Κυριακή, 4 Απριλίου 2010

Πασχάλιον Μήνυμα Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ.ΕιρηναίουΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣ
Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

Ἀριθ. Πρωτ. 1036
Ἀριθ. Διεκπ. 585 Ἀριθ. Φ. 16/11
 Ἐν Ἡρακλείῳ τῇ 26ῃ Μαρτίου 2010
Ἐγκύκλιος Ἀριθμός: 16
Πρός
Τό Πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης
«Ἀναστάσεως ἡμέρα, λαμπρυνθῶμεν λαοί ,
Πάσχα, Κυρίου Πάσχα.....»
(Α’ὡδή Ἀναστασίμου Κανόνος)
Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, παιδιά τῆς Ἐκκλησίας,
Πάσχα σήμερα. Πάσχα καί τοῦτο τόν χρόνο. Ἡ Λαμπρή μας. Ἡ Ἀνάσταση. Ἡ Γιορτή μας., «τό Πάσχα τῶν Ἑλλήνων». Τό Πάσχα τό ἀληθινό, τό αἰώνιο. Πηγή φωτός, λαμπρότητας σέ δύσκολους καιρούς γιά ὅλους τούς ἀνθρώπους τῆς γῆς καί τόν καθένα μας χωριστά, ὡς πρόσωπο.
Σήμερα γιορτάζομε τό ξεπέρασμα τοῦ κακοῦ, τῆς ἀδικίας, τοῦ μίσους, τῆς δουλείας εἰς τόν θάνατο. Σήμερα τό σκοτάδι παραχωρεῖ τήν θέση του εἰς τό φῶς καί τήν λαμπρότητα τοῦ ἀνθρώπινου προσώπου. Σήμερα ὅλοι οἱ λαοί ἔχομε τήν δυνατότητα νά λαμπρυνθοῦμε μέ τήν Ἀναστάσιμη λαμπρότητα.
Ἡ σημερινή Γιορτή τοῦ Πάσχα εἶναι πρόσκληση καί παρακίνηση νά λαμπρυνθοῦμε. Τό πρόσωπο, ἡ ζωή μας, ὅλος ὁ κόσμος, ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, ὅλοι οἱ λαοί.
«Ἀναστάσεως ἡμέρα, λαμπρυνθῶμεν λαοί, Πάσχα, Κυρίου Πάσχα....»
Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
Σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας, μέ τόν ὕμνον πού ἀναφέραμε, προσκαλεῖ ὅλους τούς λαούς καί ὅλους ἐμᾶς νά λαμπρυνθοῦμε. Νά φύγωμε ἀπό τό σκοτάδι καί τήν κατήφεια τῶν καιρῶν μας, νά μποῦμε, νά εἰσέλθωμεν εἰς τό Ἀναστάσιμο φῶς, τήν δόξα καί τήν λαμπρότητα τοῦ ἀνθρώπου καί τοῦ κόσμου. Ὁ Ἀναστημένος Χριστός καί Κύριος μας, φωτίζει καί λαμπρύνει ὅλους τούς ἀνθρώπους.
Δέν ἔχομε ἄλλες δυνατότητες, ἄλλα περιθώρια. Σήμερα, δέν ἔχομε ἄλλη δυνατότητα, ἄλλη ἐπιλογή.
Πῶς καί ποῦ μποροῦμε νά βροῦμε σήμερα τή χαρά καί τήν λαμπρότητα τοῦ προσώπου, τῆς ζωῆς μας; Πῶς νά φωτισθεῖ καί νά λάμψει τό πρόσωπό μας; Ποῦ νά στηριχθοῦμε; Πρός τά ποῦ νά πορευθοῦμε; Εἶναι τόσα πολλά τά ἀδιέξοδα, τά διλήμματα καί τά προβλήματα τοῦ σημερινοῦ ἀνθρώπου.
Πολλοί λένε, προτείνουν καί προτιμοῦν νά στραφοῦμε πρός τόν πλοῦτο, τό χρῆμα, τό κέρδος, τίς ἐπιχειρήσεις, τά χρηματιστήρια, τήν εὐμάρεια. Τό ἔχουν ἐπιχειρήσει. Εἶναι καθεστώς σήμερα. Τό κεφάλαιο, τό χρῆμα τρέχει, καλπάζει. Πηγαίνει παντοῦ μέ τίς πολυεθνικές Ἐταιρίες, μέ τό σύγχρονο «μάρκετινγκ».


Παρ᾿ ὅλα αὐτά, ἡ σημερινή παγκόσμια οἰκονομική κρίση ἐπηρεάζει τούς πάντες, ταλαιπωρεῖ καί ἀπειλεῖ καί τρομάζει ὅλους καί τούς πλουσίους, οἱ ὁποῖοι ζοῦν καί αὐτοί εἰς τήν ἀβεβαιότητα καί τήν ἀνασφάλεια, ὅπως καί οἱ φτωχοί καί οἱ ἄνεργοι ὅλου τοῦ κόσμου, οἱ ὁποῖοι ἀπειλοῦνται καί ὑποφέρουν πιό πολύ, ἀπελπίζονται καί βρίσκονται σέ πολύ δύσκολη θέση.
Ἄλλοι προτείνουν τήν εὔκολη ζωή, τίς ἀπολαύσεις καί τήν καλοπέραση. Τόν εὔκολο δρόμο. Τήν εὔκολη ζωή. Ὅλοι μας γνωρίζομε πόσοι ἄνθρωποι σήμερα βαδίζουν αὐτόν τόν δρόμο. Προσωρινά καί γιά μιά περίοδο ἐπαναπαύονται καί θεωροῦν τόν ἐαυτό τους ἐπιτυχημένο.
Ὅμως, ἡ πλήξη, ἡ ἀδράνεια, ἡ μοναξιά, τά τόσα κενά εἰς τήν ζωή, ἡ μονοτονία, οἱ ἀσθένειες, ἡ καθημερινή μονοτονία, ρουτίνα, χωρίς δημιουργικότητα καί ἀποτελεσματικότητα εἰς τήν ζωή, εἶναι ἀβάστακτο φορτίο καί βάρος. Σκέτη δυστυχία.
Ὑπάρχει ἀκόμη, μεταξύ τῶν ἄλλων καί ἡ σύγχρονη Τεχνολογία. Σπουδαῖο δῶρο καί πολύτιμο. Μικροί καί μεγάλοι παραδίδονται εἰς τήν μαγεία τῆς μηχανῆς, τῶν ἡλεκτρονικῶν μέσων, τῶν πάσης φύσεως Τεχνολογικῶν καί Μηχανολογικῶν μέσων. Θεοποίηση τῆς μηχανῆς ἔχομε σήμερα. Ἐξαρτήσεις καί ὑποδούλωση. Ἐπικίνδυνα φαινόμενα. Ἀπώλεια τῆς ἀνθρωπιᾶς. Ἀλλοίωση καί ἀκύρωση τῶν χαρισμάτων τῶν προσώπων καί τῶν ταλέντων τοῦ ἀνθρώπου.
Οἱ σύγχρονοι αὐτοί τρόποι ζωῆς καί οἱ κατευθύνσεις τοῦ σημερινοῦ ἀνθρώπου, δέν φαίνεται νά εἶναι ὁ ἀνθρώπινος δρόμος. Εἶναι σύγχρονα μέσα, εἶναι ἡ ἴδια ἡ ἐποχή μας, τά γνωρίσματα καί τά χαρακτηριστικά της. Τά σεβόμαστε, ἀλλά δέν ἔχει νά περιμένει ὁ σημερινός ἄνθρωπος τήν λαμπρότητα καί τήν χαρά τοῦ προσώπου του ἀπό ὅλα αὐτά.
Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
Ἡ Ἐκκλησία μας, ἡ ὁποία δέν εἶναι ἐναντίον τῆς ἐποχῆς μας καί τῶν σημερινῶν ἐπιτευγμάτων τοῦ ἀνθρώπου, μᾶς καλεῖ σέ ἄλλους δρόμους, ἄλλη ζωή. Στήν ζωή τῆς λαμπρότητας, τῆς Ἀναστάσεως, τῆς εὐλογημένης Ἀναστάσιμης ζωῆς. Τῆς βιώσεως τῆς Ἀναστάσεως εἰς τήν καθημερινή ζωή μας. Μιᾶς ζωῆς φωτεινῆς ποιότητας καί ἀνθρωπιᾶς. Μιᾶς ζωῆς χωρίς οἰκονομικές κρίσεις, ἀνασφάλειες καί ἀβεβαιότητα. Μιά ζωή ἀληθινή, αἰώνια!
Μαζύ μέ τήν Ἐκκλησία μας, σᾶς καλῶ καί σᾶς προσκαλῶ καί ἐγώ προσωπικῶς σήμερα, σ’ αὐτήν τήν λαμπροφόρα, ἀναστάσιμη ζωή τοῦ Ἀναστημένου Χριστοῦ μας.
Τό κάλεσμα τῆς Ἐκκλησίας μας καί τό δικό μου, ἀπευθύνεται πρωτίστως εἰς τά παιδιά μας, τά μικρότερα καί τά μεγαλύτερα. Σέ ὅλες τίς οἰκογένειες των. Τά Σχολεῖα μας, τούς δασκάλους, τούς πνεματικούς ἀνθρώπους τοῦ Τόπου μας. Τούς ἀνθρώπους τῆς ὑπαίθρου καί τῆς Πόλεως. Τούς ὑγιεῖς καί δυνατούς, ἀλλά καί τούς ἀσθενεῖς καί ἀδυνάτους, ὅλους ἀνεξαιρέτως. Νά λαμπρυνθοῦμε, νά προοδεύσωμε, νά φωτισθοῦμε μέ τῆς Ἀναστάσεως τό φῶς καί τήν λαμπρότητα.
Χριστός ἀνέστη!
Χρόνια πολλά, ἀναστάσιμα, λαμπροφόρα, εὐλογημένα!
Μέ ἀναστάσιμες εὐχές
† Ὁ Κρήτης Εἰρηναῖος

πηγή
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Εγγραφή στο ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΟΜΟ μέσω Email

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

1. Οι ενυπόγραφες αναρτήσεις (άρθρα, ομιλίες, κριτικές βιβλίων, επιφυλλίδες, δοκίμια, μελετήματα κλπ) που φιλοξενούνται ή αναδημοσιεύονται στο ιστολόγιο "ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΟΜΟ" εκφράζουν κατά κύριο λόγο τους συγγραφείς τους και όχι απαραίτητα το ιστολόγιο "ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΟΜΟ".

2. Τα σχόλια των αναγνωστών του ιστολογίου "ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΟΜΟ" εκφράζουν τους ίδιους προσωπικά και όχι το ιστολόγιο "ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΟΜΟ". Σχόλια άσχετα με το περιεχόμενο των αναρτήσεων δεν θα δημοσιεύονται.

3. Υπάρχουν στο ιστολόγιο μας πολλές προτάσεις (σύνδεσμοι, links) προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites, blogs κλπ). Το ιστολόγιο μας δε φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των αναρτήσεων ή των σχολίων που γίνονται εκεί.

ΣΥΝ-ΙΣΤΟΛΟΓΕΙΝ

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ένα ιστολόγιο αφιερωμένο στους 57 αη-Γιώργηδες της Ορθόδοξης Εκκλησίας

ΤΟ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΣΤΗ WORDPRESS

ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ

Αρχείο

Αξίζει να διαβάσετε

ΘΕΟΛΟΓΟΙ ΚΡΗΤΗΣ

ΝΕΚΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗΣ

ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗΣ
Περίπλους στην ορθόδοξη πνευματικότητα

ΑΝΤΙΦΩΝΟ

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ

Ιερός Ναός Αγίου Διονυσίου Αχαρνών

台灣基督東正教會 The Orthodox Church in Taiwan

台灣基督東正教會 The Orthodox Church in Taiwan
台灣基督東正教會 The Orthodox Church in Taiwan: ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΦΑΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟΥ

Ορθόδοξα ιστολόγια

ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΥΡΙΟΒΙΒΛΟΣ

Home of the Greek Bible

ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ

ΟΟΔΕ

ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ