Παρασκευή, 6 Μαΐου 2016

Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Α. Γεωργόπουλος, Συναγωγή: Εκκλησία όλων των εθνών. Μία Αφρικανική – Πεντηκοστιανή Κίνησις εις την Ελλάδα


Τοῦ Πρωτ. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου, Λέκτορος Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ

Ἡ Συναγωγή: Ἐκκλησία ὅλων τῶν Ἐθνῶν (Synagogue. Church of all Nations) εἶναι μία Πεντηκοστιανή – Χαρισματική κίνηση θεραπείας, πού ἱδρύθηκε τή δεκαετία τοῦ 1990 στό Λάγος τῆς Νιγηρίας ἀπό τόν αὐτοαποκαλούμενο προφήτη Temitope Balugon Joshua. Σύμφωνα μέ τόν Πεντηκοστιανό καθηγητή A. Anderson πρόκειται γιά μιά ἀπό τίς πιό ἀμφιλεγόμενες ἀλλά και ταχύτατα ἀναπτυσσόμενες νέες “Ἐκκλησίες” στή Νιγηρία, ἡ ὁποία μάλιστα ἔχει προσελκύσει τήν μεγάλη προσοχή τόσο τοῦ τοπικοῦ ὅσο καί τοῦ διεθνοῦς τύπου, ἰδιαιτέρως δέ τό πρόσωπο τοῦ ἱδρυτῆ της. Κατά τούς ἰσχυρισμούς τῆς κίνησης ἡ ἵδρυσή της ἦταν θέλημα τοῦ Θεοῦ, τὸ ὁποῖο ὑλοποιήθηκε μέσω τοῦ Τ. Β. Joshua.
Στό διαδικτυακό τόπο τῆς κίνησης ὁ Τ. Β. Joshua παρουσιάζεται ὡς ἕνα ἐκλεκτό ὄργανο τοῦ Θεοῦ, ἕνας ἀγωγός, μέσω τοῦ ὁποίου διαχέεται ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ στόν κόσμο. Στήν ἴδια ἱστοσελίδα ἀναφέρεται ὅτι τά “θαύματα”, πού πραγματοποιεῖ ὁ Χριστός μέσω τοῦ Τ. Β. Joshua εἶναι ἀμέτρητα.
Τά “θαύματά” του μάλιστα διακρίνονται σ΄ ἐπιμέρους κατηγορίες ὅπως: α) θεραπεῖες AIDS, β) θεραπεῖες καρκίνου, γ) ἀποκατάσταση τῆς ὅρασης, δ) θεραπεία παραλύτων, ε) θεραπεία ἀπό δαιμόνια κ.ἄ.
Ἀπό τούς ὀπαδούς του μάλιστα αὐτοῦ τοῦ εἴδους τά “θαύματα– θεραπεῖες” προβάλλονται ὡς ἀπόδειξη τῆς θεϊκῆς ἀποστολῆς τοῦ Τ. Β. Joshua. Πρόκειται βεβαίως για συνήθεις ἰσχυρισμούς στόν Πεντηκοστιανικό χῶρο καί σχετίζεται μέ τή γνωστή «βιομηχανία» “θαυμάτων–θεραπειῶν”, πού συναντᾶ με σέ ἀναρίθμητες Πεντηκοστιανές–Χαρισματικές κινήσεις ἀνά τήν ὑφήλιο.
1. Ἡ παρουσία τῆς κίνησης στήν Ἑλλάδα
Ἡ κίνηση ἐμφανίστηκε δημόσια γιά πρώτη φορά τόν Ἰούνιο τοῦ 2002. Ἡ πρώτη ἐμφάνισή της εἶχε ἀρχικά πραγματοποιηθεῖ στό χωριό Ματαράγκα τοῦ νομοῦ Καρδίτσας καί μάλιστα μέ τρόπο ἀρκετά θορυβώδη, γεγονός πού τότε εἶχε ἀπασχολήσει τήν τοπική κοινωνία ἀλλά καί κάποια Μ.Μ.Ε. Στό χωριό Ματαράγκα εἶχε δωρηθεῖ οἴκημα γιά τή δημιουργία εὐκτήριου οἴκου τῆς κίνησης γιά τά ἐγκαίνια τοῦ ὁποίου εἶχαν συγκεντρωθεῖ πολλοί Πεντηκοστιανοί ἀπό διάφορα μέρη τῆς Ἑλλάδας. Εἶχαν τυπωθεῖ και προσκλήσεις μέ τήν ὀνομασία τῆς κίνησης, ἐνῶ ἀναμένονταν καί ἡ ἄφιξη τοῦ ἰδίου τοῦ Τ. Β. Joshua, κάτι πού τελικά δέν πραγματοποιήθηκε.
Τό 2006 ἐπισήμως ἡ κίνηση ὑπέβαλε αἴτηση ἀναγνώρισης –χορήγησης ἀδείας εὐκτηρίου οἴκου στο Ὑπουργεῖο Παιδείας. Τά μέλη τῆς κίνησης στήν Ἑλλάδα εἶναι Ἕλληνες Πεντηκοστιανοί, πού προσχώρησαν ἀπό ἄλλες Πεντηκοστιανές ὁμάδες καί ἀφρικανοί μετανάστες, πού ζοῦν στήν Ἑλλάδα. Ἡ Συναγωγή: Ἐκκλησία ὅλων τῶν Ἐθνῶν ἀνήκει στίς Πεντηκοστιανές – Χαρισματικές κινήσεις, πού χρησιμοποιοῦν μουσικά ὄργανα καί τραγούδια στίς λατρευτικές τους συν άξεις.
2.Ἡ Προτεσταντική και Πεντηκοστιανή κριτική κατά τῆς κίνησης στήν Ἑλλάδα
Πρέπει ἐν προκειμένῳ νά ἐπισημάνουμε ὅτι ἡ ἐν λόγῳ Πεντηκοστιανή κίνηση ἔτυχε ἐξ ἀρχῆς κριτικῆς, τόσο ἀπό τόν ἑλληνικό προτεσταντικό κόσμο, ὅσο καί ἀπό ἕνα τμῆμα τῶν Πεντηκοστιανῶν τῆς Ἑλλάδας. Στόν ἑλληνικό προτεσταντικό χῶρο ὁ Τ. Β. Joshua χαρακτηρίζεται ὡς «ψευδοπροφήτης» καί μάλιστα γίνεται ἀναφορά σέ ἀνακοίνωση ἄλλων Πεντηκοστιανῶν κινήσεων τῆς Νιγηρίας, στήν ὁποία ὑποστηρίζεται ὅτι ὁ Τ. Β. Joshua «χρησιμοποιεῖ σαμανικές/μαγικές μεθόδους κάτω ἀπό χριστιανικό μανδύα». Τήν κριτική αὐτή τῶν ἄλλων Πεντηκοστιανῶν κινήσεων τῆς Νιγηρίας ὁ Allan Anderson τήν χαρακτηρίζει ὡς “φαρμακερή” καί “ἀναπόφευκτη”.
Ἐδῶ πρέπει νά ἐπισημάνουμε ὅτι στίς αὐτόχθονες Ἀφρικανικές Πεντηκοστιανές κινήσεις ἡ χρήση και ἡ μίξη προγενέστερων μαγικῶν πρακτικῶν μέ χριστιανικά στοιχεῖα δέν εἶναι κάτι τό ἀσυνήθιστο. Ἡ Ἀδελφότητα τῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Πεντηκοστῆς Ἑλλάδος, για εὐνόητους λόγους, τόν Ἰούνιο τοῦ 2002 ἐξέδωσε ἀνακοίνωση, πού δήλωνε ὅτι ἡ κίνηση «Συναγωγή: Ἐκκλησία ὅλων τῶν Ἐθνῶν» καί ὁ ἱδρυτής της Τ. Β. Joshua δέν ἀνήκουν στόν Πεντηκοστιανικό χῶρο.
Ὁ ἰσχυρισμός ὅμως αὐτός δέν ἐπιβεβαιώνεται ἀπό τήν πραγματικότητα, γιατί: α) Ἡ ὁμολογία πίστεως τῆς ἐν λόγῳ κίνησης ἔχει τυπικό Πεντηκοστιανικό χαρακτήρα, β) ὁ πεντηκοστιανός καθηγητής A. Anderson τήν χαρακτηρίζει ὡς Πεντηκοστιανή – Χαρισματική, γ) τό λατρευτικό τελετουργικό της εἶναι οὐσιαστικῶς Πεντηκοστιανικό, και δ) γιατί δέν συμφωνοῦν μέ τήν ἐν λόγῳ ἀνακοίνωση τό σύνολο τῶν Πεντηκοστιανῶν τῆς Ἑλλάδος.
Ὡς τελικό σχόλιο θά θέλαμε να ἐπισημάνουμε ὅτι ἐξ ἐπόψεως Ὀρθοδόξου ὁ αἱρετικός χαρακτήρας τῆς ἐν λόγῳ κίνησης, ὡς τμήματος τοῦ λεγόμενου Πεντηκοστιανικοῦ – Χαρισματικοῦ χώρου, εἶναι ἀναμφισβήτητος. Ὡς πρός τό πρόσωπο δέ τοῦ ἱδρυτῆ της βρισκόμαστε για μιά ἀκόμα φορά μπροστά σέ μια κλασσική περίπτωση ἀνθρώπων, πού στήν Ἁγία Γραφή χαρακτηρίζονται ὡς «πονηροί καί γόητες… πλανῶντες καί πλανώμενοι» (Β΄Τιμ. 3, 13).

Σημειώσεις
1. Βλ. Allan Anderson, Synagogue. Church of all Nations, στό Peter B. Clarke (Ed), Encyclopedia of new religious movements, 2006, σ. 553.
2. Πρβλ. Σωτηρίου Λιόση, Γνωστές θρησκεῖες, αἱρέσεις καί παραθρησκευτικές ὁμάδες στήν Ἑλλάδα. Εὐκτήριοι Οἶκοι, 2004, σ.167.
3. Βλ. Περιοδικό "Τυχικός", Μάϊος-Ἰούνιος 2002, σσ. 28-29.
4. Βλ. Allan Anderson, Synagogue.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Εγγραφή στο ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΟΜΟ μέσω Email

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

1. Οι ενυπόγραφες αναρτήσεις (άρθρα, ομιλίες, κριτικές βιβλίων, επιφυλλίδες, δοκίμια, μελετήματα κλπ) που φιλοξενούνται ή αναδημοσιεύονται στο ιστολόγιο "ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΟΜΟ" εκφράζουν κατά κύριο λόγο τους συγγραφείς τους και όχι απαραίτητα το ιστολόγιο "ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΟΜΟ".

2. Τα σχόλια των αναγνωστών του ιστολογίου "ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΟΜΟ" εκφράζουν τους ίδιους προσωπικά και όχι το ιστολόγιο "ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΟΜΟ". Σχόλια άσχετα με το περιεχόμενο των αναρτήσεων δεν θα δημοσιεύονται.

3. Υπάρχουν στο ιστολόγιο μας πολλές προτάσεις (σύνδεσμοι, links) προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites, blogs κλπ). Το ιστολόγιο μας δε φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των αναρτήσεων ή των σχολίων που γίνονται εκεί.

ΣΥΝ-ΙΣΤΟΛΟΓΕΙΝ

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ένα ιστολόγιο αφιερωμένο στους 57 αη-Γιώργηδες της Ορθόδοξης Εκκλησίας

ΤΟ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΣΤΗ WORDPRESS

ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ

Αρχείο

Αξίζει να διαβάσετε

ΘΕΟΛΟΓΟΙ ΚΡΗΤΗΣ

ΝΕΚΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗΣ

ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗΣ
Περίπλους στην ορθόδοξη πνευματικότητα

ΑΝΤΙΦΩΝΟ

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ

Ιερός Ναός Αγίου Διονυσίου Αχαρνών

台灣基督東正教會 The Orthodox Church in Taiwan

台灣基督東正教會 The Orthodox Church in Taiwan
台灣基督東正教會 The Orthodox Church in Taiwan: ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΦΑΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟΥ

Ορθόδοξα ιστολόγια

ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΥΡΙΟΒΙΒΛΟΣ

Home of the Greek Bible

ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ

ΟΟΔΕ

ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ