Τετάρτη, 25 Απριλίου 2012

Ανθολόγιον 97: Σωτήρης Γουνελάς (αντίλογος στον Στ. Ράμφο)

(…) ὑπάρχουν σελίδες στὸν Στ.[έλιο] Ρ.[άμφο] ὅπου ἀναφέρεται στὸ «ἄτομο» καὶ τὸ «πρόσωπο», ἄν καὶ τὸ βάρος γι’ αὐτὸν στὰ πρόσφατα γραπτὰ του ἀφορᾶ στὴν ἐξατομίκευση. Ποιὸ εἶναι τὸ πρόβλημα; Τὸ πρόβλημα εἶναι ὅτι ἡ κατάσταση τοῦ ἀτόμου ὑπάρχει καὶ ἐνεργεῖται ὅπου δὲν ὑπάρχει καμιὰ ἀναφορὰ στὴν Καθολικὴ Ἀλήθεια, στὸ Πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, χωρὶς τὸ ὁποῖο δὲν ὑπάρχει Ἐκκλησία. Στὴν ἄλλη περίπτωση, ὅταν ἐχουμε βάπτισμα καὶ ἐνέργεια τῆς Χάρης διὰ τοῦ μυστηρίου, εἴτε ὑπάρχει ἐνεργητικὴ πίστη καὶ συνείδηση πιστοῦ εἴτε ὄχι, ὑπάρχει καὶ κάτι πέρα ἀπὸ τὸ ἄτομο. Τὸ  ἄτομο, μὲ ἄλλα λόγια, μπορεῖ νὰ φτιάξει μιὰ πόλη σὰν τὴν Νέα Ὑόρκη ἤ τὴν Ἀθήνα, νὰ ὑψώσει μεγαθήρια, νὰ ἀνοίξει λεωφόρους, νὰ χτίσει θέατρα, μουσεῖα καὶ κινηματογράφους  ΑΛΛΑ ΝΑ ΜΕΝΕΙ ΧΩΡΙΣ ΧΑΡΗ. Ἀκόμη πιὸ λιανά: μπορεῖ νὰ φτάσει σὲ «ἀποτελέσματα μεγάλου ἱστορικοῦ διανύσματος» ἀλλὰ νὰ μένει «ἐκτὸς νυμφῶνος», ἤγουν ἐκτὸς σωτηρίας. (...)Δευτέρα, 23 Απριλίου 2012

23 Απριλίου: Του αγίου Γεωργίου Μεγαλομάρτυρος και Τροπαιοφόρου

Ο Άγιος Γεώργιος ο Τροπαιοφόρος. Έργο του Αγιογραφείου της Ιεράς Μεγίστης Μονής του Βατοπαιδίου (πηγή)
Ἡ οἰκουμενικότητα τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, ποὺ ἐκφράζεται μέσα ἀπὸ τὴ λειτουργικὴ τέχνη, τὴν τιμὴ πρὸς τὸν Ἅγιο λαῶν καὶ φυλῶν ἀκόμα καὶ μὴ ὀρθοδόξων, τὴ λαϊκὴ θρησκευτικότητα, μαρτυρεῖται περίτρανα ἀπὸ τὴν γ’ Ὠδὴ τοῦ Κανόνος του: «Γῆ πᾶσα καὶ βρότειος φυλή, οὐρανός τε συγχαίρει, στρατὸς Ἀγγέλων τε, ὁ πρωτοστράτηγος γάρ, Χριστοῦ νῦν Γεώργιος ἐκ γῆς, βαίνει πρὸς οὐράνια». Παρὰ τὴν εὐρέως διαδεδομένη τιμὴ καὶ εὐλάβεια πρὸς τὸν Ἅγιο Γεώργιο, δὲν ὑπάρχουν πολλὲς αὐθεντικὲς ἱστορικὲς πηγὲς γιὰ τὸ πρόσωπο καὶ τὸ μαρτύριό του. Πρώτη καὶ σπουδαιότερη πηγὴ ἀπὸ τὴν ὁποία ἀντλοῦμε πληροφορίες γιὰ τὸν βίο, τὸ μαρτύριο καὶ τὰ θαύματα τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου εἶναι τὸ ἱστορικὸ ποὺ συνέταξε ὁ ὑπηρέτης τοῦ Ἁγίου, Πασικράτης, ὁ ὁποῖος παρακολούθησε τὰ γεγονότα τοῦ μαρτυρίου τοῦ Ἁγίου.
Ὁ Ἅγιος Γεώργιος γεννήθηκε μεταξὺ τῶν ἐτῶν 280 – 285 μ.Χ., πιθανότατα στὴν περιοχὴ τῆς Ἀρμενίας, κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορος Διοκλητιανοῦ. Ἐκεῖ, σὲ ἕνα μοναστήρι τῆς περιοχῆς, ὁ Ἅγιος δέχθηκε τὸ μυστήριο τοῦ Βαπτίσματος καὶ ἔγινε μέλος τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ πατέρας τοῦ Ἁγίου ὀνομαζόταν Γερόντιος, ἦταν Συγκλητικὸς – στρατηλάτης στὸ ἀξίωμα – καὶ καταγόταν ἀπὸ πλούσια καὶ ἐπίσημη γενιὰ τῆς Καππαδοκίας. Σὲ παλαιὸ χειρόγραφο ἀναφέρεται ὅτι γεννήθηκε στὴ Σεβαστούπολη τῆς Μικρᾶς Ἀρμενίας καὶ ὅτι ἀρχικὰ ἦταν εἰδωλολάτρης, ἐνῷ ἀργότερα ἔγινε Χριστιανός. Ἡ σύζυγός του ὀνομαζόταν Πολυχρονία, ἦταν Χριστιανὴ καὶ καταγόταν ἀπὸ τὴ γνωστὴ Λύδδα (Διόσπολη) τῆς Παλαιστίνης. Ὅπως ἀναφέρουν οἱ πηγές, ἡ οἰκογένεια τοῦ Ἁγίου, ὅταν ἐκεῖνος ἦταν σὲ μικρὴ ἡλικία, μετοίκησε στὴ Λύδδα, λόγω τοῦ θανάτου τοῦ πατρός του.
Σὲ νεαρὴ ἡλικία ὁ Γεώργιος κατατάχθηκε στὸ Ρωμαϊκὸ στρατό. Διακρίθηκε γιὰ τὴν τόλμη καὶ τὸν ἡρωισμό του καὶ ἔλαβε τὸ ἀξίωμα τοῦ Τριβούνου. Λίγο ἀργότερα ὁ Διοκλητιανὸς τὸν ἔκανε Δούκα (διοικητή) μὲ τὸν τίτλο τοῦ Κόμητος στὸ τάγμα τῶν Ἀνικιώρων τῆς αὐτοκρατορικῆς φρουρᾶς, «πολλάκις πρότερον μεγαλοπρεπῶς διαπρέψας τοῦ τῶν σχολῶν μετὰ ταῦτα πρώτου τάγματος κόμης κατ’ ἐκλογὴν προεβλήθη».
Στὶς ἀρχὲς τοῦ 303 μ.Χ. ὁ Ἅγιος συλλαμβάνεται καὶ ἀκολουθεῖ τὸ μαρτύριο. Ἡ πίστη τοῦ Ἁγίου γίνεται ἀφορμὴ νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ οἱ στρατιωτικοὶ Ἀνατόλιος καὶ Πρωτολέων, Βίκτωρ καὶ Ἀκίνδυνος, Ζωτικὸς καὶ Ζήνωνας, Χριστόφορος καὶ Σεβηριανός, Θεωνᾶς, Καισάριος καὶ Ἀντώνιος, τῶν ὁποίων τὴ μνήμη ἑορτάζει ἡ Ἐκκλησία στὶς 20 Ἀπριλίου καὶ ἡ βασίλισσα Ἀλεξάνδρα, σύζυγος τοῦ Διοκλητιανοῦ, μαζὶ μὲ τοὺς δούλους της Ἀπολλώ, Ἰσαάκιο καὶ Κοδράτο, τῶν ὁποίων ἡ μνήμη τιμᾶται στὶς 21 Ἀπριλίου.
Ὁ Ἅγιος μαρτύρησε, «ἀπετμήθη τὴν κεφαλήν», μετὰ ἀπὸ πλῆθος βασανιστηρίων, τὴν Παρασκευὴ 23 Ἀπριλίου τοῦ ἔτους 303 μ.Χ. Κατὰ δὲ τὸν ὑπολογισμὸ τοῦ ἱστορικοῦ Εὐσεβίου καὶ σύμφωνα μὲ τὸ Μακεδονικὸ ἡμερολόγιο, ἡ ἡμέρα αὐτὴ ἀντιστοιχοῦσε στὴν Παρασκευὴ τῆς Διακαινησίμου, τοῦ Πάσχα. Κρυφὰ σήκωσαν οἱ Χριστιανοὶ τὸ πάντιμο λείψανό του καὶ τὸ ἔθαψαν μαζὶ μὲ αὐτὸ τῆς Ἁγίας μητρός του, ἡ ὁποία μαρτύρησε τὴν ἴδια ἢ τὴν ἑπόμενη ἡμέρα. Ὁ πιστὸς ὑπηρέτης τοῦ Ἁγίου, Πασικράτης, ἐκτελώντας τὴν ἐπιθυμία τοῦ Ἁγίου, παρέλαβε τὸ Ἅγιο λείψανο τοῦ Μάρτυρα μαζὶ μὲ αὐτὸ τῆς μητέρας του καὶ τὸ μετέφερε στὴ Λύδδα τῆς Παλαιστίνης. Ἀπὸ ἐκεῖ, ὅπως βεβαιώνουν οἱ πηγές, οἱ Σταυροφόροι πῆραν τὰ ἱερὰ λείψανα τῆς Ἁγίας Πολυχρονίας καὶ τὰ μετέφεραν στὴ Δύση.
Μετὰ τὸ μαρτυρικὸ θάνατο τοῦ Ἁγίου, μαρτύρησαν καὶ οἱ συνδέσμιοί του Εὐσέβιος, Νέων, Λεόντιος, Λογγίνος καὶ ἄλλοι τέσσερις μαζί. Τὴν μνήμη τους τιμᾶ ἡ Ἐκκλησία στίς 24 Ἀπριλίου.
Βλέπουμε ὅτι μὲ κέντρο τὴν ἡμέρα τοῦ μαρτυρίου τοῦ Ἁγίου, δημιουργεῖται μέσα στὸ τελετουργικὸ χρόνο τῆς Ἐκκλησίας, ἕνας ἑορτολογικὸς κύκλος, ὁ ὁποῖος καλλιεργεῖται περισσότερο ἀπὸ τὰ Τυπικὰ τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ξεκινᾶ στὶς 20 Ἀπριλίου καὶ τελειώνει στὶς 24 τοῦ αὐτοῦ μηνός. Ὁ ἑορτολογικὸς αὐτὸς κύκλος δείχνει τὴν περίοπτη θέση τοῦ Μεγαλομάρτυρος στὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας.
Ἡ τιμὴ τοῦ Ἁγίου ἐπεξετάθη ἐντὸς ὀλίγου χρόνου σὲ ὅλη τὴν Ἀνατολή. Ἔτσι στὴ Συρία ἤδη ἀπὸ τὸν 4ο αἰώνα μ.Χ. ὑπῆρξαν ναοὶ ἀφιερωμένοι στὴ μνήμη του, ἐνῷ στὴν Αἴγυπτο ὑπῆρχαν περὶ τοὺς 40 ναοὺς καὶ 3 Μονὲς στὸ ὄνομά του. Στὶς λοιπὲς ἀνατολικὲς περιοχὲς ἡ τιμὴ τοῦ Ἁγίου εἶχε λάβει τεράστιες διαστάσεις ἀπὸ ἀρχαιοτάτους χρόνους. Στὴν Ἁγιοτόκο καὶ μαρτυρικὴ Καππαδοκία βρίσκονται πολλοὶ ναοὶ ἀφιερωμένοι στὸν Μεγαλομάρτυρα, ἀλλὰ καὶ σὲ ἄλλους Ἁγίους, μὲ ἐξαίρετες τοιχογραφίες τοῦ μαρτυρίου τοῦ Ἁγίου, καθὼς καὶ τῆς μητρός του Ἁγίας Πολυχρονίας. Καὶ στὴν Κωνσταντινούπολη ὅμως πολλοὶ καὶ ὀνομαστοὶ ναοὶ ἦταν ἀφιερωμένοι στὸν Μεγαλομάρτυρα τοῦ Χριστοῦ Γεώργιο.Ἡ τιμὴ πρὸς τὸν Ἅγιο Γεώργιο στὴν περιοχὴ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καὶ τῆς Κωνσταντινουπόλεως καλλιεργήθηκε ἰδιαίτερα ἀπὸ τὸν Ὅσιο Θεόδωρο τὸν Συκεώτη. Δὲν εἶναι τυχαῖο τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ μνήμη τοῦ Ὁσίου Θεοδώρου, ποὺ ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ στὶς 22 Ἀπριλίου, ἑορταζόταν στὴν Κωνσταντινούπολη μὲ ἱερὰ Σύναξη στὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου «ἐν τῷ Δευτέρῳ». Αὐτὸ ἀκριβῶς καταδεικνύει τὴ σχέση μεταξὺ τῶν δύο Ἁγίων.

Ἀπολυτίκιο. Ἦχος δ’.
Ὡς τῶν αἰχμαλώτων ἐλευθερωτής, καὶ τῶν πτωχῶν ὑπερασπιστής, ἀσθενούντων ἰατρός, βασιλέων ὑπέρμαχος, Τροπαιοφόρε Μεγαλομάρτυς Γεώργιε, πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Ἕτερον Ἦχος α’. Τῆς ἐρήμου πολίτης.Τῶν Μαρτύρων τὸ κλέος, καὶ λαμπρὸν ἀκροθίνιον, τῶν καινῶν τροπαίων τὴν στήλην, καὶ ὁπλίτης περίδοξον, τιμήσωμεν ἐν ὕμνοις ἱεροῖς, Γεώργιον τὸν μέγαν Ἀθλητήν· σελαγίζει γὰρ τοῖς θαύμασιν πᾶσαν γῆν, καὶ σώζει τοὺς κραυγάζοντας· δόξα τῷ σὲ δοξάσαντι Χριστῷ, δόξα τῷ σὲ μεγαλύναντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διὰ σοῦ, ξένα θαυμάσια.

Κοντάκιον. Ἦχος δ’. Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ.Γεωργηθεὶς ὑπὸ Θεοῦ ἀνεδείχθης, τῆς εὐσεβείας γεωργὸς τιμιώτατος, τῶν ἀρετῶν τὰ δράγματα συλλέξας σεαυτῷ· σπείρας γὰρ ἐν δάκρυσιν, εὐφροσύνῃ θερίζεις· ἀθλήσας δὲ δι’ αἵματος, τὸν Χριστὸν ἐκομίσω· καὶ ταῖς πρεσβείαις Ἅγιε ταῖς σαῖς, πᾶσι παρέχεις, πταισμάτων συγχώρησιν.

Ἕτερον Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ’. Τῇ ὑπερμάχῳ.
Ὡς τῶν Μαρτύρων ταξιάρχην καὶ ἀκρέμονα
Καὶ Ἐκκλησίας ἀκατάσειστον θεμέλιον
Μακαρίζομέν σε πόθῳ Τροπαιοφόρε.
Ἀλλ’ ὡς μέγας ἀρωγὸς ἡμῶν καὶ πρόβολος
Ἐν παντὶ ἀντιλαβοῦ καὶ ὑπεράσπισονΤῶν βοώντων σοι, χαίροις Μάρτυς Γεώργιε.

Μεγαλυνάριον.Μέγας ἐν ἀθλήσει ἀναδειχθείς, ὡς τροπαιοφόρος, καὶ ἐν θαύμασιν εὐκλεής, μέγας ἀντιλήπτωρ, τῆς Ἐκκλησίας ὤφθης, Γεώργιε παμμάκαρ, Μαρτύρων καύχημα.http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=kjd6HXqghis


Σάββατο, 21 Απριλίου 2012

Γ.Κοντογιώργης, Το διακύβευμα των εκλογών
http://www.youtube.com/watch?v=WmJc3AzDV-0&feature=player_embedded#!
Πηγή: LoMaK 


Στα πλαίσια της εκπομπής "Καλημέρα ΣΚΑΪ", στις 14.4.12, ο Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης και πρώην πρύτανης του Παντείου Πανεπιστημίου κ. Γιώργος Κοντογιώργης μίλησε για το ελληνικό πρόβλημα και για το εκλογικό διακύβευμα.
(Ολόκληρη η εκπομπή βρίσκεται στο ΣΚΑΪ Player TV)


Τετάρτη, 18 Απριλίου 2012

Ανθολόγιον 96: Μοναχός Μωϋσής Αγιορείτης

(...) Ἄν ἦταν ὁ Θεὸς σὰν ἐμᾶς δὲν θὰ ὑπῆρχε ἄνθρωπος στὴ γῆ.

Θυμᾶμαι τὸν μακαρίτη Γερο-Δανιήλ στὸν Ἄθωνα νὰ ἐπαναλαμβάνει: Μᾶς κυνηγᾶ ὁ Θεὸς νὰ μᾶς κερδίσει κι ἐμεῖς ὅλο τοῦ ξεγλυστρᾶμε. Μᾶς κυνηγᾶ ὁ Θεός συνέχεια...Καὶ μεῖς;(...)

Μοναχοῦ Μωϋσέως Ἁγιορείτου, Ἀθωνικὸ  Ἀπόδειπνο,ἔκδ. Ἀρμός, Αθήνα 1994, σελ.22.Ανθολόγιον 95: Μοναχός Μωϋσής Αγιορείτης


[«Ἀπόστρεψον τὸ πρόσωπόν σου ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν μου»]


Αὐτὸ τὸ παρακάλι τοῦ ἀνθρώπου στὸν Θεό. Αὐτὸς ὁ πόνος τῆς πτώσεως, ποὺ ὅμως διατηρεῖ τὴν εὐγένεια καὶ τὴν εὐφυΐα, ὥστε νὰ ζητᾶ γλυκὰ τὴν ἀπομάκρυνση τοῦ προσώπου τοῦ Θεοῦ  ἀπὸ τὶς πράξεις ποὺ δὲν τὸν ἐκφράζουν, ποὺ εἶναι ἀστοχίες, λάθη, ἀμέλειες, ἀπροσεξίες, ὀλισθήματα, παρασυρμοί, εὐκολίες κι ὀκνηρίες...

Αὐτὴ ἡ ζωντανὴ σχέση μὲ τὸν ζωντανὸ Θεό, ποὺ τὸ παιδί του ζητᾶ ὄχι νὰ παραβλέψει τὸ ἴδιο, κάθε ἄλλο, μὰ τὶς παρενθέσεις ποὺ ἔθεσε λαθεμένα στὸ κείμενο τῆς ζωῆς του, εἶναι μιὰ σχέση ἀληθινή, ὡραία, ἀτόφια. Τέτοιο Θεό ἔχουμε, ποὺ μᾶς ἀκούει, ποὺ μᾶς δέχεται πάντα, ποὺ μᾶς ἀναμένει κι ἄς συνέβη στὴ ζωή μας ὄ,τι φοβερό. Ἀρκεῖ νὰ τὸν ἐπιθυμήσουμε πραγματικὰ κι ἐκεῖνος θὰ παραβλέψει. Εἶναι ἀρχοντικὰ ἐπιεικὴς καὶ φιλάνθρωπα εἰλικρινής(…).

 
Μοναχοῦ Μωϋσέως Ἁγιορείτου, Ἀθωνικὸ  Ἀπόδειπνο,ἔκδ. Ἀρμός, Αθήνα 1994, σελ.21.


Ανθολόγιον 94: επίσκοπος Διοκλείας Κάλλιστος (Ware)


(…)Ὁ Χριστός δεν ἀναστήθηκε με καινούριο σῶμα.
Παρ’ὅτι ὅμως το ἀναστημένο σῶμα δεν ἦταν καινούριο, εἶχε ἀποκτήσει ἕνα νέο τρόπο ὕπαρξης. Το ἀναστημένο αὐτό σῶμα περιβάλλεται ἀπό μία παραδοξότητα, ἕνα μυστήριο: περνᾶ ἀπό πόρτες κλειστές (Ἰω. 20,19). Ὁ Ἰησοῦς δεν ἀναγνωρίζεται ἀμέσως ἀπό τους μαθητές Του στην ἀκρογιαλιά τῆς λίμνης Τιβεριάδος (Ἰω. 21,4), οὔτε ἀπό τόν Λουκᾶ καί τον Κλεόπα στην πορεία τους προς Ἐμμαούς (Λουκ. 24,16). Ἔχει το ἴδιο σῶμα ὅπως πρίν και ὅμως εἶναι διαφορετικό, ἐπειδή ἔχει γίνει αὐτό πού ὁ ἀπόστολος Παῦλος ὀνομάζει  «σῶμα πνευματικόν» (Α’ Κορ. 15,44). Αὐτό σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ὅτι εἶναι ἐξωπραγματικό ἤ ἀϋλο. Ὄχι, εἶναι ἕνα σῶμα ἀπολύτως φυσικό, πού ἀποτελεῖται ἀπό την ὑλική οὐσία αὐτῆς τῆς γῆς, ἀπό «σάρκα και ὀστά», ὅπως ὁ ἴδιος ὁ Χριστός λέει στους μαθητές (Λουκ.24,39). Ἡ ὑλικότητα ὅμως ἔχει μεταμορφωθεῖ ἀπό τη δύναμη τοῦ Πνεύματος καἰ ἔτσι ἔχει ἀπαλλαγεῖ ἀπό τούς περιορισμούς στους ὁποίους ὑπόκεινται τά δικά μας σώματα. Ὡστόσο, ἄν και μεταμορφούμενο, πρόκειται πάντοτε γιά ἕνα φυσικό σῶμα και πάντοτε το ἴδιο με πρίν. «Ἰδού καινά ποιῶ πάντα»

Ἐπισκόπου Διοκλείας Κάλλιστου (Ware) , Καθ’ὁδόν: Μὲ τὴ νηστεία στὴν Ἀνάσταση, ἐκδόσεις Ἀκρίτας, Ἀθήνα 2010, σελ. 86-87.


Τρίτη, 17 Απριλίου 2012

Η απώλεια του Δ. Μητροπάνου φτωχαίνει το λαϊκό μας τραγούδι

[πηγή: ΤΑ ΝΕΑ
Την τελευταία του πνοή άφησε σήμερα το πρωί μία μεγάλη φωνή του ελληνικού πενταγράμμου. Ο Δημήτρης Μητροπάνος πέθανε σε ηλικία 64 ετών από ανακοπή καρδιάς, αφήνοντας πίσω του μία σπουδαία διαδρομή στο χώρο του ελληνικού τραγουδιού. 

Περισσότερα εδώ
http://www.youtube.com/watch?v=bb7lHESYIOk

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΤΡΟΠΑΝΟΣ-ΠΕΣ ΜΟΥ ΠΟΥ ΠΟΥΛΑΝ ΚΑΡΔΙΕΣ
Μουσική-στίχοι: Τάκης Μουσαφίρης 
Πες μου πού πουλάν καρδιές να σου πάρω μια
πες μου πού πουλάν χαρές να σου πάρω δυο
πες μου πού πουλάν ψυχές να σου πάρω μια
πού πουλάν αϊτόφτερα να σου πάρω δυο

Θέλω να 'χεις δυο καρδιές
ν' αγαπάς διπλά τον κόσμο
θέλω να 'χεις δυο ψυχές
γιομάτες να 'ναι δυόσμο
θέλω να 'σαι αετός

Πες μου πού πουλάν καρδιές να σου πάρω μια
πες μου πού πουλάν ψυχές να σου πάρω δυο
πού πουλάν τις Κυριακές τις γιορτές τις σκόλες
πες μου πού πουλάν χαρές να στις πάρω όλες
Θέλω να 'σαι αετός
σ' αψηλά να πας λημέρια
το κρασί σου ήλιου φως
και να κερνάς τ' αστέρια
θέλω να 'σαι αετός


Άγιοι Ραφαήλ, Νικόλαος, Ειρήνη και οι συν αυτοίς (Τρίτη της Διακαινησίμου)Κυριακή, 15 Απριλίου 2012

Ἀνέστη Χριστός, καί ζωή πολιτεύεται...

 Αδέλφια μου, όπου γης

Χριστός Ανέστη!

όχι οι λαϊκιστές και πολιτικάντηδες...ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!


ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ!


Χριστός ανέστη σε πολλές γλώσσες

English - Christ is Risen! Indeed, He is Risen!
Old English (Anglo-Saxon) - Crist aras! Crist sodhlice aras! (Lit: Christ arose! Christ surely arose!)
Middle English - Crist is arisen! Arisen he sothe!
Iyaric Patwa - Krestos a uprisin! Seen, him a uprisin fe tru!
Frisian - Kristus is opstien! Wis is er opstien!
High German
German - Christus ist auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden!
Yiddish - Der Meschiache undzer iz geshtanen! Avade er iz ufgeshtanen!
Low German
Dutch - Christus is opgestaan! Hij is waarlijk opgestaan!
Afrikaans - Kristus het opgestaan! Hom het waarlik opgestaan!
North Germanic languages
Danish - Kristus er opstanden! Sandelig Han er Opstanden!
Icelandic - Kristur er upprisinn! Hann er vissulega upprisinn!
Norwegian - Kristus er oppstanden! Han er sannelig oppstanden!
Swedish - Kristus är uppstånden! Ja, Han är verkligen uppstånden!
Italic languages
Latin - Christus resurrexit! Resurrexit vere!
Romance languages
Italian - Cristo è risorto! È veramente risorto!
Catalan - Crist ha ressuscitat! Veritablement ha ressuscitat!
French - Le Christ est ressuscité! Vraiment Il est ressuscité!
Portuguese - Cristo ressuscitou! Verdadeiramente ressuscitou!
Romanian - Hristos a înviat! Adevărat a înviat!
Spanish - Cristo ha resucitado! Verdaderamente, ha resucitado!
Slavic languages
Church Slavonic - (Christos Voskrese! Voistinu Voskrese!)
East
Russian - Христос Воскресе! Воистину Воскресе! (Christos Voskrese! Voistinu Voskrese!)
Belarusian - Хрыстос уваскрос! Сапраўды ўваскрос! (Khrystos Uvaskros! Saprawdy Wvaskros!)
Ukrainian - Христос Воскрес! Воістину Воскрес! (Christos Voskres! Voistinu Voskres!)
South
Bulgarian - Христос Возкресе! Воистина Возкресе! (Christos Vozkrese! Voistina Vozkrese!)
Serbian - Христос Воскресе! Ваистину Воскресе! (Christos Voskrese! Vaistinu Voskrese!)
West
Czech - Kristus Vstal A Mrtvych! Opravdi Vstoupil!
Slovak - Kristus vstal zmŕtvych! Skutočne vstal!
Polish - Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał!
Baltic languages
Lithuanian - Kristus prisikėlė! Tikrai prisikėlė!
Celtic languages
Goidelic languages
Old Irish - Asréracht Críst! Asréracht Hé-som co dearb!
Irish - Tá Críost éirithe! Go deimhin, tá sé éirithe!
Manx - Taw Creest Ereen! Taw Shay Ereen Guhdyne!
Scots Gaelic - Tha Crìosd air èiridh! Gu dearbh, tha e air èiridh!
Brythonic languages
Breton - Dassoret eo Krist! E wirionez dassoret eo!
Welsh - Atgyfododd Crist! Yn wir atgyfododd!
Indo-Iranian languages
Indic languages
Sanskrit - (Kristo’pastitaha! Satvam Upastitaha!)
Southern Zone
Marathi - (Yeshu Khrist uthla ahe! Kharokhar uthla ahe!)
Albanian (Tosk) - Krishti u ngjall! Vërtet u ngjall!
Armenian - Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց՜ Օրհնեալ է յայտնութիւնն Քրիստոսի՜ (Christos harjav i merelotz! Orhniale harutjun Christosi! — Christ is risen! Blessed is the resurrection of Christ!)
Greek - Χριστος Aνεστη! Aληθως Aνεστη! (Christos Anesti! Aleithos Anesti!)
Altaic languages
Turkish - Hristós diril-Dí! Hakíkatén diril-Dí!
Austronesian languages
Malayo-Polynesian
Western
Chamorro - La’la’i i Kristo! Magahet na luma’la’ i Kristo!
Filipino (Tagalog) - Si Cristo ay nabuhay! Siya nga ay nabuhay!
Indonesian - KrÍstus tÉlah Bangkit! Benár día têlah Bángkit!
Central-Eastern
Carolinian - Lios a melau sefal! Meipung, a mahan sefal!
Hawaiian - Ua ala hou ´o kristo! Ua ala ´i ´o no ´oia!
Basque - Cristo Berbistua! Benatan Berbistua!
Dravidian languages
Malayalam - (Christu uyirthezhunnettu! Theerchayayum uyirthezhunnettu!)
Eskimo-Aleut languages
Aleut - Kristus aq ungwektaq! Pichinuq ungwektaq!
Yupik - Xris-tusaq Ung-uixtuq! Iluumun Ung-uixtuq!
Japanese - ハリストス復活!実に復活! (Harisutosu fukkatsu! Jitsu ni fukkatsu!)
Korean - (Kristo Gesso! Buhar ha sho Nay!)
Na-Dené languages
Athabaskan languages
Navajo - Christ daaztsáádéé’ náádiidzáá! T’áá aaníí, daaztsáádéé’ náádiidzáá!
Tlingit - Xristos Kuxwoo-digoot! Xegaa-kux Kuxwoo-digoot!
Niger-Congo languages
Luganda Kristo Ajukkide! Kweli Ajukkide!
Swahili - Kristo Amefufukka! Kweli Amefufukka!
Quechuan Languages
Quechua - Cristo causarimpunña! Ciertopuni causarimpunña!
Afro-Asiatic languages
Semitic languages
Central Semitic languages
Aramaic languages
Syriac - (Meshiha qam! Bashrira qam!)
South Central Semitic languages
Arabic languages
Arabic (Fus’hah, i.e., “standard” ) - (Al-Masih-Qam! Hakkan Qam!)
Maltese - Kristu qam! Huwa qam tassew!
Canaanite languages
Hebrew (modern) - (Ha Masheeha houh kam! A ken kam!)
South Semitic languages
Ethiopian languages
North Ethiopian languages
Tigrigna - (Christos tensiou! Bahake tensiou!)
South Ethiopian languages
Amharic - (Kristos Tenestwal! Bergit Tenestwal!)
Sino-Tibetan languages
Mandarin - 基督復活了 他確實復活了 (Jidu fuhuo-le! Ta queshi fuhuo-le!)
South Caucasian languages
Georgian - ქრისტე აღსდგა! ჭეშმარიტად აღსდგა!(Kriste aghsdga! Cheshmaritad aghsdga!)
Uralic languages
Estonian - Kristus on ülestõusnud! Tõesti on ülestõusnud!
Finnish - Kristus nousi kuolleista! Totisesti nousi!
Hungarian - Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt!
Unclassified
A Nigerian language (of many spoken there) - Jésu Krísti Ébilíwõ! Ézia õ´ Bilíwõ!
Constructed languages
Esperanto - Kristo leviĝis! Vere Li leviĝis!
Quenya - (Ortanne Laivino! Anwa ortanne Laivino!)ΠΗΓΗ


Σάββατο, 14 Απριλίου 2012

Πασχαλινό μήνυμα 2012 του Πατριάρχη Αλεξανδρείας π. Θεοδώρου Β' (video)2012 Paschal Message of His Eminence Archbishop Demetrios (video)http://www.youtube.com/watch?v=eVyB3cEgWmw&feature=relmfu

Paschal (Easter) Message of His Eminence Archbishop Demetrios of the Greek Orthodox Archdiocese of America.

Apr 15, 2012
Protocol 36/12
April 15, 2012
Holy Pascha
The Feast of Feasts

Come, on this auspicious day of the Resurrection,
let us partake of the new fruit of the vine
of divine gladness and of the Kingdom of Christ,
praising Him as God unto the ages.
(Hymn of the Canon of Holy Pascha)

To the Most Reverend Hierarchs, the Reverend Priests and Deacons, the Monks and Nuns, the Presidents and Members of the Parish Councils of the Greek Orthodox Communities, the Distinguished Archons of the Ecumenical Patriarchate, the Day, Afternoon, and Church Schools, the Philoptochos Sisterhoods, the Youth, the Hellenic Organizations, and the entire Greek Orthodox Family in America
Beloved Brothers and Sisters in Christ,
Χριστός Ἀνέστη! Christ is Risen!
As we gather to celebrate this great Feasts of Feasts, and together we experience the supreme joy of Holy Pascha, we offer our praise to God for His abundant grace and for the triumph of our Savior Jesus Christ over the power of sin and death.  In a magnificent revelation of His invincible might, our Risen Lord has defeated all that corrupts and destroys our human existence.  Through His compassionate sacrifice and Holy Resurrection, He has reconciled us to our Creator.  By trampling down death by death and dispelling its darkness with the light of true life, He leads us to salvation and eternal communion with God.
On this day and in the celebration of Holy Pascha, we are blessed in so many ways.  We are called by the hymnological canon of the feast to “partake of the new fruit of the vine of divine gladness and of the Kingdom of Christ.”  The Holy Resurrection of our Lord affirms that as the True Vine, He is the source of life.  He has made it possible and now guides us in being connected to His presence and the power of His Resurrection through faith.
The Resurrection of Christ has also blessed us with the light of the absolute truth.  The bondage to falsehood and error has been vanquished by the power of the Gospel of truth.  False ideologies, wrong philosophies, and evil machinations have been discredited and dispelled by the brilliance of divine wisdom.  The deceptions of this world of sin and corruption have been exposed in all their evilness thanks to the illumination of our minds with the sacred, holy, and eternal truth revealed by Christ.
These blessings, this fruit of Pascha that is produced in our lives as the Risen Lord is in our midst, are not for us alone.  They are a witness of the grace and power of God through our worship, and they are blessings we are called to share with all of humanity.  In the joy and light of this day, our hearts are so filled with gladness that we cannot but speak of things we have seen and heard.  Our attitudes, words, and actions, our response to the needs of others reveal a source of strength, love and peace.  Our lives are a witness of Pascha, guiding all around us to encounter a Risen and Redeeming Christ.
On this most sacred of days, this Feast of Great and Holy Pascha, I wish you and your families the fullness of the joy and blessings that are offered to us by God through our Risen Lord Jesus Christ.  May this fullness of joy fill your hearts and may the light of grace and truth shine through your lives offering to all a witness of the transforming power of Christ’s Resurrection.
With paternal love in the Risen Lord,
†DEMETRIOS
Archbishop of America

Source:  http://www.goarch.org/news/demetriospascha2012


Πασχαλινό μήνυμα 2012 Αρχιεπισκόπου Αμερικής π. Δημητρίου (video)http://www.youtube.com/watch?v=7HKGWormSgY&feature=plcp&context=C4d648a6VDvjVQa1PpcFMwiaD18Yuvv8jm4VaCFSKjdIEl0vfd-9M%3D

Πηγή: ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Αρχιεπισκοπική Εγκύκλιος για το Αγιον Πάσχα


14 Απριλίου 2012
Ἀρ. Πρωτοκόλλου: 36/12


15 Ἀπριλίου 2012
Ἅγιον Πάσχα
Ἡ Ἑορτή τῶν Ἑορτῶν

Δεῦτε τοῦ καινοῦ τῆς ἀμπέλου γεννήματος,
τῆς θείας εὐφροσύνης, ἐν τῇ εὐσήμῳ ἡμέρᾳ
τῆς ἐγέρσεως, βασιλείας τε Χριστοῦ κοινω-
νήσωμεν, ὑμνοῦντες Αὐτόν, ὡς Θεόν εἰς
τούς αἰῶνας.

Ὕμνος τοῦ Κανόνος τοῦ Ἁγίου Πάσχα


Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.


Προσφιλεῖς Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,
Χριστός Ἀνέστη!
Καθώς συγκεντρωνόμεθα γιά νά γιορτάσουμε αὐτή τήν μεγάλη Ἑορτή Ἑορτῶν ζοῦμε τήν ὑπέρτατη χαρά τοῦ Ἁγίου Πάσχα καί προσφέρουμε δοξολογία στόν Θεό γιά τήν ἀπέραντη χάρη Του καί τό θρίαμβο τοῦ Λυτρωτοῦ μας Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐπί τῶν δυνάμεων τῆς ἁμαρτίας καί τοῦ θανάτου. Σέ μιά θαυμάσια φανέρωση τῆς ἀκατανίκητης  δυνάμεώς Του, ὁ Ἀναστάς Κύριός μας θριάμβευσε ἐπί ὅλων ἐκείνων πού διαφθείρουν καί καταστρέφουν τήν ἀνθρώπινη ὑπόστασή μας. Μέσα ἀπό τήν εὐσπλαγχνική θυσία Του καί τήν Ἁγία Ἀνάσταση, μᾶς συμφιλίωσε μέ τόν Δημιουργό μας. Θανάτῳ θάνατον πατήσας καί διαλύοντας τό σκότος τοῦ κακοῦ μέ τό φῶς τῆς ἀληθινῆς ζωῆς, μᾶς ὁδηγεῖ στή σωτηρία καί τήν αἰώνια κοινωνία μέ τόν Θεό.
Τήν ἡμέρα αὐτή πού ἑορτάζουμε τό Ἁγιο Πάσχα δεχόμεθα πλῆθος εὐλογιῶν. Καλούμεθα μέσα ἀπό τόν ὑμνολογικό κανόνα τῆς ἑορτῆς νά  κοινωνήσουμε τοῦ καινοῦ τῆς Ἀμπέλου γεννήματος τῆς θείας εὐφροσύνης καί τῆς Βασιλείας τοῦ Χριστοῦ. Ἡ Ἁγία Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας ἐπιβεβαιώνει ὅτι Ἐκεῖνος, ὡς Ἀληθινή Ἄμπελος, εἶναι ἡ πηγή τῆς ζωῆς. Σ’ Ἐκεῖνον ὀφείλουμε τά πάντα καί τώρα μᾶς ὁδηγεῖ στήν ἕνωση μαζί Του καί στή δύναμη τῆς Ἀναστάσεώς Του διά τῆς πίστεως.
Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ μᾶς ἔχει εὐλογήσει ἐπίσης μέ τό φῶς τῆς ἀπολύτου ἀληθείας. Τά δεσμά τῆς ἀπάτης καί τῆς πλάνης ἔχουν ὑπερνικηθεῖ ἀπό τήν ἰσχύ τοῦ Εὐαγγελίου τῆς ἀληθείας. Ψευδεῖς ἰδεολογίες καί φιλοσοφίες καί πονηρές μηχανορραφίες  ἔχουν ἀπαξιωθεῖ καί διαλυθεῖ ἀπό τή λαμπρότητα τῆς θείας σοφίας. Οἱ ἀπάτες αὐτοῦ τοῦ κόσμου τῆς ἁμαρτίας καί τῆς διαφθορᾶς ἔχουν ἐκτεθεῖ σέ ὅλη τήν κακότητά τους χάρις στόν φωτισμό τοῦ νοῦ μας μέ τήν ἱερή, ἁγία καί αἰώνια ἀλήθεια τήν ὁποία ἀπεκάλυψε ὁ Χριστός.
Αὐτές οἱ εὐλογίες, αὐτός ὁ καρπός τοῦ Πάσχα πού παράγεται στίς ζωές μας καθώς ὁ Ἀναστάς Κύριος εὑρίσκεται ἀνάμεσά μας, δέν προορίζονται μόνο γιά μᾶς. Ἀποτελοῦν μαρτυρία τῆς χάριτος καί τῆς δυνάμεως τοῦ Θεοῦ μέσῳ τῆς λατρείας μας, καί εἶναι εὐλογίες πού καλούμεθα νά μοιρασθοῦμε μέ ὁλόκληρη τήν ἀνθρωπότητα. Μέσα στή χαρά καί τό φῶς αὐτῆς τῆς ἡμέρας, ἡ καρδιά μας γεμίζει μέ τέτοια ἀγαλλίαση ὥστε νά εἶναι ἀδύνατο νά μή μιλήσουμε γιά πράγματα πού ζήσαμε, εἴδαμε καί ἀκούσαμε. Ἡ στάση στή ζωή μας, οἱ λόγοι, οἱ πράξεις μας, καί ἡ ἀνταπόκρισή μας στίς ἀνάγκες τῶν συνανθρώπων μας φανερώνει μιά πηγή δυνάμεως, ἀγάπης καί εἰρήνης. Ἡ ζωή μας ἀποτελεῖ μαρτυρία τοῦ Πάσχα, ἡ ὁποία καθοδηγεῖ ὅλους τούς γύρω μας σέ συνάντηση μέ τόν Ἀναστάντα καί Λυτρωτή Χριστό.
Σέ αὐτή τήν κλητή καί Ἁγία Ἡμέρα, τήν Ἑορτή τοῦ Μεγάλου καί ἱερωτάτου Πάσχα, εὔχομαι σέ σᾶς καί τίς οἰκογένειές σας τό πλήρωμα χαρᾶς καί τῶν εὐλογιῶν πού μᾶς προσφέρει ὁ Θεός διά τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Εἴθε τό πλήρωμα αὐτό τῆς χαρᾶς νά γεμίζῃ τίς καρδιές σας καί εἴθε τό φῶς τῆς χάριτος καί ἀληθείας νά λάμπῃ στή ζωή σας προσφέροντας σέ ὅλους τήν μαρτυρία τῆς   μεταμορφωτικῆς δυνάμεως της Ἀναστάσεως του Χριστοῦ.

Μέ πατρική ἐν Χριστῷ Ἀναστάντι ἀγάπη,
† ὁ  Ἀρχιεπίσκοπος  Ἀμερικῆς Δημήτριος


Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

1. Οι ενυπόγραφες αναρτήσεις (άρθρα, ομιλίες, κριτικές βιβλίων, επιφυλλίδες, δοκίμια, μελετήματα κλπ) που φιλοξενούνται ή αναδημοσιεύονται στο ιστολόγιο «ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΟΜΟ» εκφράζουν κατά κύριο λόγο τους συγγραφείς τους και όχι απαραίτητα το ιστολόγιο «ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΟΜΟ».

2. Τα σχόλια των αναγνωστών του ιστολογίου «ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΟΜΟ» εκφράζουν τους ίδιους προσωπικά και όχι το ιστολόγιο «ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΟΜΟ». Σχόλια άσχετα με το περιεχόμενο των αναρτήσεων δεν θα δημοσιεύονται.

3. Υπάρχουν στο ιστολόγιο μας πολλές προτάσεις (σύνδεσμοι, links) προς άλλους δικτυακούς τόπους. Το ιστολόγιο μας δε φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των αναρτήσεων ή των σχολίων που γίνονται εκεί.

ΤΟ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΣΤΗ WORDPRESS

ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ

Παναγία Οδηγήτρια του Balamand (Λίβανος)

Παναγία Οδηγήτρια του Balamand (Λίβανος)
http://www.balamandmonastery.org.lb/

Αρχείο

ΣΥΝ-ΙΣΤΟΛΟΓΕΙΝ

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ένα ιστολόγιο αφιερωμένο στους 57 αη-Γιώργηδες της Ορθόδοξης Εκκλησίας
Home of the Greek Bible

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΘΕΟΛΟΓΙΑ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΘΕΟΛΟΓΙΑ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΑΝΤΙΦΩΝΟ

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ

ΝΕΚΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗΣ

ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗΣ
Περίπλους στην ορθόδοξη πνευματικότητα

台灣基督東正教會 The Orthodox Church in Taiwan

台灣基督東正教會 The Orthodox Church in Taiwan
台灣基督東正教會 The Orthodox Church in Taiwan: ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Μετεωρίτικη Βιβλιοθήκη

ΘΕΟΛΟΓΟΙ ΚΡΗΤΗΣ

Η ΕΥΧΗ

Η ΕΥΧΗ
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΜΥΡΙΟΒΙΒΛΟΣ

ΜΥΡΙΟΒΙΒΛΟΣ
ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΛΛΟΠΟΣ

ΕΛΛΟΠΟΣ
ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

Θ. Ι. ΡΗΓΙΝΙΩΤΗΣ, ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΣΛΑΜ

Θ. Ι. ΡΗΓΙΝΙΩΤΗΣ, ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΣΛΑΜ
Δωρεάν e-book (Κάντε κλικ στην εικόνα για μετάβαση)

9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΦΑΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟΥ

Αξίζει να διαβάσετε

Ορθόδοξα ιστολόγια

Ιερός Ναός Αγίου Διονυσίου Αχαρνών

Ιερός Ναός Αγίου Διονυσίου Αχαρνών
ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ

ΟΟΔΕ

ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ