Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2015

Εγκύκλιος του Αρχιεπισκόπου Αμερικής π. Δημητρίου για την 28η Οκτωβρίου


28 Ὀκτωβρίου 2015


Ἡμέρα τοῦ ΟΧΙ

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων τῶν Ἑλληνικῶν Ὀρθοδόξων Κοινοτήτων, τούς Ἐντιμοτάτους Ἄρχοντες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Προσφιλεῖς Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Ὁ ἐτήσιος ἑορτασμός μας τῆς Ἡμέρας τοῦ ΟΧΙ σηματοδοτεῖ τήν 75η ἐπέτειο μιᾶς ἡρωϊκῆς στάσεως ἔναντι τῶν δυνάμεων τοῦ Φασισμοῦ καί τήν ἐπιβεβαίωση τῶν ἀξιῶν οἱ ὁποῖες εἶναι καθοριστικές γιά τήν ἀνθρώπινη ζωή καί εὐημερία. Τήν 28η Ὀκτωβρίου 1940, ὁ Πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδος Ἰωάννης Μεταξᾶς καί ὁ Ἑλληνικός λαός ἀπήντησαν μέ ἕνα ἠχηρό «ΟΧΙ» στό τελεσίγραφο τοῦ Μπενίτο Μουσσολίνι νά παραδοθῇ ἡ Ἑλλάδα στήν Ἰταλική κατοχή. Πρίν ἀκόμη ἐκπνεύσει ἡ διορία γιά τήν ἀπάντηση στό τελεσίγραφο, Ἰταλικές δυνάμεις εἰσέβαλαν στήν Ἑλλάδα ἀπό τά σύνορα τῆς Ἀλβανίας. Ὅμως, μέ τό πνεῦμα τοῦ «ΟΧΙ» νά διακατέχῃ τούς Ἕλληνες, οἱ Ἑλληνικές δυνάμεις ἀντιστάθηκαν σθεναρά καί κράτησαν τίς δυνάμεις τοῦ Ἄξονος ἐπί ἕξι σχεδόν μῆνες ἔξω ἀπό τήν Ἑλλάδα.

Ἡ στάση αὐτή ὑπῆρξε καίρια διότι καθυστέρησε τήν προέλαση τῶν δυνάμεων τοῦ Ἄξονος καί ἔδωσε χρόνο στίς Συμμαχικές δυνάμεις νά προετοιμασθοῦν καλύτερα γιά τίς μάχες πού θά ἐπακολουθοῦσαν στή Μεσόγειο. Ἡ ἀντίσταση, ὅμως, εἶχε σάν ἀποτέλεσμα ὁ Γερμανικός Ναζιστικός στρατός νά ἀναγκασθῇ νά ἐνισχύσῃ τίς Ἰταλικές δυνάμεις καί ἔτσι νά καθυστερήσῃ τήν εἰσβολή στήν Ρωσσία, ὅπου βρέθηκε ἀντιμέτωπος μέ βαρύτατο καί ὀλέθριο χειμώνα. Ἡ ἀπάντηση «ΟΧΙ» καί ἡ στάση τῶν Ἑλλήνων ἔχει ἀναγνωρισθῇ ὡς ἕνα ἐκ τῶν καθοριστικῶν γεγονότων τά ὁποῖα διεμόρφωσαν τήν ἐξέλιξη τοῦ Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Ὁ ἐφετινός ἑορτασμός τῆς ἐπετείου τοῦ «ΟΧΙ» ἔχει ἰδιαίτερη σημασία, καθώς ἀποτελεῖ μία ἐκ τῶν πολλῶν ἐπετείων οἱ ὁποῖες θά ἀκολουθήσουν τά ἑπόμενα χρόνια γιά τά γεγονότα τοῦ Β’ Παγκοσμίου Πολέμου καί ταυτοχρόνως λαμβάνει χὠρα σέ μία ἐποχή γεμάτη προκλήσεις γιά πολλούς ἀνθρώπους καί ἔθνη. Εἶναι μία ἀπό τίς πρῶτες στό εἶδος των καί ἀποτελεῖ μαρτυρία τῆς γενναιότητος ἡ ὁποία διδάχθηκε σέ ὅλους καί τῶν θυσιῶν οἱ ὁποῖες προσφέρθηκαν ἀπό ἑκατομμύρια ἀνθρώπων στόν κόσμο γιά τήν πάταξη τῆς τυραννίας καί τήν διασφάλιση τῆς ἐλευθερίας. Εἶναι ἑορτασμός τῆς ἀποφασιστικότητος τῶν ἡγετῶν καί τοῦ λαοῦ τῶν Ἑλλήνων, οἱ ὁποῖοι οἰκειοθελῶς καί θαρραλέως ἀπεφάσισαν νά ἀντισταθοῦν στό Φασισμό. Εἶναι μαρτυρία τῆς προτεραιότητος τῆς ὑπερασπίσεως τῶν ἀξιῶν μας ἐν ὄψει ἐχθρικῶν καταστάσεων.

Ὁ ἡρωϊσμός αὐτῆς τῆς στάσεως εἶναι πλέον θρυλικός. Ὁ Winston Churchill εἶχε δηλώσει: «Γνωρίζαμε ὅτι οἱ Ἕλληνες πολεμοῦσαν σάν ἥρωες∙ ἀπό ‘δῶ καί στό ἑξῆς θά λέμε ὅτι οἱ ἥρωες πολεμοῦν σάν Ἕλληνες.» Ἡ κληρονομιά τοῦ «ΟΧΙ» καί τῆς στάσεως τῶν Ἑλλήνων μᾶς ἐμπνέει σήμερα νά ἐπιβεβαιώσουμε τίς ἀξίες μας μέσα σ’ ἕναν κόσμο ἀνάστατο καί ταραγμένο. Τυραννικές δυνάμεις οἱ ὁποῖες ὑποκινοῦνται ἀπό τό κακό καί δέν σέβονται οὔτε τήν ζωή οὔτε τήν εἰρήνη, καταστρέφουν κοινότητες καί ἀναγκάζουν ἑκατοντάδες χιλιάδων ἀνθρώπων νά ἀπομακρύνονται ἀπό τίς ἑστίες των γιά νά γλυτώσουν. Ἄλλοι ἀπορρίπτουν τίς ἀξίες τῆς ἐλευθερίας καί ἰδιαιτέρως τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας γιά νά ἔχουν ἔλεγχο καί ἐξουσία μέσῳ τοῦ φόβου. Ἰδεολογίες μίσους καί βίας ἀπειλοῦν ἀνθρώπους τῆς πίστεως καί τίς κοινότητές των οἱ ὁποῖες εἶναι κτισμένες ἐπί τῶν βάσεων τῆς ἀγάπης καί τῆς ἐλπίδος.

Σέ αὐτή τήν 75η ἐπέτειο τῆς Ἡμέρας τοῦ ΟΧΙ ἄς προσφέρουμε μιά ὡραία καί γεμάτη πίστη μαρτυρία τοῦ θάρρους τῶν προγόνων μας. Μέσα ἀπό τίς ἐκδηλώσεις στίς ἐνορίες μας καί σέ ὁλόκληρη τήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή μας καί τήν Ἑλληνο-Ἀμερικανική κοινότητά μας, ἄς διδάξουμε τήν ἱστορία καί ἄς τιμήσουμε τή μνήμη ἐκείνων οἱ ὁποῖοι στάθηκαν γενναῖα καί εἶπαν «ΟΧΙ» στήν τυραννία, ἐκείνων οἱ ὁποῖοι προσέφεραν τή ζωή των γιά νά ὑπερασπισθοῦν τήν Ἑλλάδα καί τήν ἐλευθερία, καί ἐκείνων οἱ ὁποῖοι ὑπέφεραν καί ἀγωνίσθηκαν στή διάρκεια τῆς Ναζιστικῆς κατοχῆς πού ἀκολούθησε. Ἄς ἀντλήσουμε, ἐπίσης, ἔμπνευση γιά νά ὑπερασπισθοῦμε καί νά ἐπιβεβαιώσουμε τίς ἀρχές μας ἐν μέσῳ δυσκολιῶν. Ὁ Παντοδύναμος Θεός μᾶς ἔχει εὐλογήσει μέ τόσο πολλούς τρόπους. Εἴμεθα ἀποδέκτες τῆς χάριτός Του καί μιᾶς κληρονομιᾶς θάρρους, πίστεως καί ἐλπίδος. Ἄς διατηρήσουμε καί ἐκτιμήσουμε ὅσα ἀληθῆ, ὅσα σεμνά, ὅσα δίκαια, ὅσα ἁγνά, ὅσα προσφιλῆ, καί ὅσα εὔφημα (Φιλιπ. 4:8) καί ὅλα ὅσα διασφαλίζουν καί ἐκπληρώνουν τήν περίσσεια ζωῆς τήν ὁποίαν ἔχουμε ἐν Χριστῷ.

Μέ πατρική ἐν Χριστῷ ἀγάπη,

† ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς ΔημήτριοςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Εγγραφή στο ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΟΜΟ μέσω Email

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

1. Οι ενυπόγραφες αναρτήσεις (άρθρα, ομιλίες, κριτικές βιβλίων, επιφυλλίδες, δοκίμια, μελετήματα κλπ) που φιλοξενούνται ή αναδημοσιεύονται στο ιστολόγιο "ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΟΜΟ" εκφράζουν κατά κύριο λόγο τους συγγραφείς τους και όχι απαραίτητα το ιστολόγιο "ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΟΜΟ".

2. Τα σχόλια των αναγνωστών του ιστολογίου "ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΟΜΟ" εκφράζουν τους ίδιους προσωπικά και όχι το ιστολόγιο "ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΟΜΟ". Σχόλια άσχετα με το περιεχόμενο των αναρτήσεων δεν θα δημοσιεύονται.

3. Υπάρχουν στο ιστολόγιο μας πολλές προτάσεις (σύνδεσμοι, links) προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites, blogs κλπ). Το ιστολόγιο μας δε φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των αναρτήσεων ή των σχολίων που γίνονται εκεί.

ΣΥΝ-ΙΣΤΟΛΟΓΕΙΝ

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ένα ιστολόγιο αφιερωμένο στους 57 αη-Γιώργηδες της Ορθόδοξης Εκκλησίας

ΤΟ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΣΤΗ WORDPRESS

ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ

Αρχείο

Αξίζει να διαβάσετε

ΘΕΟΛΟΓΟΙ ΚΡΗΤΗΣ

ΝΕΚΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗΣ

ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗΣ
Περίπλους στην ορθόδοξη πνευματικότητα

ΑΝΤΙΦΩΝΟ

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ

Ιερός Ναός Αγίου Διονυσίου Αχαρνών

台灣基督東正教會 The Orthodox Church in Taiwan

台灣基督東正教會 The Orthodox Church in Taiwan
台灣基督東正教會 The Orthodox Church in Taiwan: ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΦΑΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟΥ

Ορθόδοξα ιστολόγια

ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΥΡΙΟΒΙΒΛΟΣ

Home of the Greek Bible

ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ

ΟΟΔΕ

ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ