι ανύπαρκτοι που διάλεξε ο Θεός-Ποια η σχέση της θεολογίας με τις ανθρωπιστικές επιστήμες;
Διαδικτυακή εκδήλωση

Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2022 στις 19:00

Για να δείτε την εκδήλωση ζωντανά, πατήστε εδώ:


Η Εκκλησία ως Σώμα Χριστού είναι διακριτή από την πόλιν, την πολιτεία και το κράτος, τα οποία κατ΄ ανάγκην περιλαμβάνουν και κάποιες μορφές βίας. Αλλά η εσχατολογική της ελπίδα δεν μπορεί παρά συνεχώς να μπολιάζει, να εμπνέει, τις ανθρώπινες κοινότητες, να υπονομεύει τους απολιθωμένους θεσμούς και να σηματοδοτεί ένα πέρασμα από την πολιτική πρόοδο στη μόνη οντολογική πρόοδο που είναι η νίκη επί του θανάτου.
Στο παρούσα εκδήλωση, με αφορμή το βιβλίο, επιχειρείται ένας διάλογος ανάμεσα στην Θεολογία και τις ανθρωπιστικές επιστήμες και εγείρονται μία σειρά ερωτημάτων που καλούνται να απαντήσουν τέσσερις επιστήμονες και πνευματικοί άνθρωποι.
Πώς θα ήταν μία ορθόδοξη πολιτική θεολογία; Τι θα είχε να πει για τα πιο οξέα διλήμματα της νεωτερικότητας; Πώς θα επιδρούσε το εσχατολογικό της όραμα και πώς η έμφασή της στο ήθος της αρετής; Τι θα σήμαινε σήμερα η φράση «η Αγία Τριάδα είναι το κοινωνικό μας πρόγραμμα»; Τι σημαίνει η αινιγματική έκφραση του Αποστόλου Παύλου ότι ο Θεός διάλεξε τα «μη όντα», τους «ανύπαρκτους», και ποιος είναι ο δυναμισμός της;

Ομιλητές
  • Γιάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών
  • Δημήτρης Σταματόπουλος, Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
  • Αλέξανδρος Κιουπκιολής, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών
  • Σπυριδούλα Αθανασοπούλου - Κυπρίου, Δρ. του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ, Ψυχοθεραπεύτρια, Εκπαιδευτικός, Συγγραφέας
και ο συγγραφέας Διονύσιος Σκλήρης, Δρ. Ελληνικών Σπουδών

Συντονίζει η εκδότρια Μαρία Κοκκίνου.


Άκριτη λογοκρισία


 

Για την παραπάνω δημοσίευση υφιστάμεθα άκριτη λογοκρισία από το Facebook. NO PASARAN!Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2022

Αγία Χρυσή - Μια ηλιαχτίδα στα χρόνια της σκλαβιάς

 https://www.youtube.com/watch?v=UmYkxnmZgcc&t=7sΗ αληθινή ιστορία του μαρτυρίου της Αγίας Χρυσής, μιας νεαρής κοπέλας που έζησε στα Σλάτενα της Αλμωπίας (σημερινό χωριό "Χρυσή") στα τέλη του 18ου αιώνα μ.Χ. Η υπόθεση της ταινίας διαδραματίζεται το 1795, στο χωριό Σλάτενα. Η νεαρή Χρυσή που είναι Χριστιανή, πηγαίνει να μαζέψει ξύλα, γιατί είναι χειμώνας. Κάποιος Μουσουλμάνος της περιοχής που είχε κυριευτεί από σαρκικό έρωτα για την Χρυσή, την απαγάγει.

Για τους επόμενους εννέα μήνες η νεαρή κοπέλα υποφέρει τα πάνδεινα. Βασανίζεται συστηματικά, ψυχικά και σωματικά, γιατί αρνείται να εξισλαμισθεί και να παντρευτεί τον απαγωγέα της. Θανατώνεται με φριχτό τρόπο στις 13 Οκτωβρίου 1795, αρνούμενη μέχρι τέλους να προδώσει την πίστη της.Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2022

Ασλί Ερτογάν: "40000 οι πολιτικοί κρατούμενοι στην Τουρκία"

Ασλί Ερτογάν (φωτό: CNN)Απόσπασμα από τη συνέντευξη της Ασλί Ερτογάν στον Αντώνη Ν. Φράγκο (εφημερίδα "Εποχή", 1-2/10/2022)

ΕΡ.: Τι γίνεται με αυτούς που είναι στις φυλακές σήμερα;

ΑΠ.: "Πολύ σημαντική ερώτηση. Αυτή την εποχή προσπαθώ να οργανώσω συζητήσεις για τη σοβαρότητα αυτού του θέματος γιατί η Ευρώπη εννοεί να μην ασχολείται με το τι συμβαίνει στην Τουρκία. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Υπολογίζονται περί τους 40.000 πολιτικούς κρατούμενους. Από τον περασμένο Δεκέμβριο έχουμε έναν νεκρό κάθε εβδομάδα, ενίοτε και δύο. Τουλάχιστον 4 με 5 άνθρωποι τον μήνα χάνουν τη ζωή τους στις φυλακές. Είναι περίεργοι θάνατοι. Οι περισσότεροι είναι Κούρδοι και πεθαίνουν είτε από καρδιά είτε αυτοκτονούν. Δεν υπάρχει ιατρική γνωμάτευση. Πρόκειται για πολύ νέους και υγιείς ανθρώπους και οι συγγενείς τους το αρνούνται κατηγορηματικά. Γνωρίζω, μάλιστα, το περιστατικό ενός Κούρδου, μέλους του PKK, ο οποίος ζήτησε απ’ τους συγγενείς του τηλεφωνικά να τον επισκεφθούν την επόμενη εβδομάδα γιατί είχε σημαντικά πράγματα να τους πει. Δυο ημέρες μετά οι αρχές ανακοίνωσαν την αυτοκτονία του.
Όταν με συνέλαβαν οι κρατούμενοι ήταν 180.000 και μέχρι να βγω στους τέσσερις μήνες είχαν φθάσει τους 240.000. Σήμερα στις υπερφορτωμένες φυλακές είναι γύρω στους 300.000. Χτίζουν νέες φυλακές συνεχώς και θέλουν να επεκτείνουν τις συλλήψεις στις 500.000. Οι καινούριες είναι πολύ χειρότερες από τις σημερινές διότι έχουν κελιά απομόνωσης και κανείς δεν ξέρει τι συμβαίνει γύρω του".

***

Διαβάστε ολόκληρη τη συνέντευξη στον παρακάτω σύνδεσμο: Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2022

Γκροτέσκο εθνικισμός
Πρέπει να ήταν πριν το 2000. Πήγα να πάρω σουβλάκια από ένα μαγαζί που διατηρούσε κάποιος αλλοδαπός στα Μεσόγεια. Μου είχαν πει πως κάνει τα καλύτερα στην περιοχή. Πηγαίνοντας λοιπόν να πληρώσω βλέπω δίπλα στο ταμείο μια στοίβα με τεύχη του "Ιχώρ".
-"Γνωρίζεις το περιεχόμενο;", τον ρωτάω γεμάτος έκπληξη.
-"Φυσικά", μου λέει. "Εξαιρετικό περιοδικό! Έχω όλα τα τεύχη!".
Μένω κόκαλο για λίγο, τον πληρώνω και φεύγω.
Έξω από το μαγαζί σκέφτομαι τη σούρεαλ σκηνή που μόλις είδα.
"Πιο γκροτέσκο εθνικισμός, πεθαίνεις", λέω από μέσα μου και μπαίνω γρήγορα στο αμάξι.


Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2022

ΔΕΗ και καθημερινότητα

σχέδιο: Αλέξης Ακριθάκης


Η καθημερινότητα του πολίτη, οι πολύπλευρες δυσκολίες που αντιμετωπίζει δεν είναι αμελητέα μεγέθη. Να αφήσουν κάποιοι κατά μέρος τους εστετισμούς και τα αφ' υψηλού υφάκια και να δουν το θέμα λίγο σοβαρά. Από θεωρία ξέρουμε κι εμείς. Από ουσία τι γίνεται;
Δείτε, ας πούμε, την περίπτωση της αναπληρώτριας στη Θήρα που κάνει μάθημα με το μωρό αγκαλιά ελλείψει θέσεως σε παιδικό σταθμό.
Δείτε το θέμα της στέγασης των εκπαιδευτικών (πολλοί αδυνατούν να βρουν σπίτι και μένουν στο... αυτοκίνητο!) αλλά και των φοιτητών.
Δείτε το θέμα της ακρίβειας. Πληθωρισμός στα ύψη και μισθοί καθηλωμένοι στο... 2010.
Δεν συζητάμε για τον τρόμο που πλέον προκαλεί a priori στους πολίτες ο λογαριασμός της ΔΕΗ.
Αλλά που να τα ξέρουν αυτά οι ζάμπλουτοι πολιτικοί και οι δημοσιογράφοι μας; Μήπως ξέρουν, ας πούμε, την τιμή του εισιτηρίου στα ΜΜΜ; Μιλάνε εκ του ασφαλούς.
Όλως τυχαίως άκουσα ένα βολεμένο δημοσιογράφο να αποφαίνεται κυνικότατα ότι όσοι δεν έχουν να πληρώσουν τη ΔΕΗ επιδοτούνται! Σοβαρά τώρα; Έδωσε το κράτος ένα έναντι με το power pass και κάτι έγινε; Λύσαμε το πρόβλημα;
Αλλά που να καταλάβει βέβαια ένας βολεμένος και ζάμπλουτος δημοσιογράφος τι σημαίνει να μην έχεις να πληρώσεις τους υπέρογκους λογαριασμούς της ΔΕΗ...Να τρέμεις, ειδικά αν έχεις παιδιά ή ανθρώπους αναγκεμένους, να μην σου κόψει η ΔΕΗ το ρεύμα...
Δεν είναι λοιπόν η καθημερινότητα αμελητέα σε καμία περίπτωση. Ας το έχουν υπόψη τους οι πολιτικοί μας.


Σάββατο 1 Οκτωβρίου 2022

φωτογραφήματα 360

 

Απείρανθος Νάξουφωτογραφήματα 359

 

Απείρανθος Νάξουφωτογραφήματα 358

 

Ιερά Μονή Φωτοδότη 
Δανακός ΝάξουΜουσικόραμα 87: Split Mirrors

https://www.youtube.com/watch?v=6TEjGYfN0rw

Split Mirrors - The Right Time (Extended Version)ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

1. Οι ενυπόγραφες αναρτήσεις (άρθρα, ομιλίες, κριτικές βιβλίων, επιφυλλίδες, δοκίμια, μελετήματα κλπ) που φιλοξενούνται ή αναδημοσιεύονται στο ιστολόγιο «ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΟΜΟ» εκφράζουν κατά κύριο λόγο τους συγγραφείς τους και όχι απαραίτητα το ιστολόγιο «ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΟΜΟ».

2. Τα σχόλια των αναγνωστών του ιστολογίου «ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΟΜΟ» εκφράζουν τους ίδιους προσωπικά και όχι το ιστολόγιο «ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΟΜΟ». Σχόλια άσχετα με το περιεχόμενο των αναρτήσεων δεν θα δημοσιεύονται.

3. Υπάρχουν στο ιστολόγιο μας πολλές προτάσεις (σύνδεσμοι, links) προς άλλους δικτυακούς τόπους. Το ιστολόγιο μας δε φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των αναρτήσεων ή των σχολίων που γίνονται εκεί.

Αρχείο

Φίλοι κι αδελφοί

Παναγία Οδηγήτρια του Balamand (Λίβανος)

Παναγία Οδηγήτρια του Balamand (Λίβανος)

ΣΥΝ-ΙΣΤΟΛΟΓΕΙΝ

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ένα ιστολόγιο αφιερωμένο στους 57 αη-Γιώργηδες της Ορθόδοξης Εκκλησίας

ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, Ψυχὴ καὶ Χριστὸς σᾶς χρειάζεται...

Τοῦτο σᾶς λέγω πάλιν καὶ σᾶς παραγγέλλω: κἂν ὁ οὐρανὸς νὰ κατέβη κάτω κἂν ἡ γῆ νὰ ἀνέβη ἀπάνω κἂν ὅλος ὁ κόσμος νὰ χαλάση καθὼς μέλλει νὰ χαλάση σήμερον αὔριον, νὰ μὴ σᾶς μέλη τί ἔχει νὰ κάμη ὁ Θεός. Τὸ κορμὶ ἂς σᾶς τὸ καύσουν, ἂς σᾶς τὸ τηγανίσουν, τὰ πράγματά σας ἂς σᾶς τὰ πάρουν, μὴ σᾶς μέλη, δῶστε τα, δὲν εἶναι ἐδικά σας. Ψυχὴ καὶ Χριστὸς σᾶς χρειάζεται. Ἐτοῦτα τὰ δύο ὅλος κόσμος νὰ πέση, δὲν ἠμπορεῖ νὰ σᾶς τὰ πάρη, ἔξω ἂν τύχη καὶ τὰ δώσετε μὲ τὸ θέλημά σας. Αὐτὰ τὰ δύο νὰ τὰ φυλάγετε νὰ μὴν τύχη καὶ τὰ χάσετε.

Ἅγιος Κοσμᾶς Αἰτωλός, Διδαχὴ Γ' (ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Ἰωάννη Β. Μενούνου, Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ Διδαχὲς καὶ Βιογραφία, ἐκδόσεις Ἀκρίτας, ζ' ἔκδοση, Ἀθήνα 2004, σελ.154)

Επισκέπτες από 17/9/2009

Free counters!

ΠΕΡΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Περί θεολογίας

Περί θεολόγων και Θρησκευτικών

ΘΕΣΕΙΣ, ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

ΘΕΣΕΙΣ, ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΣΚΕΨΕΙΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ Θ. Ι. ΡΗΓΙΝΙΩΤΗ «ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟ ΑΘΕΟ»

Κ. ΤΣΑΤΣΟΣ, ΠΕΡΙ "ΕΙΔΙΚΩΝ"

Τοῦτο εἶναι τὸ δρᾶμα τῆς ἐποχῆς μας: ὅτι ἡ πρόοδος της δὲν βρίσκεται στὰ χέρια τῶν πνευματικῶν ἀνθρώπων, ἀλλὰ τῶν εἰδικῶν, ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι πνευματικοὶ ἄνθρωποι.

Κωνσταντίνος Τσάτσος, Ἀφορισμοὶ καὶ διαλογισμοί, τέταρτη σειρά, εκδ. Βιβλ. τῆς Ἑστίας, Ἀθήνα 1972, σελ. 92.

台灣基督東正教會 The Orthodox Church in Taiwan

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Μετεωρίτικη Βιβλιοθήκη

ΘΕΟΛΟΓΟΙ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΟΠΟΣ

Αξίζει να διαβάσετε

9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΦΑΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟΥ

ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ