Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2009

O Οικουμενικός Πατριάρχης στα Χανιά-Όλες οι ομιλίες

Πηγή: www.amen.gr
Φωτογραφία: Ν.Μαγγίνας


Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ
ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗΝ ΑΥΤΟΥ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑΝ ΧΑΝΙΩΝ
(6 Ὀκτωβρίου 2009)

Ἱερώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Κρήτης κύριε Εἰρηναῖε,
Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνέ καί λοιποί Ἱερώτατοι ἀδελφοί,
Ἐξοχώτατοι καί Ἐντιμότατοι ἐκπρόσωποι τῶν Ἀρχῶν,
Ἐντιμότατε κύριε Δήμαρχε Χανίων,
Εὐλογημένε καί πολυφίλητε λαέ τοῦ Θεοῦ,
Καλῶς σᾶς ηὕραμε!
 Μέ αἰσθήματα πολλῆς χαρᾶς καί βαθυτάτης συγκινήσεως εὑρισκόμεθα διά μίαν ἀκόμη φοράν εἰς τήν ἡρωοτόκον Κρήτην καί εἰς τήν λαμπράν πόλιν τῶν Χανίων. Ὁ Θεός μᾶς ἔχει χαρίσει καί εἰς τό παρελθόν τήν ἀγαλλίασιν τῆς ἐπισκέψεως τῆς Μεγαλονήσου καί τῆς πόλεώς σας, ἀλλά, κάθε φοράν πού ἐρχόμεθα, τά σκιρτήματα τῆς καρδίας εἶναι τά ἴδια, ἡ εὐφροσύνη ἐπί τῇ θέᾳ τῶν προσφιλῶν προσώπων σας εἶναι πάντοτε ἐπηυξημένη, ὁ πόθος νά μοιρασθοῦμε μαζί σας ὀλίγας ἡμέρας, ἤ ἔστω καί ὥρας, εἶναι φλέγων. Καί τοῦτο διότι οἱ Κρῆτες εἶσθε γνήσια τέκνα μας, εἶσθε «ὀστοῦν ἐκ τῶν ὀστέων μας καί σάρξ ἐκ τῆς σαρκός μας»! Οἱ δεσμοί τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει μαρτυρικῆς Μητρός Ἐκκλησίας τοῦ Γένους μέ τήν ἀκριβοθυγατέρα της τήν Κρήτην εἶναι ἱεροί, εἶναι ἰσχυροί, εἶναι ἀκατάλυτοι! Γνωρίζομεν καλῶς ὅτι ἡ καρδία σας πάλλει εἰς τόν ρυθμόν τῆς ἐν Φαναρίῳ ἀγρυπνούσης καρδίας τῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ Γένους. Ἀλλά καί σεῖς γνωρίζετε ὅτι εὑρίσκεσθε πάντοτε εἰς τό κέντρον τῆς ἀγάπης καί τῆς προσευχῆς τόσον τοῦ Πατριάρχου, ὅσον καί πάντων τῶν στελεχῶν τοῦ Πατριαρχείου, ἀπό τά μέλη τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου μέχρι καί τοῦ τελευταίου συγκυρηναίου ἡμῶν, ἔν τε τῇ Κωνσταντινουπόλει καί ἐν ταῖς ἀνά τόν κόσμον ἐπαρχίαις τοῦ Ἁγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν Θρόνου. Εἶσθε προνομιοῦχοι εὑρισκόμενοι ὑπό τήν σκέπην καί προστασίαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἀλλά καί τό Πατριαρχεῖον σεμνύνεται ἐπί τεκναγαθίᾳ, ὅσον ἀφορᾷ εἰς τόν εὐαγῆ ἱερόν κλῆρον καί τόν θεόλεκτον λαόν τῆς Κρήτης!

Εὑρισκόμενοι ἐν μέσῳ ὑμῶν δύο μόλις ἡμέρας μετά τάς Ἐθνικάς ἐκλογάς, πατρικῶς προτρεπόμεθα νά λησμονηθοῦν συντόμως ὅσα τυχόν κομματικῶς σᾶς χωρίζουν καί νά προχωρήσετε ἐν ἀγάπῃ, ὁμονοίᾳ, συμπνοίᾳ καί ἀδελφικῇ συνεργασίᾳ, καθώς ἐμπρέπει εἰς χριστιανούς, εἰς τήν οἰκοδόμησιν ἑνός καλλιτέρου αὔριον. Κυβέρνησις καί ἀντιπολίτευσις εἶναι οἱ δύο πνεύμονες τῆς Δημοκρατίας. Συγχαίρομεν καί εὐλογοῦμεν καί τούς μέν καί τούς δέ καί εὐχόμεθα τά καλλίτερα διά τήν Ἑλλάδα, ἡ ὁποία εἶναι ἀξία ἑνός λαμπροῦ μέλλοντος.
 Εὐχαριστοῦμεν διά τήν ὡραίαν καί ἐγκάρδιον ὑποδοχήν, τήν ἀνταξίαν τῆς χανιώτικης ἀρχοντιᾶς καί εὐγενείας!
 Εὐχαριστοῦμεν τόν Ἱερώτατον Ἀρχιεπίσκοπον καί προσφιλέστατον ἀδελφόν ἅγιον Κρήτης, Πρόεδρον τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου, ὁ ὁποῖος καί ἐπί μακράν σειράν ἐτῶν ἐλάμπρυνε τήν ἀρχιερατικήν διακονίαν του ἐδῶ εἰς τά Χανιά ὡς ἄξιος Ποιμενάρχης σας, διά τήν φιλάδελφον καί καρδιακήν προσφώνησίν του.

Εὐχαριστοῦμεν τόν Ἐντιμότατον Δήμαρχον κ. Κυριακόν Βιρβιδάκην διά τήν πλήρη εὐλαβοῦς ἀγάπης καί σεβασμοῦ προσφώνησίν του (καθώς καί διά τό ἐκφραστικόν τῶν αἰσθημάτων του καί ἐκείνων τῶν ἀξιονομάστων δημοτῶν του ὡραιότατον δῶρον).

Εὐχαριστοῦμεν ὅλους διά τήν παρουσίαν σας εἰς τήν ὑποδοχήν καί σᾶς μεταφέρομεν τόν χαιρετισμόν τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἡ ὁποία εἶναι πάντοτε ἡ Ἁγία Σιών τοῦ Γένους μας καί ὁ προμαχών καί φάρος τῆς Ὀρθοδοξίας! Σᾶς εὐλογοῦμεν ὅλους ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί σᾶς λέγομεν ἀπό κέντρου ψυχῆς καί καρδίας:
 Χαίρετε τέκνα τῶν Χανιῶν,
 σταυραετοί τῆς Κρήτης!
 Χρόνια πολλά νά ζήσετε,
 ὅσα κι ὁ Ψηλορείτης!


Ο Μ Ι Λ Ι Α

ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ

ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ

κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ

ΕΝ Τῼ ΙΕΡῼ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚῼ ΝΑῼ

ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

(6 Ὀκτωβρίου 2009)


Ἱερώτατοι ἀδελφοί,
Ἐξοχώτατοι καί Ἐντιμότατοι Ἄρχοντες,
Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά καί ἐπιπόθητα,
Αἶνον καί δοξολογίαν πολλήν ἀπό κέντρου ψυχῆς καί καρδίας ἀπευθύνομεν πρός τόν ἐν Τριάδι Ἅγιον Θεόν, ὁ Ὁποῖος μᾶς ἠξίωσε νά ἔλθωμεν καί πάλιν εἰς τήν εὔανδρον Κρήτην καί εἰς τήν ἱστορικήν πόλιν τῶν Χανίων, ἀπό τῆς Βασιλίδος Πόλεως τῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ Γένους, τό πρῶτον μετά τήν ἐν ὥραις αἰσίαις καί ἐπ᾿ ἐλπίσι χρησταῖς ἐκλογήν τοῦ νέου Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνοῦ, εἰς διαδοχήν τοῦ εἰς Ἀρχιεπίσκοπον Κρήτης προαχθέντος ὁμογαλάκτου ἐκ Χάλκης ἀδελφοῦ κ. Εἰρηναίου.

Ἀσφαλῶς, ὁ Ἱερώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Εἰρηναῖος, μετά ἀπό τόσον μακράν καί τόσον ἀγλαόκαρπον ποιμαντορίαν ἐν Χανίοις, δέν ἦτο εὔκολον νά ἀναπληρωθῇ. Ὅμως ἡ τιμία ψῆφος τῶν μελῶν τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου ἀνέδειξεν εἰς διάδοχόν του τόν ἀμεσώτερον συνεργάτην του, τόν Πρωτοσύγκελλόν του, τόν κοινωνόν τῆς ἀγωνίας του καί τῶν ὁραματισμῶν του, τόν ἤδη κοσμοῦντα τόν θρόνον τῆς θεοσώστου Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνόν. Ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἐν χαρᾷ καί ἱκανοποιήσει πληροφορηθεῖσα τήν γενομένην ἐκλογήν, ἀπό τῆς πρώτης στιγμῆς κατέστεψε καί καταστέφει τόν ἄξιον νέον Ποιμενάρχην μέ ὅλην τήν ἀγάπην καί τήν στοργήν της, εὐχομένη αὐτῷ θεάρεστον, λαοσωτήριον καί μακράν ποιμαντορίαν.

Πατρικῶς προτρεπόμεθα, τόσον τόν εὐαγῆ Ἱερόν Κλῆρον καί τάς θεοφιλεῖς Μοναστικάς Ἀδελφότητας, ὅσον καί τόν ἀξιονόμαστον λαόν, νά περιβάλλῃ μέ εὐλαβῆ ἀγάπην, ἐμπιστοσύνην καί ἀφοσίωσιν, ἐν ὑπακοῇ πίστεως, τόν νέον Μητροπολίτην, ὥστε νά δυνηθῇ νά συνεχίσῃ ἀπροσκόπτως τό ἔργον τῶν προκατόχων του καί νά τό ἐπαυξήσῃ μέ ὅσας δυνάμεις καί χαρίσματα τόν ἔχει προικίσει ὁ Θεός, ὥστε νά λαμπρύνεται καί νά ἀκτινοβολῇ πλουσίως τό Εὐαγγέλιον εἰς τόν τόπον σας, πρός δόξαν τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ.

Ὁ Μητροπολιτικός οὗτος Ναός εἶναι ἀφιερωμένος εἰς τά Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου, δηλαδή εἰς τήν ὁλοκληρωτικήν ἀφιέρωσίν Της εἰς τόν Θεόν καί εἰς τό ἅγιον θέλημά Του. Καί ἁπλῶς εἰσερχόμενοι, λοιπόν, εἰς αὐτόν ἤ καί διερχόμενοι ἔξωθεν αὐτοῦ, θά πρέπῃ νά ἐνθυμῆσθε ὅτι ὡς χριστιανοί εἴμεθα κεκλημένοι νά ἀφιεροῦμεν διά βίου τήν καρδίαν μας, τήν θέλησίν μας, τήν ζωήν μας ὅλην εἰς τόν Χριστόν καί εἰς τό θέλημά Του. Τοῦτο δέν εἶναι ὑπόθεσις μόνον τῶν ἱερωμένων καί τῶν μοναχῶν, ἀλλ᾿ ὅλου ἀνεξαιρέτως τοῦ χριστωνύμου λαοῦ, ὁ ὁποῖος εἶναι «γένος ἐκλεκτόν, βασίλειον ἱεράτευμα, ἔθνος ἅγιον, λαός εἰς περιποίησιν» (Α’ Πέτρ. 2, 9). Βεβαίως εἶναι γνωστή ἡ εὐσέβεια τῶν Χανιωτῶν καί ὅλων τῶν Κρητῶν. Ὅμως, εἰς τάς πονηράς ἡμέρας τῆς ἐκκοσμικεύσεως καί τῆς συγχύσεως, εἰς τάς ὁποίας ζῶμεν, καί κατά τάς ὁποίας ποικίλοι ἄνεμοι πρακτικῆς ἀθεΐας καί συγκρητισμοῦ μαστίζουν ἀκόμη καί τούς ἐκλεκτούς, ἡ εὐσέβεια τῶν πιστῶν τέκνων τῆς Ἐκκλησίας πρέπει νά ἀναζωπυροῦται ἀνά πᾶσαν ὥραν καί στιγμήν καί εἰς τοῦτο μᾶς βοηθεῖ τόσον τό παράδειγμα, ὅσον καί ἡ χάρις καί ἡ βοήθεια τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Ἡ ἐν τῇ Παλαιᾷ Διαθήκῃ φωνή τοῦ Θεοῦ: «υἱέ, δός μοι σήν καρδίαν», ἄς εἶναι πάντοτε ἔναυλος εἰς τάς ἀκοάς μας. Ἡ Παναγία αὐτό τό ἔκαμε πρᾶξιν εἰς τόν ὕψιστον καί ὑπερτέλειον βαθμόν. Ἡμεῖς ἄς γρηγοροῦμεν καί ἄς ἀγωνιζώμεθα νά τό πραγματώσωμεν κατά δύναμιν, γνωρίζοντες ὅτι τό θέλημα τοῦ Θεοῦ «συμφέρει ὑπέρ πᾶσαν φρόνησιν ἀνθρωπίνην», ὅπως ὡραῖα ὑπογραμμίζουν, ἐκ τῆς προσωπικῆς των ἐμπειρίας ὁρμώμενοι, οἱ Ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας.

Παράδοσιν, λοιπόν, λαμπράν διαθέτετε. Ἐκλεκτούς ποιμενάρχας ἠξιώθητε ἔκπαλαι νά ἔχετε. Νέφος Ἁγίων πολλῶν ἔχετε περικείμενον, οἱ ὁποῖοι καί πρεσβεύουν ὑπέρ ὑμῶν, τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον ἔχετε πολιοῦχον καί Ἔφορόν σας, ἡ ἀγάπη, ἡ στοργή, ἡ εὐχή καί ἡ εὐλογία τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει Μητρός Ἐκκλησίας ἀδιαλείπτως σᾶς συνοδεύει. Λοιπόν, μέ τοιαύτας πολυτίμους προϋποθέσεις, σπείρατε ἑαυτοῖς εἰς δικαιοσύνην, τρυγήσατε εἰς καρπόν ζωῆς, φωτίσατε ἑαυτοῖς φῶς γνώσεως, ἐκζητήσατε τόν Κύριον ἕως τοῦ ἐλθεῖν γεννήματα δικαιοσύνης ὑμῖν.

Εὐχαριστοῦμεν θερμῶς, Ἱερώτατε ἀδελφέ Μητροπολῖτα Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνέ, τόσον διά τήν εὐλαβῆ ὑποδοχήν ἡμῶν καί τῆς τιμίας Πατριαρχικῆς ἡμῶν συνοδείας, ὅσον καί διά τούς ὡραίους λόγους τῆς προσφωνήσεώς σας. Εὐχαριστοῦμεν μαζί σας καί ὅλον τόν εὐαγῆ κλῆρον τῆς θεοσώστου ἐπαρχίας σας διά τό τιμαλφές δῶρον τῆς ἀγάπης σας, τό ὁποῖον εἶναι δεῖγμα τῆς ἀφοσιώσεώς σας ὄχι μόνον εἰς τό πρόσωπον ἡμῶν, ἀλλά καί εἰς τόν ἅγιον θεσμόν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου. Κύριος μνησθείη τῆς ἀγάπης σας! Δεχθῆτε καί σεῖς, Ἱερώτατε, ὡς Πατριαρχικήν εὐλογίαν τό δῶρον τοῦτο καί εὔχεσθε πάντοτε ὑπέρ τῆς ἐσταυρωμένης Μητρός Ἐκκλησίας καί τοῦ Κυρηναίου της. Νά ζῆτε, νά ἀρχιερατεύετε εἰς ἔτη πολλά ἐν δόξῃ καί τιμῇ, τιμῶντες τό ὄνομα τῆς Ἐπαρχίας σας, τό ὄνομα τῆς Κρήσσης Ἐκκλησίας, τό ὄνομα, ἐν τέλει, τοῦ πανσέπτου Οἰκουμενικοῦ Θρόνου.
 Ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ, «Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μετά πάντων ὑμῶν. Ἀμήν» (Β’ Θεσ. 3, 18).

Ο Μ Ι Λ Ι Α
ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΣ ΘΕΜΕΛΙΟΥ ΛΙΘΟΥ
ΕΙΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΝ ΙΕΡΟΝ ΝΑΟΝ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟΝ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΝ ΕΙΣ ΚΗΦΑΜΕΑ
(6 Ὀκτωβρίου 2009)
Ἱερώτατοι ἀδελφοί,
Ἐρίτιμος κυρία Πρόεδρος τοῦ Ἱδρύματος,
Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
Ἡ πρός τά ἄτομα μέ ἀναπηρίας εἰδική στοργή καί ἀγάπη τῆς Μητρός Ἐκκλησίας εἶναι αὐτονόητος. Ὅλως ἐξιδιασμένη ὅμως εἶναι ὅταν πρόκειται διά παιδιά, τά ὁποῖα, ὡς πλέον εὐαίσθητα, τήν χρειάζονται πολύ περισσότερον ἀπό τούς ἐνήλικας. Ἡ πρωτοβουλία, ὅθεν, τοῦ ΚΗΦΑΜΕΑ νά δημιουργήσῃ Εἰδικόν Σχολεῖον Ἀναπήρων Παιδιῶν, εἶναι ἀξία ὄχι μόνον τῶν συγχαρητηρίων, ἀλλά καί τῆς ὁλοθύμου Πατριαρχικῆς ἡμῶν εὐαρεσκείας.

Ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Παῦλος ἔδιδεν ὁδηγίας εἰς τόν μαθητήν του Ἅγιον Ἀπόστολον Τῖτον, τόν πρῶτον Ἐπίσκοπον Κρήτης, νά ὑπομιμνήσκῃ εἰς τούς Κρῆτας «πρός πᾶν ἔργον ἀγαθόν ἑτοίμους εἶναι» (Τίτ. 3, 1) καί νά τούς προτρέπῃ «καλῶν ἔργων προΐστασθαι εἰς τάς ἀναγκαίας χρείας, ἵνα μή ὦσιν ἄκαρποι» (Τίτ. 3, 14). Σεῖς, ἀγαπητοί, ἀποδεικνύετε ἐμπράκτως ὅτι τήν ἀποστολικήν αὐτήν προτροπήν τήν ἔχετε πλήρως ἐνστερνισθῆ, καί τήν ἐφαρμόζετε μάλιστα εἰς τά παιδιά, τά ὁποῖα ἔχουν ἀνάγκην φιλοστόργου μερίμνης καί φροντισμένης βοηθείας διά νά ἐλαφρυνθῇ ὁ σταυρός τόν ὁποῖον φέρουν αὐτά καί αἱ οἰκογένειαί των, καί νά βοηθηθοῦν νά ἐνταχθοῦν κατά τό δυνατόν ὁμαλώτερον εἰς τόν κοινωνικόν βίον.

Ἀλλ᾿ ἐπίσης γνωρίζετε ὅτι οὐσιαστική βοήθεια χωρίς τόν Θεόν καί τήν τά ἀσθενῆ θεραπεύουσαν καί τά ἐλλείποντα ἀναπληροῦσαν χάριν Του, δέν δύναται νά ὑπάρξῃ, διά τοῦτο καί ὅλως ἀξιεπαίνως ἑτοιμάζεσθε νά ἀνεγείρετε παρά τό Σχολεῖον καί Ἱερόν Ἱδρυματικόν Ναόν, ἐπ᾿ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Βαρθολομαίου, τοῦ ὁποίου τά θεμέλια, ἐν ὥραις αἰσίαις καί ἐν εὐλογίᾳ Κυρίου πολλῇ, καταθέτομεν σήμερον. Συγχαίροντες ἐπιπροσθέτως διά τόν Ναόν, εὐχαριστοῦμεν ἐν ταὐτῷ διά τήν ἐπιλογήν τοῦ ὀνόματος τοῦ προστάτου ἡμῶν Ἁγίου Ἀποστόλου Βαρθολομαίου, ἥτις ἐμφαίνει καί τήν πρός ἡμᾶς εὐλαβῆ ἀγάπην καί φιλοπάτορα γνώμην σας.

Εὐχόμεθα καί προσευχόμεθα εἰς τόν θεμελιωθέντα Ναόν τά πληγωμένα ἀγγελούδια μας νά δέχωνται πλουσίαν τήν χάριν καί τήν ἐνίσχυσιν καί παρηγορίαν τοῦ Θεοῦ, καί θαύματα πολλά νά γίνωνται πρός βελτίωσιν τῆς ὑγιείας των, καί ἡ ἀθώα προσευχή των νά ἀνέρχεται πρός τόν φιλόστοργον Οὐράνιον Πατέρα ὡς εὐῶδες δεκτόν θυμίαμα σεραφικῆς καί χερουβικῆς λατρείας.

Τήν Πατριαρχικήν ἡμῶν εὐαρέσκειαν καθηκόντως ἀπονέμομεν ἀπό κέντρου ψυχῆς εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Χρυσοπηγῆς, τήν Ὁσιωτάτην Καθηγουμένην Γερόντισσαν Θεοξένην καί τάς περί αὐτήν ἀδελφάς, διότι μέ τήν εὐλογίαν τοῦ τότε εὐόρκως καί θεαρέστως ἐν Χανίοις ἀρχιερατεύοντος καί νῦν τόν Ἀρχιεπισκοπικόν τῆς Μεγαλονήσου Θρόνον κλεΐζοντος κ. Εἰρηναίου, ὄχι μόνον παρεχώρησε δωρεάν τόν χῶρον διά τήν δημιουργίαν τοῦ «Κέντρου Ἡμερησίας Φροντίδος καί Ἀπασχολήσεως Ἀτόμων μέ Ἀναπηρίαν», ἀλλά καί τήν ἀνέγερσιν τοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Βαρθολομαίου, ὁ ὁποῖος, καθώς ἠκούσαμεν εἶναι καί ὁ πρῶτος ἐπ᾿ ὀνόματι τοῦ Ἀποστόλου τούτου ἐν Κρήτῃ, προθύμως καί ἀξιεπαίνως ἀνέλαβεν. Ὅταν ἔχωμεν τοιαύτας Μονάς καί τοιοῦτον Μοναχισμόν, τά κηρύγματα μέ λόγους περιττεύουν! Ὄντως, Ὁσιωτάτη Γερόντισσα, εἴμεθα ὡς Μήτηρ Ἐκκλησία ὑπερήφανοι διά τήν Χρυσοπηγήν καί διά τήν θυσιαστικήν σας ἀγάπην.

Εὐχόμεθα καλήν δύναμιν εἰς τήν Εὐγενεστάτην κυρίαν Νίκην Βελεγράκη, Πρόεδρον τοῦ Ἱδρύματος, καί εἰς τούς καλούς συνεργάτας της καί εὐχόμεθα τό παράδειγμά των, ὡς καί ἐκεῖνο τῆς Μονῆς Χρυσοπηγῆς, νά φωτίσῃ πολλούς, καί ἐν Κρήτῃ καί πολλαχοῦ, καί νά εὐαισθητοποιήσῃ πολλάς καλοπροαιρέτους ψυχάς, διά νά ἀναλάβουν ἀναλόγους θεοφιλεῖς καί φιλογενεῖς πρωτοβουλίας. Εὐχαριστοῦμεν, τέλος, τήν κυρίαν Βελεγράκη διά τήν ὡραίαν καί πλήρη εὐλαβῶν αἰσθημάτων προσφώνησίν της, καθώς καί διά τήν εὔμορφον μαντινάδα.
Θά ἀνταποδώσωμεν μέ ἀνάλογον μαντινάδα, ἀπευθυνομένην πρός ὅλους, καί κυρίως πρός τά παιδιά μας:

Ὅσα᾿ ναι τ᾿ ἄστρα τ᾿ οὐρανοῦ
καί τά σπυριά τῆς ἄμμου,
τόσες καλές, χρυσές εὐχές,
νά ἔχετε παιδιά μου!

Εὐλογία Κυρίου ἐπί πάντας τούς παρόντας καί ἐπί τούς καθ᾿ οἱονδήποτε τρόπον ἐπιδείξαντας τήν ἀγάπην των πρός τά παιδιά μέ «εἰδικάς ἱκανότητας», ὡς καί ἐκείνους πού θά τό πράξουν εἰς τό μέλλον.

Π Ρ Ο Π Ο Σ Ι Σ
ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ
ΚΑΤΑ ΤΟ ΓΕΥΜΑ
ΕΝ Τῌ ΙΕΡᾼ ΜΟΝῌ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ
(6 Ὀκτωβρίου 2009)

Ἱερώτατοι ἀδελφοί,
Ἐξοχώτατοι καί Ἐντιμότατοι Ἄρχοντες τοῦ τόπου,
Ὁσιωτάτη Γερόντισσα Θεοξένη,
Σεμνοπρεπής χορεία τῶν Μοναχῶν,
Εὐγνωμονοῦμεν τόν Θεόν ὁ Ὁποῖος μᾶς ἀξιώνει, ὄχι διά πρώτην φοράν, νά ἐπισκεπτώμεθα τήν Ἱεράν Πατριαρχικήν καί Σταυροπηγιακήν Μονήν τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς – Χρυσοπηγῆς, διά νά εὐλογήσωμεν τόσον αὐτό καθ᾿ ἑαυτό τό Ἱερόν Σεμνεῖον, ὅσον καί τήν ἐν αὐτῷ χριστοτερπῶς ἐνασκουμένην, ὑπό τήν ἡγουμενίαν τῆς Γεροντίσσης Θεοξένης, Ἱεράν Γυναικείαν Ἀδελφότητα. Ἄς ἔχῃ δόξαν τό πανάγιον ὄνομά Του καί τό ὄνομα τῆς πανυπερευλογημένης Ἀειπαρθένου Μητρός Του, τῆς Ἐφόρου καί Προστάτιδος τῆς Μονῆς!

Παρακολουθοῦμεν πάντοτε ἐκ Φαναρίου τήν πνευματικήν πορείαν καί πρόοδον τῆς Μονῆς καί προσευχόμεθα «ὑπέρ τόν Κύριον τόν Θεόν ἐπί πλέον συνεργῆσαι καί κατευοδῶσαι» τήν Ἀδελφότητα αὐτῆς «ἐν πᾶσιν». Μέ συγκίνησιν πληροφορούμεθα τήν ἀθόρυβον ἀλλ᾿ οὐσιαστικήν καί θεοφιλῆ ἐργασίαν τῆς Ἀδελφότητος, ὄχι μόνον εἰς τήν προσευχήν καί τήν προσωπικήν πνευματικήν καλλιέργειαν τῶν Μοναχῶν, ἀλλά καί εἰς ἁρμόζοντα τῇ μοναχικῇ σεμνότητι καί ἀγάπῃ ἅγια ἔργα, ὅπως εἶναι ἡ προγύμνασις καί διδασκαλία Μοναχῶν ἐξ ἄλλων χωρῶν, ὡς ἡ Κορέα, ἡ Οὐγκάντα, ἡ Μαδαγασκάρη κ.ο.κ., προκειμένου νά μεταφυτευθῇ καί εἰς τάς νεοφύτους αὐτάς ἀμπέλους τῆς Ἐκκλησίας τό γνήσιον μοναχικόν πνεῦμα τῆς Ὀρθοδοξίας∙ ἐπίσης, ἡ πρόφρων ἀρωγή εἰς κοινωφελεῖς πρωτοβουλίας, ὡς ἡ παραχώρησις τοῦ οἰκοπέδου διά τήν ἀνέγερσιν τοῦ «Κέντρου Ἡμερησίας Φροντίδος καί Ἀπασχολήσεως Ἀτόμων μέ Ἀναπηρίαν» καί ἡ παρ᾿ αὐτῷ ἀνέγερσις τοῦ Ἱδρυματικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Βαρθολομαίου∙ ἀκόμη, ἡ προστασία τοῦ περιβάλλοντος καί ἡ καλλιέργεια εἰς τούς προσκυνητάς, καί δή τούς νέους, τῆς ἀγάπης διά τήν Δημιουργίαν τοῦ Θεοῦ καί τοῦ πόθου νά ἐνεργοποιηθοῦν ἐν Θεῷ, καί οὐχί ἀθεεί, ὡς πολλαί τῶν οἰκολογικῶν ὀργανώσεων, ὑπέρ τῆς διαφυλάξεως τῆς σπανίας χλωρίδος καί πανίδος τῆς περιοχῆς, τῶν ὑδατίνων πόρων, τῆς καθαρότητος τῆς ἀτμοσφαίρας κλπ. Ὄντως, ἡ Χρυσοπηγή εἶναι χαλκεῖον ἀρετῆς, διδασκαλεῖον εὐσεβείας, θερμοκήπιον ἀγάπης καί λιμών εὐωδέστατος ποικίλης ἀγαθοσύνης! Οὕτω νά συνεχίσετε, ἐν ταπεινώσει πολλῇ καί ὁμογνωμίᾳ καί φόβῳ Θεοῦ, ἀγωνιζόμεναι νά μή ἀφήσετε θυρίδιόν τι ἤ σχισμήν ἀπροσεξίας διά νά εἰσέλθῃ ἐκεῖθεν ὁ διάβολος καί δηλητηριάσῃ τήν ἁγίαν ἐργασίαν σας ἐνσπείρων ζιζάνια, καλλιεργῶν τῦφον ἤ πλανῶν καθ᾿ οἱονδήποτε τρόπον.

Μιμνησκόμεθα μετά στοργῆς τοῦ ὀνόματος τῆς ἀειμνήστου Γεροντίσσης καί Καθηγουμένης Θεοσέμνης, ἡ ὁποία, μέ τήν εὐλογίαν τοῦ Ἱερωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Εἰρηναίου, καί συμφώνως πρός τάς θεοσόφους ὁδηγίας τοῦ ἁγίου Γέροντος Πορφυρίου, ἔθεσε τούς θεμελίους τῆς κατά Θεόν πορείας τῆς Ἀδελφότητος. Εἴθε ἡ καθαρά καί παρθενικωτάτη ψυχή της νά ἀναπαύεται μετά τῶν Ἁγίων ἐν Χώρᾳ Ζώντων!

Διά τήν θερμήν καί πλήρη εὐλαβῶν αἰσθημάτων θυγατρικῆς ἀγάπης καί ἀφοσιώσεως ὑποδοχήν σας εὐχαριστοῦμεν θερμότατα τήν Ὁσιωτάτην Γερόντισσαν Θεοξένην. Μετ᾿ αὐτῆς καί ὅλην τήν Ἀδελφότητα διά τήν φιλοπάτορα γνώμην, διά τήν ξενίαν καί τό γεῦμα, ἀλλά καί διά τό θαυμάσιον καί πολύτιμον δῶρον. Φέροντες ἐπί κεφαλῆς τήν ἱεράν αὐτήν μίτραν, τόν στολισμόν τῆς στοργῆς σας θά ἐπιθέτωμεν ἐπί τήν τιμίαν κεφαλήν τῆς ποτνίας καί ἐσαεί ἐν δοκιμασίᾳ σταυρικῇ εὑρισκομένης Ἁγιωτάτης Μητρός Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἐνῷ τήν προσευχήν ἡμῶν διά σᾶς διάπυρον θά ἀπευθύνωμεν πρός τόν Οὐράνιον Νυμφίον τῶν ψυχῶν ἡμῶν, τόν Ὁποῖον καί εὐχόμεθα, ἀπό κέντρου ἀγαπώσης πατρικῆς καρδίας, πᾶσαι νά ἀξιωθῆτε νά ὑπαντήσετε μέ ἀναμμένας καί πολυφώτους τάς λαμπάδας τῆς σωφροσύνης καί τῆς ἀγάπης, ὡς αἱ μακάριαι ἐκεῖναι πέντε φρόνιμοι παρθένοι τῆς Εὐαγγελικῆς παραβολῆς, καί νά συνεισέλθητε μετ᾿ Αὐτοῦ χαίρουσαι καί λελαμπρυσμέναι εἰς τόν ἤδη κεκοσμημένον καί ἀναμένοντα θεῖον Αὐτοῦ Νυμφῶνα.

Τόν ἅγιον Κρήτης καί τόν ποιμενάρχην σας ἅγιον Κυδωνίας ἀδελφικῶς παρακαλοῦμεν ὅπως μή παύσουν ἀγρυπνοῦντες ὑπέρ ὑμῶν καί παντοιοτρόπως βοηθοῦντες καί συμπαριστάμενοι ὑμῖν ὡς φιλόστοργοι Πατέρες καί πνευματικοί προστάται σας.

Εὐχαριστοῦντες πάλιν καί πολλάκις, τήν Πατριαρχικήν ἡμῶν εὐλογίαν καί πατρικήν εὐχήν μιᾷ ἑκάστῃ τῶν ἀδελφῶν καί τῇ Καθηγουμένῃ ἀπονέμομεν καί κατακλείομεν διά τῶν λόγων τοῦ θειοτάτου Ἀποστόλου Παύλου: «Λοιπόν, ἀδελφοί, χαίρετε, καταρτίζεσθε, παρακαλεῖσθε, τό αὐτό φρονεῖτε, εἰρηνεύετε, καί ὁ Θεός τῆς ἀγάπης καί εἰρήνης ἔσται μεθ᾿ ὑμῶν ... Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί ἡ κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μετά πάντων ὑμῶν∙ ἀμήν» (Β’ Κορ. ιγ’, 11 καί 13).

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ
ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗΝ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΚΙΣΑΜΟΝ
(6 Ὀκτωβρίου 2009)

Ἱερώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Κρήτης κύριε Εἰρηναῖε,
Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιε, Λοιποί Ἱερώτατοι ἀδελφοί,
Ἐξοχώτατοι καί Ἐντιμότατοι ἐκπρόσωποι τῶν Ἀρχῶν,
Ἐρίτιμος καί Εὐγενεστάτη κυρία Δήμαρχε Κισάμου,
Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά καί ἐπιπόθητα,
Καλῶς σᾶς ηὕραμε!
Συγκίνησις καί χαρά πλημμυρίζει τήν καρδίαν μας, καθώς εὑρισκόμεθα διά μίαν εἰσέτι φοράν εἰς τήν εὐλογημένην καί ἡρωοτόκον Κίσαμον, μέ τήν εὐκαιρίαν τῆς συνελεύσεως εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἀκαδημίαν Κρήτης τῆς Ἐπιτροπῆς «Πίστις καί Τάξις» τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν. Κάθε φοράν πού ἐρχόμεθα εἰς τά ἅγια χώματα τῆς Μεγαλονήσου, κάθε φοράν πού ἀντικρύζομεν τά προσφιλῆ πρόσωπά σας, τήν ἰδίαν χαράν, ἀγαλλίασιν καί συγκίνησιν αἰσθανόμεθα διότι σᾶς ἀγαπῶμεν πολύ, σᾶς ἀγαπῶμεν εἰλικρινῶς. Εἶσθε ἄξια τέκνα τῆς μαρτυρικῆς Ἁγιωτάτης Μητρός Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἀφωσιωμένα ἐν ἀγάπῃ εἰς αὐτήν, καμαρώνετε διά τό Πατριαρχεῖον μας, τό ὁποῖον καί αὐτό σᾶς καμαρώνει, καί ἐτίμησε καί τιμᾷ ἰδιαιτέρως τόν τόπον σας, πρός τοῖς ἄλλοις, καί μέ τό νά θέσῃ ὑπό τήν αἰγίδα, τό κῦρος καί τήν προστασίαν τοῦ Θρόνου τήν Ὀρθόδοξον Ἀκαδημίαν, τήν ὁποίαν ἡ πρωτοπόρος καί ἐμπνευσμένη καί σεβασμία ἐκείνη ἐκκλησιαστική μορφή, ὁ γέροντας Μητροπολίτης πρῴην Κισάμου καί Σελίνου κ. Εἰρηναῖος ὡραματίσθη καί ἐδημιούργησεν.

Ἀλλά τό Συνέδριον εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἀκαδημίαν εἶναι μόνον ἡ ἀφορμή διά νά ἔλθωμεν πλησίον σας. Ἡ αἰτία εἶσθε ἐσεῖς οἱ ἴδιοι! Τά παιδιά μας! Ἡ παρουσία νέου Μητροπολίτου, ἀξίου διαδόχου τοῦ μεγάλου Εἰρηναίου, τοῦ Ἱερωτάτου Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλοχίου. Ἡ Κρήτη ἡ ἴδια! Αὐτά μᾶς ἔφεραν πλησίον σας. Καί φέρομεν καί ἀπονέμομεν εἰς ὅλους ὅλην τήν ἀγάπην καί τήν στοργήν καί τήν εὐλογίαν τοῦ πολυπάθου Φαναρίου, τοῦ εἰς τά πέρατα τῆς οἰκουμένης διακονοῦντος τόν Χριστόν καί τό Εὐαγγέλιον πανσέπτου Ἀποστολικοῦ καί Πατριαρχικοῦ Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν Θρόνου.

Εὐχαριστοῦμεν διά τήν ὡραίαν ὑποδοχήν. Εὐχαριστοῦμεν ὅλους πού ἐσπεύσατε νά καλωσορίσετε τόν Πατριάρχην τοῦ Γένους, τόν Πατέρα σας. Εὐχαριστοῦμεν τήν Ἐρίτιμον καί Εὐγενεστάτην Δήμαρχον Κισάμου κυρίαν Εὐφροσύνην Σκουλάκη διά τήν εὐλαβῆ προσφώνησιν καί τό ὡραῖον δῶρον. Εἶναι πολύ χαροποιόν τό γεγονός ὅτι οἱ Κισαμῖται ἐξελέξατε ὡς Δήμαρχον μίαν κυρίαν, καί μάλιστα τῆς περιωπῆς τῆς κ. Σκουλάκη. Εἶναι καιρός νά ἀποδίδεται εἰς τήν γυναῖκα ἡ θέσις καί ἡ ἀξία, τήν ὁποίαν ἡ ρηξικέλευθος διδασκαλία τοῦ Εὐαγγελίου τῆς ἐπιφυλάσσει. Συγχαίρομεν καί ἐπαινοῦμεν καί εὐχόμεθα καί ἄλλαι κυρίαι, πολλαί, νά ἔχουν τήν εὐκαιρίαν νά δίδουν δυναμικῶς τό παρών εἰς τήν ὑπηρεσίαν τῶν κοινῶν, μέ «θηλυκό μυαλό», ὅπως λέγομεν, ἀλλά καί μέ μητρικήν ἀγάπην καί μέριμναν!

Διαβεβαιούμενοι πάντας ὅτι ἔχετε πάντοτε ξεχωριστήν θέσιν εἰς τήν καρδίαν τοῦ Πατριάρχου καθώς καί κεντρικήν θέσιν εἰς τάς προσευχάς του καί τάς προσευχάς τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, σᾶς εὐλογοῦμεν ὁλοψύχως, καί σᾶς καί τόν τόπον σας, καί εὐχόμεθα διαρκῆ πρόοδον, ἐν ἀδελφικῇ ἀγάπῃ καί ὁμονοίᾳ, μακράν ἀπό μικροψύχους διαιρέσεις καί πάθη, ὅπως ἐμπρέπει εἰς καλούς χριστιανούς καί ἀληθεῖς λεβεντοκρῆτας!

 Νᾶσται καλά, νά χαίρεστε!
 Μπρός πάντα νά κοιτᾶτε,
 τῆς Κρήτης τήν παράδοσι
 ψηλά νά τήν κρατᾶτε!

 Καί πάλιν σᾶς εὐχαριστοῦμεν. Ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ νά σᾶς σκεπάζῃ νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας!

Ο Μ Ι Λ Ι Α
ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ
ΕΝ Τῼ ΙΕΡῼ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚῼ ΝΑῼ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ
(6 Ὀκτωβρίου 2009)

Ἱερώτατε ἀδελφέ ἅγιε Κισάμου καί Σελίνου, ποιμενάρχα τῆς Ἱερᾶς ταύτης Μητροπόλεως,
Ἱερώτατοι ἀδελφοί,
Ἐξοχώτατοι καί Ἐντιμότατοι Ἄρχοντες,
Τέκνα ἐν Κυρίῳ προσφιλῆ καί περιπόθητα,
 Ἀπό κέντρου ψυχῆς καί καρδίας δοξάζομεν τό ὑπερύμνητον ὄνομα τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος μᾶς ἠξίωσε νά ἔλθωμεν διά μίαν εἰσέτι φοράν εἰς τήν ἁγιοτόκον καί ἡρωοτόκον Κρήτην καί εἰς τήν εὔανδρον Κίσαμον, κομίζοντες τήν στοργήν καί τήν εὐλογίαν τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει σεβασμίας Μητρός καί τροφοῦ τοῦ Γένους ἡμῶν, Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας.

Καί εἶναι ἡ συγκίνησις καί ἡ χαρά ἡμῶν μεγάλη, διότι εὑρίσκομεν εἰς τήν θέσιν τοῦ ἐκδαπανηθέντος διά τήν Ἐπαρχίαν ταύτην Μητροπολίτου πρῴην Κισάμου καί Σελίνου κ. Εἰρηναίου, ἀντάξιον διάδοχον καί συνεχιστήν τοῦ ἔργου του, τόν Ἱερώτατον Μητροπολίτην σας κ. Ἀμφιλόχιον, ἄνδρα ἱεροπρεπῆ καί ἐνάρετον, τόν ὁποῖον καί σᾶς καλοῦμεν νά ἀγαπήσετε ὅσον καί τόν μεγάλον προκάτοχόν του, νά τόν ἐμπιστευθῆτε ἐν ὑπακοῇ πίστεως καί νά συνεργασθῆτε προθύμως μαζί του διά τήν περαιτέρω πνευματικήν, ἠθικήν καί κοινωνικήν ἀνάπτυξιν τῆς θεοσώστου Μητροπόλεως, πρός δόξαν Θεοῦ καί ἐπ᾿ ἀγαθῷ ὑμῶν τῶν ἰδίων, κλήρου δηλαδή καί λαοῦ τῶν δύο ἱστορικῶν Ἐπαρχιῶν, αἱ ὁποῖαι συνιστοῦν τήν Μητρόπολιν. Τά θεμέλια, τά ὁποῖα ἔθεσεν ὁ καί εἰς τό πολιόν ἀκόμη γῆρας του «ζέων τῷ πνεύματι» Ἱερώτατος Μητροπολίτης κ. Εἰρηναῖος, εἶναι πολύ σταθερά καί εὐλογημένα. Ἐπ᾿ αὐτῶν ὁ διάδοχός του, τῇ συνεργασίᾳ κλήρου, μοναστικῶν ἀδελφοτήτων καί πιστοῦ λαοῦ, καλεῖται νά συνεχίσῃ κτίζων καί καλλωπίζων καί ἐπιστεγάζων ἀόκνως καί συστηματικῶς, πρός τόν καταρτισμόν τῶν Ἁγίων εἰς ἔργον διακονίας, εἰς οἰκοδομήν τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, μέχρις ὅτου φθάσετε οἱ πάντες εἰς τήν ἑνότητα τῆς πίστεως καί τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ (Ἐφεσ. 4, 12-13).

Εὐρίσκεσθε, ἀγαπητοί, ὑπό τήν κραταιάν σκέπην καί προστασίαν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, εἰς τόν Εὐαγγελισμόν τῆς Ὁποίας εἶναι ἀφιερωμένος ὁ Ἱερός οὗτος Μητροπολιτικός Ναός. Ἀλλ᾿ ἔχετε καί ἄλλους, πολλούς οὐρανίους προστάτας καί πρέσβεις πρός Κύριον. Αὔριον μάλιστα ἑορτάζεται ἡ μνήμη τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Ἐρημίτου καί τῶν σύν αὐτῷ ἐνενήκοντα καί ὀκτώ Θεοφόρων Πατέρων. Ὁποία εὐλογία! Ἕνα σύννεφον ἀπό Ἁγίους σᾶς σκεπάζει! Καί μαζί μέ τούς αὔριον ἑορτάζοντας, τῶν ὁποίων τήν χάριν ἐπικαλούμεθα εἰς βοήθειαν ὅλων, ἔχετε τούς Νεομάρτυρας Μελχισεδέκ τόν Ἐπίσκοπον, Ἐμμανουήλ, Γεώργιον, Ἀνεζίναν καί Μαρίαν καί εἴ τινα ἕτερον, καί, βεβαίως, τόν πολιοῦχον σας Ἅγιον Σπυρίδωνα Τριμυθοῦντος, ὁ ὁποῖος εἶναι «ὁ ποταμός τῶν θαυμάτων ὁ πλημμυρέστατος»! Ἔχετε ἐπίσης, λαμπράν ἐπιτόπιον ἐκκλησιαστικήν παράδοσιν καί κληρονομίαν. Ἔχετε τό φωτεινόν παράδειγμα τοῦ πολιοῦ Μητροπολίτου Εἰρηναίου καί ἄλλων ἀξίων παλαιοτέρων Ἱεραρχῶν, οἱ ὁποῖοι σᾶς ἐποίμαναν θεαρέστως, φιλοστόργως καί θυσιαστικῶς. Ἔχετε τήν ἀμέριστον πνευματικήν συμπαράστασιν, προστασίαν, στοργήν καί εὐλογίαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τό ὁποῖον, ἀπό τοῦ ὕψους τοῦ Σταυροῦ του, σᾶς μεταδίδει ἐλπίδα, ὑπομονήν, φῶς καί ζωήν Χριστοῦ. Ἔχετε ὁλοκάρδιον τήν ἀγάπην τοῦ Πατριάρχου –οὐδέποτε σᾶς λησμονοῦμεν εἰς τάς προσευχάς μας!- καί ὁλόθυμον τήν εὐχήν του. Μέ τά μεγάλα ταῦτα ἐφόδια συνεχίσατε ἐν ἀγάπῃ πρός ἀλλήλους, ἐν ὁμονοίᾳ, ἐν ἀδελφικῇ ἀλληλοσυμπαραστάσει καί ἀλληλεγγύῃ, τήν ἐν Χριστῷ πορείαν σας εἰς τήν ὁδόν τῆς ζωῆς. Μακράν ἀπό σᾶς μίση καί διχοστασίαι καί πάθη καί διαιρέσεις καί ἀντεκδικήσεις καί ὅλα ἐκεῖνα, τά ὁποῖα λυποῦν καί ξανασταυρώνουν τόν Χριστόν καί χαροποιοῦν τόν διάβολον. Ἀξίως τῆς κλήσεώς σας περιπατεῖτε πάντοτε, ἀφορῶντες μόνον εἰς τήν ἀγάπην, τήν φιλανθρωπίαν καί τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ.

Εὐχαριστοῦμεν θερμότατα, Ἱερώτατε ἀδελφέ Μητροπολῖτα Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιε, τόσον διά τήν θερμήν ὑποδοχήν ἡμῶν καί τῆς τιμίας Πατριαρχικῆς συνοδείας μας, ὅσον καί διά τούς εὐλαβεῖς λόγους τῆς προσφωνήσεώς σας. Μαζί μέ ὑμᾶς εὐχαριστοῦμεν καί τόν περί ὑμᾶς Ἱερόν Κλῆρον τῆς θεοσώστου ἐπαρχίας σας διά τό ὡραῖον δῶρον τῆς ἀγάπης σας, τό ὁποῖον κατοπτρίζει τήν ἀφοσίωσίν σας ὄχι μόνον εἰς τό πρόσωπον τοῦ Πατριάρχου, ἀλλά καί εἰς αὐτόν τοῦτον τόν ἅγιον καί θεοκατάστατον θεσμόν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τῆς πρωτοθρόνου καί πρωτευθύνου Ἐκκλησίας, εἰς τήν ὁποίαν ἔχετε καί σεῖς τό ἀκριβόν προνόμιον νά ἀνήκετε. Κύριος μνησθείη τῆς ἀγάπης σας! Δεχθῆτε καί σεῖς, Ἱερώτατε, ὡς Πατριαρχικήν εὐλογίαν τό ἐνθύμιον τοῦτο καί εὔχεσθε πάντοτε ἐκτενῶς ὑπέρ ἡμῶν. Νά ζῆτε, νά ἀρχιερατεύετε θεοφιλῶς εἰς ἔτη πλεῖστα καί ὑγιεινά, τιμῶντες παντοιοτρόπως τήν ἐμπιστοσύνην τῆς Ἐκκλησίας.

«Λοιπόν, ἀδελφοί, χαίρετε, καταρτίζεσθε, παρακαλεῖσθε, τό αὐτό φρονεῖτε, εἰρηνεύετε, καί ὁ Θεός τῆς ἀγάπης καί εἰρήνης ἔσται μεθ᾿ ὑμῶν»! (Β’ Κορ. 13, 11).

 Ο Μ Ι Λ Ι Α
ΤΗΣ Α. Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
κ. κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΑΥΤΟΥ
ΕΙΣ ΤΟ ΑΝΟΥΣΑΚΕΙΟΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΝ
(6 Ὀκτωβρίου 2009)

Ἱερώτατοι ἅγιοι Ἀδελφοί,
Προσφιλεῖς Ἄρχοντες τοῦ τόπου,
Αἰδεσιμολογιώτατε Διευθυντὰ τοῦ Ἀνουσακείου Ἱδρύματος π. Ἀντώνιε Ἀρετάκη,
Ἀγαπητοὶ τρόφιμοι καὶ προστατευόμενοι τοῦ Ἱδρύματος,
Μὲ πολλὴν συγκίνησιν εὑρισκόμεθα εἰς τὸ ὑποδειγματικὸν Ἵδρυμα προστασίας καὶ περιθάλψεως ἡλικιωμένων καὶ ἀτόμων μὲ εἰδικὰς ἀνάγκας, τὸ ὁποῖον ὑπῆρξε δημιούργημα τῆς φιλοστόργου προνοίας ὑπὲρ τοῦ ποιμνίου του τοῦ Ἱερωτάτου Μητροπολίτου πρ. Κισάμου καὶ Σελίνου κ. Εἰρηναίου καὶ τῆς φιλογενοῦς γενναιοδωρίας τοῦ Κισαμίτου τὴν καταγωγὴν ὁμογενοῦς ἐξ Ἀμερικῆς ἀειμνήστου Γεωργίου Ἀνουσάκη.

Μᾶς καταπλήσσει εὐχαρίστως καὶ μᾶς ἐνθουσιάζει ἡ εὐρύτης τῆς καμπύλης τῶν ὑπηρεσιῶν καὶ δραστηριοτήτων τοῦ Ἀνουσακείου, αἱ ὁποῖαι ἐπὶ τῶν ἡμερῶν τοῦ νέου Μητροπολίτου κ. Ἀμφιλοχίου, ὑπὸ τὴν διεύθυνσιν τοῦ ἀκαταπονήτου καὶ χαρισματικοῦ π. Ἀντωνίου, ἀνεπτύχθησαν εἰς ὕψιστον βαθμόν, εἰς τρόπον ὥστε ὄχι μόνον νὰ περιθάλπωνται εἰς τὰς συγχρόνους καὶ ὡραίας ἐγκαταστάσεις του μετὰ πολλῆς στοργῆς καὶ ἀγάπης ἑβδομήκοντα σεβάσμια πρόσωπα, νὰ παρέχωνται ὑπηρεσίαι κατ’ οἶκον βοηθείας εἰς πενταπλάσιον ἀριθμὸν οἰκογενειῶν ἀνὰ τὰς δύο Ἐπαρχίας τῆς Μητροπόλεως, νὰ προσφέρεται εἰς τοὺς περιθαλπομένους, πέραν τῆς ἰατρικῆς συνδρομῆς, καὶ πλήρης φυσιοθεραπεία, ὑδροθεραπεία, ἠλεκτροθεραπεία καὶ ἐργασιοθεραπεία, νὰ ὀργανώνωνται ὡραῖαι πολιτιστικαὶ καὶ ἑορταστικαὶ κοινωνικαὶ ἐκδηλώσεις, νὰ ὑπάρχῃ συστηματικὴ συνεργασία μὲ ἀνάλογα σπουδαῖα Ἱδρύματα τοῦ ἐξωτερικοῦ, νὰ ἐκδίδεται περιοδικὸν μὲ τὸ ἐκφραστικὸν ὄνομα «Ἀποκούμπι», ἀλλὰ καὶ ἱεραποστολικαὶ ἀκόμη ἀποστολαὶ νὰ τολμῶνται εἰς τὰ βάθη τῆς Ἀφρικῆς, εἰς τὴν Οὐγκάνταν. Δὲν εὑρισκόμεθα εἰς ἕνα σύνηθες, λοιπόν, Ἵδρυμα τοῦ εἴδους, ἀλλ’ εἰς μίαν εὐλογημένην ἀγκάλην τῆς ἀγάπης τῆς Ἐκκλησίας καὶ εἰς μίαν κυψέλην ἱεροῦ ἔργου ἀξιοθαυμάστου. Ταῦτα πάντα μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ σεμνυνώμεθα ὡς Μήτηρ Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως διὰ τὸ «καμάρι» αὐτὸ τῆς ἐκλεκτῆς ταύτης Ἐπαρχίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου καὶ συγχαίρομεν ἀπὸ κέντρου ψυχῆς τὸν ἱδρυτὴν σεβάσμιον γέροντα Μητροπολίτην κ. Εἰρηναῖον καὶ τὸν σήμερον ἀξίως συνεχίζοντα τὸ ἔργον του Πρόεδρον τοῦ Ἀνουσακείου Ἱερώτατον Μητροπολίτην κ. Ἀμφιλόχιον, τὸν ρέκτην Διευθυντὴν αὐτοῦ π. Ἀντώνιον Ἀρετάκην καὶ πάντας τοὺς ἀξίους συνεργάτας των, πάντας τοὺς Εὐεργέτας τοῦ Ἱδρύματος, ἐν οἷς καὶ τὸ εὐσεβὲς ζεῦγος Βενιζέλου καὶ Ἑλένης Σκαλίδη, τὸ προσωπικὸν τοῦ Ἱδρύματος καὶ τοὺς ἐθελοντὰς ποὺ τὸ πλαισιώνουν, καὶ ὅσους καθ’ οἱονδήποτε τρόπον ἔρχονται ἀρωγοὶ αὐτοῦ. Ὄχι δὲ μόνον συγχαίρομεν, ἀλλὰ καὶ εὐλογοῦμεν ἀπὸ καρδίας καὶ τὴν Πατριαρχικὴν ἡμῶν εὐαρέσκειαν καὶ τὸν δίκαιον ἔπαινον ἀπονέμομεν!

Τοὺς προσφιλεῖς τροφίμους, τὰ βαθύρριζα αὐτὰ δένδρα τῆς κρητικῆς λεβεντιᾶς, τὰ κλονισμένα ἀπὸ τὸ βάρος τῶν χρόνων ἤ κάποιας ἀσθενείας, χαιρετίζομεν μὲ ὅλην μας τὴν ἀγάπην. Σᾶς ἀγαπῶμεν πολύ, ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ! Εἶσθε εἰς τὴν καρδιάν μας! Εἶσθε εἰς τὰς προσευχάς μας! Ἔχετε τὴν εὐχὴν καὶ τὴν εὐλογίαν μας! Σᾶς ἀγαπᾷ, τὸ σπουδαιότερον, ὁ Θεός! Αὐτὸς ἐφρόντισε νὰ μὴ μείνετε μόνοι καὶ ἀβοήθητοι εἰς τὶς δυσκολίες τῆς τρίτης ἡλικίας καὶ σᾶς ἐμπιστεύθηκε εἰς τὴν στοργικὴν φροντίδα τῆς Ἐκκλησίας μέσα εἰς τὸ ὡραῖον αὐτὸ Ἵδρυμα, ποὺ εἶναι ἡ ζεστὴ φωλιά σας, τὸ σπίτι σας. Νὰ Τὸν δοξάζετε, νὰ Τὸν εὐχαριστῆτε, νὰ Τὸν ἐπικαλῆσθε εἰς τὰς προσευχάς σας καὶ νὰ Τοῦ λέτε πάντα δυὸ λόγια θερμῆς προσευχῆς δι’ αὐτοὺς ποὺ σᾶς φροντίζουν καὶ σᾶς περιθάλπουν, καὶ δι’ ἐκείνους ποὺ ἐδημιούργησαν καὶ συντρέχουν τὸ Ἀνουσάκειον. Καὶ νὰ ἐνθυμῆσθε ὅτι ὁ Πατριάρχης σας εἶναι πάντοτε μαζί σας, εἶναι δίπλα σας καὶ σᾶς σκέπτεται! Καὶ περιμένει καὶ ἐκεῖνος τὰς προσευχὰς σας.

Εὐχαριστοῦμεν ἤδη τὸν ἀγαπητὸν π. Ἀντώνιον διὰ τὴν ὡραίαν προσφώνησίν του καὶ διὰ τὸ εὐγενὲς δῶρον τοῦ Ἱδρύματος πρὸς τὸν Πατριάρχην. Νὰ σᾶς ἔχῃ καλὰ ὁ Θεός, Αἰδεσιμολογιώτατε, νὰ σᾶς χαρίζῃ δυνάμεις, φωτισμόν, ὑγιείαν καὶ πολλοὺς καὶ καλοὺς συνεργάτας, ὥστε ἐπὶ πολλὰ ἔτη νὰ προσφέρετε τὰς πολυτίμους ὑπηρεσίας σας εἰς τὸ εὐαγὲς Ἵδρυμα τοῦτο, παραλλήλως πρὸς τὴν εὔορκον διακονίαν τοῦ ἱεροῦ θυσιαστηρίου, ὑπὸ τὴν προστασίαν καὶ τὴν καθοδήγησιν τοῦ Ἱερωτάτου Μητροπολίτου σας κ. Ἀμφιλοχίου. «Ποίει τὰ ἔργα τῆς διακονίας σου εὔσχημα καὶ ἐπιμελῶς ὡς τῷ Χριστῷ διακονῶν», ὅπως διδάσκουν οἱ θεῖοι Πατέρες, καὶ πολὺς θὰ εἶναι ὁ μισθός σας κατὰ τὴν ὥραν τῆς δικαίας μισθαποδοσίας.


Ο Μ Ι Λ Ι Α
ΤΗΣ Α. Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
κ. κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΑΥΤΟΥ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ Π. ΜΟΝΗΝ ΟΔΗΓΗΤΡΙΑΣ ΓΩΝΙΑΣ
(7 Ὀκτωβρίου 2009)

 Ἱερώτατοι ἅγιοι ἀδελφοί,

Ὁσιολογιώτατε Καθηγούμενε κ. Χρύσανθε καὶ πάντες οἱ Ὁσιώτατοι ἀδελφοὶ τῆς Μονῆς,
Εὐλογοῦμεν τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος ὡδήγησε καὶ πάλιν τὰ βήματά μας εἰς τὴν ἱστορικὴν ταύτην καὶ περιάκουστον Ἱερὰν Πατριαρχικὴν καὶ Σταυροπηγιακὴν Μονὴν τῆς Παναγίας Ὁδηγητρίας Γωνιᾶς, καὶ μάλιστα σήμερον, ποὺ ἑορτάζομεν τὴν ἑορτὴν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ἐρημίτου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ ἐνενήκοντα καὶ ὀκτὼ Ὁσίων Θεοφόρων Πατέρων, οἱ ὁποῖοι ἡγίασαν τὴν δυτικὴν ταύτην ἐσχατιὰν τῆς ἁγιοτόκου καὶ ἁγιοτρόφου Κρήτης.

Ἡ Γωνιὰ δὲν εἶναι ἕν σύνηθες Μοναστήριον. Πέραν τοῦ ὅτι χαίρει τῆς Σταυροπηγιακῆς τιμῆς καὶ ἀξίας ἤδη ἀπὸ τοῦ 1662, Πατριαρχικῇ φιλοτιμίᾳ τοῦ ἀοιδίμου προκατόχου ἡμῶν Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Διονυσίου Γ΄, ἥτις Σταυροπηγιακὴ ἀξία ἀνενεώθη κατ’ ἐπανάληψιν καὶ ὑπὸ ἄλλων Πατριαρχῶν, ὑπῆρξεν ὁ πνευματικὸς φάρος τῆς δυτικῆς Κρήτης, ὁ ὁποῖος καὶ εἰς καιροὺς κατ’ ἐξοχὴν δυσχειμέρους, πέραν τῆς καθαρῶς μοναχικῆς καὶ χριστιανικῆς ἐν γένει ἀκτινοβολίας του, ἐφώτισε τοὺς πέριξ Χριστιανοὺς καὶ μὲ τὸ Σχολεῖον ποὺ συνέστησαν καὶ ἐλειτούργησαν φιλόμουσοι καὶ πεπαιδευμένοι Ἡγούμενοι καὶ Μοναχοί, ἐπροστάτευσε, ἐσιτοδότησε, ἐπαρηγόρησε, ἐνεθάρρυνε, ἐνεψύχωσε καὶ ἐνίσχυσε ποικιλοτρόπως τὸν ἐν δουλείᾳ καὶ δεινῇ δοκιμασίᾳ λαόν.

Εἶναι ἀξιοσημείωτον ὅτι ἡ λαμπρότης τοῦ ὀνόματος καὶ τῆς ὅλης παρουσίας τῆς Μονῆς παρεκίνησε καὶ Τούρκους ἀκόμη Μουσουλμάνους νὰ γίνουν ἀφιερωταὶ καὶ δωρηταί της. Ἱστάμεθα μὲ σεβασμὸν ἐνώπιον τῶν μακαρίων κτητόρων Βλασίου τοῦ Κυπρίου καὶ Βενεδίκτου Τζαγκαρόλου, καθὼς καὶ ἐνώπιον τῶν μεγάλων ἡγουμένων καὶ ἀδελφῶν της Ἠσαΐου Διακοπούλου, Ἠσαΐου Τεσταβούζα, τῶν τριῶν Παρθενίων: Ρασπάνη, Περίδου καὶ Κελαϊδῆ, οἱ ὁποῖοι ἔγραψαν χρυσᾶς ἱστορικὰς σελίδας, καὶ εἴ τινος ἑτέρου. Ὁμοίως, τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου Κρήτης Καλλινίκου, ἀδελφοῦ ἐπίσης γενομένου τῆς Μονῆς, ὡς καὶ τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος Μισαὴλ Ἀποστολίδου, τοῦ καὶ καθηγητοῦ τοῦ Ἐθνικοῦ Πανεπιστημίου καὶ ἱκανὰ μογήσαντος διὰ τὴν ἐπούλωσιν τῆς πληγῆς τοῦ ἑλλαδικοῦ σχίσματος, ἐνῷ σημειοῦμεν ὅτι ἡ νεωτέρα Ἀδελφότης ἔδωσεν εἰς τὴν Ἱεραρχίαν τῆς Κρήτης τὸν σήμερον κοσμοῦντα τὸν Μητροπολιτικὸν Θρόνον Κισάμου καὶ Σελίνου Ἱερώτατον κ. Ἀμφιλόχιον, τὸν καλὸν Ποιμενάρχην σας. Ἐδοκιμάσθη βεβαίως καὶ αὕτη κατὰ τὰς μεγάλας ἐθνικὰς περιπετείας τοῦ τόπου καὶ μάλιστα κατὰ τὴν Γερμανικὴν Κατοχήν, ὁπότε ὁ Ἡγούμενος καὶ οἱ ἀδελφοὶ μόνον ἐκ θαύματος τῆς Παναγίας δυνάμεθα νὰ πιστεύσωμεν ὅτι διεσώθησαν, καίτοι εἶχον εἰς θάνατον καταδικασθῆ ὑπὸ τῶν ἀπαισίων ναζιστικῶν στρατοδικείων.

Πέραν τῆς ἄλλης προσφορᾶς τῆς Μονῆς, λαμπρὸς καρπὸς τῆς ἀγάπης της καὶ τῆς ἐπιθυμίας της διὰ τὴν πνευματικὴν πρόοδον καὶ ἀνάλογον προβολὴν τοῦ τόπου, εἶναι ἡ παρακειμένη καὶ ὑπὸ τὴν αἰγίδα καὶ προστασίαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου διατελοῦσα Ὀρθόδοξος Ἀκαδημία Κρήτης, εἰς τὴν ὁποίαν ἤδη συνέρχεται εἰς τὴν ὁλομέλειάν της ἡ Ἐπιτροπὴ «Πίστις καὶ Τάξις» τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν. Τὸ λαμπρὸν τοῦτο Ἵδρυμα τῆς Μητροπόλεως Κισάμου καὶ Σελίνου διακονεῖ καλλικάρπως τὴν Ἐκκλησίαν καὶ ἀποτελεῖ καλλιανθῆ στέφανον εἰς τὴν κεφαλὴν τοῦ ἐμπνευστοῦ Ἱερωτάτου Μητροπολίτου πρ. Κισάμου καὶ Σελίνου κ. Εἰρηναίου, ὅσον καὶ εἰς τὴν τῶν πατέρων τῆς Μονῆς τῆς δεκαετίας τοῦ 60, οἱ ὁποῖοι ἐνθουσιωδῶς ἐνεκολπώθησαν τὴν ἰδέαν, παρεχώρησαν τὴν γῆν καὶ παντοιοτρόπως συνέδραμον διὰ τὴν ὑλοποίησίν της.
Ὁσιολογιώτατε Καθηγούμενε,
Φέρετε τὸ ἐπώνυμον τοῦ μεγάλου Παρθενίου Κελαϊδῆ. Τοῦτο εἶναι μία σπουδαία κληρονομία. Δὲν ἀμφιβάλλομεν ὅτι θὰ τὴν τιμήσετε. Νὰ τιμήσετε, ἐπίσης, μαζὶ μὲ τὴν ἐκλεκτὴν περὶ τὴν Ὁσιολογιότητά σας Ἀδελφότητα, σύνολον τὴν πνευματικήν, ἠθικήν, πολιτιστικὴν καὶ ἄλλην τιμαλφῆ παράδοσιν τῆς Μονῆς καὶ παρακαταθήκην τῶν Κτητόρων καὶ παλαιῶν πατέρων καὶ ἀδελφῶν της, ὥστε καὶ ἡ Ἔφορος τῆς Μονῆς Παναγία ἡ Ὁδηγήτρια νὰ εὐαρεστῆται, καὶ αἱ ψυχαὶ τῶν προκατόχων σας νὰ χαίρωνται, καὶ ὁ Ποιμενάρχης σας νὰ ἀναπαύεται, καὶ ὁ κλῆρος καὶ λαὸς τῆς περιοχῆς νὰ παραδειγματίζεται καὶ νὰ οἰκοδομῆται, καὶ ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως νὰ σεμνύνεται, καὶ ὁ Πατριάρχης σας νὰ ἀγάλλεται, καὶ ὁ Θεὸς ἄνωθεν νὰ σᾶς εὑρίσκῃ, ὅπως πάλαι τὸν Δαυΐδ, «ἄνδρας κατὰ τὴν καρδίαν Του», καὶ τὸ πανάγιον ὄνομά Του νὰ ἁγιάζεται καὶ νὰ μεγαλύνεται εἰς τὰς ἡμέρας μας. Σᾶς εὐχαριστοῦμεν θερμῶς διὰ τὴν εὐλαβῆ προσφώνησιν καὶ διὰ τὸ ἐκ μέρους τῆς Μονῆς ὡραῖον δῶρον σας. Ἡ πατρικὴ ἡμῶν ἀγάπη καὶ εὐχὴ καὶ ἡ Πατριαρχικὴ εὐλογία σᾶς συνοδεύουν πάντοτε, μεθ’ ὅλης τῆς Ἀδελφότητος.

Εἰς ἀναγνώρισιν καὶ ἐπιβράβευσιν τῆς ἀρετῆς καὶ τῶν κόπων σας, ἅγιε Καθηγούμενε, σᾶς προάγομεν κατὰ τὴν ἐπίσημον ταύτην στιγμὴν εἰς Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, σᾶς προσφέρομεν τὸ σχετικὸν Πατριαρχικὸν Πιττάκιον καὶ ἀναφωνοῦμεν μαζὶ μὲ ὅλους τοὺς παρόντας "Άξιος"!.


Ο Μ Ι Λ Ι Α
ΤΗΣ Α. Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
κ. κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΑΥΤΟΥ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑΝ ΕΛΙΑΝ ΒΟΥΒΩΝ
(7 Ὀκτωβρίου 2009)

Ἱερώτατοι ἅγιοι ἀδελφοὶ,
Ἐντιμότατε Δήμαρχε Κολυμβαρίου κύριε Πολυχρονίδη,
Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
Καλῶς σᾶς ηὕραμεν!

Ἤλθομεν ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολιν, τὴν Ἁγίαν Σιὼν τοῦ Γένους μας, μαζὶ μὲ τὴν τιμίαν Πατριαρχικὴν Συνοδείαν μας, διὰ νὰ σᾶς μεταφέρωμεν τὴν στοργήν, τὴν ἀγάπην, τὴν εὐχὴν καὶ τὴν εὐλογίαν τῆς πολυσεβάστου Πνευματικῆς Μητρὸς ὅλων μας, τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου!

Ἤλθομεν διὰ νὰ ἴδωμεν τὰ προσφιλῆ πρόσωπά σας καὶ νὰ χαρῇ ἡ καρδία μας!

Συγκινούμεθα πολὺ ποὺ συναντώμεθα ὑπὸ τὴν σκιὰν τῆς παναρχαίας αὐτῆς ἐλιᾶς, τῆς ἀρχαιοτέρας ἴσως ὁλοκλήρου τοῦ πλανήτου, μὲ τὰ μοναδικὰ παγκοσμίως βοτανικὰ χαρακτηριστικά, ἡ ὁποία εἶναι τὸ σεβάσμιον καμάρι τῶν Βουβῶν καὶ τὸ ἀναγνωριστικὸν ἔμβλημα τοῦ Δήμου Κολυμβαρίου. Γνωρίζομεν ὅτι ἀπὸ τὴν ἐλιὰν αὐτὴν ἐκόπη ὁ κότινος διὰ τὸν πρῶτον Ὀλυμπιονίκην τῶν τελευταίων Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων τοῦ Πεκίνου, ὅπερ ἀποτελεῖ ξεχωριστὴν τιμὴν διὰ τὸν ἡρωοτόκον τόπον σας. Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς ἠγάπα, ἀγαπητοί, νὰ ἀποσύρεται συχνὰ εἰς τὸ Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν, καὶ ἐκεῖ, ὑπὸ τὴν εἰρηνικὴν σκέπην τῶν ἐλαιοδένδρων νὰ ἀπευθύνῃ, ὡς τέλειος ἄνθρωπος, τὰς πρὸς τὸν Οὐράνιον Πατέρα Του ἁγίας προσευχάς Του. Ἐκεῖ ἔζησε τὴν μεγάλην πρὸ τοῦ Ἀχράντου Πάθους ἀγωνίαν Του, ἐκεῖ ἐπροδόθη ὑπὸ τοῦ ἀγνώμονος Ἰούδα, τοῦ «Κηβουλήτη», ὅπως τὸν λέτε ἐδῶ εἰς τὴν Κρήτην, ἐκεῖ συνελήφθη ὑπὸ τῶν παρανόμων, ἐκεῖ ἤρχισε τὸ κοσμοσωτήριον Μαρτύριόν Του.

Ἀλλὰ ἀπὸ τὸν ἴδιον χῶρον εἶχεν ἐνωρίτερον ἀπευθύνει καὶ τὴν περίφημον «Ἐπὶ τοῦ Ὄρους Ὁμιλίαν» Του, ἡ ὁποία εἶναι ἡ εἰσαγωγή, ἀλλ’ ἐν ταὐτῷ καὶ ἡ σπονδυλικὴ στήλη, τοῦ Εὐαγγελίου τῆς ἀγάπης, τῆς εἰρήνης καὶ τῆς καθ’ ὅλου νέας ζωῆς ποὺ ἐχάρισεν εἰς τὸν κόσμον! Μὲ τὴν εὐκαιρίαν, σᾶς συνιστῶμεν νὰ τὴν μελετήσετε ξανά, εἰς τὸ 5ον, 6ον καὶ 7ον κεφάλαιον τοῦ κατὰ Ματθαῖον Εὐαγγελίου. Ὁ πολὺς Μαχάτμα Γκάντι, ὁ νεώτερος ἥρως καὶ θρῦλος τῶν Ἰνδιῶν, καίτοι μὴ Χριστιανός, εὕρισκε μεγάλην πνευματικὴν εὐχαρίστησιν, καθὼς ἔλεγε, μελετώντας τὴν Ἐπὶ τοῦ Ὄρους Ὁμιλίαν τοῦ Χριστοῦ συστηματικῶς καὶ τακτικώτατα!

Ἀλλὰ ἡ ἐλαία, ἤδη ἀπὸ τῆς ἐποχῆς τοῦ Κατακλυσμοῦ τοῦ Νῶε, ἐθεωρήθη σύμβολον εἰρήνης καὶ καταλλαγῆς. Ὡραιότατα, λοιπόν, καὶ σεῖς ἐπράξατε, ἀγαπητοί, μόλις πρὸ ὀλίγων ἡμερῶν, τὴν 21ην παρελθόντος Σεπτεμβρίου, Παγκόσμιον Ἡμέραν τῆς Εἰρήνης, νὰ διοργανώσετε ὡραίας πολιτιστικὰς καὶ καλλιτεχνικὰς ἐκδηλώσεις ὑπὲρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύμπαντος κόσμου ἐδῶ, ὑπὸ τὴν σεβασμίαν ὑπερμαθουσάλλειον ἐλαίαν σας. Νὰ ἐνθυμῆσθε ὅμως ὅτι ἡ εἰρήνη δὲν εἶναι καρπὸς ἀνθρωπίνων μόνον προσπαθειῶν καὶ συνεννοήσεων, ἀλλὰ δῶρον τοῦ Θεοῦ, διὰ τὸ ὁποῖον καὶ ὀφείλομεν νὰ προσευχώμεθα πάντοτε.

Χαιρόμεθα διαπιστοῦντες τὴν διαρκῆ πρόοδον τῆς περιοχῆς Κολυμβαρίου. Βεβαίως, ἡ Ὀρθόδοξος Ἀκαδημία ἔχει καταστήσει τὸ Κολυμβάρι εὐφήμως γνωστὸν εἰς τὰ πέρατα τοῦ κόσμου πρὸ πολλοῦ. Εἶναι τὸ καύχημά σας. Ὄχι μόνον τὸ θρησκευτικὸν καὶ ἐκκλησιαστικόν, ἀλλὰ καὶ τὸ πολιτιστικὸν καὶ κοινωνικόν. Καὶ ὁ Δῆμος σας, μὲ τὰ πλούσια ἀρχαῖα, βυζαντινὰ καὶ ἐνετικὰ μνημεῖα, μὲ τὴν λαμπρὰν ἱστορίαν καὶ τὸ ὑπέροχον ἀνθρώπινον δυναμικόν του, δόξα τῷ Θεῷ, προοδεύει διαρκῶς! Ἤδη προσετέθη εἰς τὰ καυχήματά σας καὶ τὸ Μουσεῖον Θαλασσίου Πλούτου καὶ Ἁλιευτικῆς Παραδόσεως, διὰ τὸ ὁποῖον καὶ θερμῶς σᾶς συγχαίρομεν!

Ὅμως, εἴχατε τὴν εὐγενῆ καλωσύνην νὰ ἐπιφυλάξετε εἰς τὸν Πατριάρχην σας μίαν πολὺ ὡραίαν καὶ μεγάλην τιμητικὴν διάκρισιν: Νὰ τὸν ἀνακηρύξετε Ἐπίτιμον Δημότην Κολυμβαρίου! Εὐχαριστοῦμεν θερμότατα διὰ τὴν ἰδιαιτέραν αὐτὴν τιμήν, τόσον ἐσᾶς προσωπικῶς, ἀγαπητὲ κ. Δήμαρχε, ὅσον καὶ τὸν κ. Πρόεδρον καὶ ἅπαντα τὰ Μέλη τοῦ Ἐντίμου Δημοτικοῦ Συμβουλίου Κολυμβαρίου! Πλέον αἰσθανόμεθα τὸ Κολυμβάρι ὡς πόλιν μας• ὡς σπίτι μας! Καὶ ὅλους τοὺς προσφιλεστάτους κατοίκους τοῦ Δήμου ὡς συνδημότας, ὑπὲρ τῶν ὁποίων καὶ χρεωστοῦμεν νὰ προσευχώμεθα καθημερινῶς μὲ περισσοτέραν θέρμην! Εὐχαριστοῦντες καὶ διὰ τὴν ὡραίαν προσφώνησιν, εὐχόμεθα εἰς τὸν Ἐντιμότατον κ. Δήμαρχον νὰ εἶναι, ὅπως καὶ τὸ ὄνομα καὶ τὸ ἐπώνυμόν του δηλοῦν, πολυχρόνιος, καὶ νὰ περισσεύῃ πάντοτε εἰς ἀγαθά, κοινωφελῆ καὶ θεάρεστα ἔργα ὑπὲρ τοῦ ἀξιονομάστου λαοῦ τοῦ Δήμου του καὶ ὑπὲρ τῆς δόξης τοῦ ὀνόματος τοῦ Κολυμβαρίου καὶ τῆς Κρήτης.
Τέκνα πολυαγαπημένα,
Ἐπιστρέφοντες αὔριον εἰς τὸ μαρτυρικὸν ἀλλὰ ὁλοφώτεινον Φανάρι καὶ εἰς τὰ πολυεύθυνα Πατριαρχικὰ ἡμῶν καθήκοντα καὶ εἰς τὸν καθημερινὸν σταυρόν μας, ἀφήνομεν κοντά σας ὄχι μόνον τὴν πατρικὴν ἡμῶν εὐχὴν καὶ ἀγάπην καὶ Πατριαρχικὴν εὐλογίαν, ἀλλὰ καὶ ἕνα κομμάτι τῆς καρδίας μας! Νὰ ζῆτε, νὰ ὑγιαίνετε, νὰ προκόπτετε εἰς πᾶν ἀγαθὸν ἐν εἰρήνῃ καὶ ὁμονοίᾳ καὶ ἀγάπῃ, καὶ ὁ Θεός, διὰ πρεσβειῶν τῆς Παναγίας Μητρός Του, νὰ σᾶς σκεπάζῃ καὶ νὰ σᾶς χαρίζῃ πᾶσαν δόσιν ἀγαθὴν καὶ πᾶν δώρημα τέλειον! Χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε!


Ο Μ Ι Λ Ι Α
ΤΗΣ Α. Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
κ. κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΡΚΟΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ «ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΛΕΝΤΑΣ»
(7 Ὀκτωβρίου 2009)

Ἱερώτατοι ἅγιοι ἀδελφοί,
Ἐξοχώτατε κύριε Περιφερειάρχα, Κύριε Δήμαρχε,

Ἀγαπητοὶ ἐκπρόσωποι τῶν οἰκογενειῶν θυμάτων τροχαίων ἀτυχημάτων,
Μὲ πόνον ψυχῆς εὑρισκόμεθα εἰς τὸν πλήρη ὀδύνης καὶ δακρύων χῶρον τοῦτον καὶ ἐγκαινιάζομεν διὰ τῶν εὐχῶν τῆς Ἐκκλησίας τὸ «Πάρκον Τροχαίων Ἀτυχημάτων Χανίων» τὸ φέρον τὸ ὄνομα «ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΛΕΝΤΑΣ», ἤτοι τοῦ νέου ἐκείνου, ὁ ὁποῖος εἰς αὐτὸ ἀκριβῶς τὸ σημεῖον τῆς Νερατζιᾶς ἀπώλεσε τὴν ζωήν του, συνεπείᾳ τροχαίου ἀτυχήματος, πρὸ πενταετίας.

Δυστυχῶς, τὰ τροχαῖα ἀτυχήματα, διὰ πολλοὺς καὶ διαφόρους λόγους, τοὺς ὁποίους δὲν εἶναι τοῦ παρόντος νὰ ἀναλύσωμεν ἐνταῦθα, αὐξάνονται καθημερινῶς μὲ γεωμετρικὴν πρόοδον εἰς ὅλον τὸν κόσμον. Αἱ ἐκ τροχαίων ἀτυχημάτων ἀπώλειαι εἰς ἀνθρωπίνας ζωὰς ἐτησίως, εἰς ὅλον τὸν κόσμον, ὑπερβαίνουν τὰς ἀντιστοίχους ἑνὸς μεγάλου πολέμου, χωρὶς νὰ ὑπολογίσωμεν ὅσους καθίστανται διὰ βίου ἀνάπηροι. Ἀπὸ αὐτὸ τὸ πανανθρώπινον δρᾶμα, τὸ «σημεῖον τῶν καιρῶν», δὲν ἐξαιροῦνται, βεβαίως, οὔτε τὰ Χανιά.

Ἡ πρωτοβουλία τῆς ἱδρύσεως τοῦ «Πάρκου» δὲν προῆλθεν, ἀσφαλῶς, ἀπὸ τὴν ἐπιθυμίαν νὰ συγκεντρούμεθα ἐδῶ διὰ νὰ θρηνοῦμεν μοιρολατρικῶς, οὔτε μόνον διὰ νὰ διακηρύσσωμεν ὅτι ἐνθυμούμεθα τοὺς «ἀδικοσκοτωμένους» οἰκείους μας. Προῆλθεν, ἐξ ὅσων ἀντιλαμβανόμεθα, ἀπὸ τὴν ἐπιθυμίαν νὰ δίδεται ἕνα διαρκὲς καὶ μεγαλόφωνον μάθημα εἰς τοὺς ζῶντας. Νὰ ὑπομιμνήσκεται ὅτι ἡ ἀνεύθυνος καὶ ἀπρόσεκτος ὁδήγησις φονεύει. Ὅτι ἡ ὑπερβολικὴ ταχύτης φονεύει. Ὅτι ἡ ἐπιθετικὴ καὶ ἀνταγωνιστικὴ ὁδήγησις φονεύει. Ὅτι τὸ ἀλκοὸλ φονεύει. Ὅτι ἡ μὴ τήρησις μετ’ εὐλαβείας τῶν κανόνων ὁδικῆς κυκλοφορίας φονεύει. Ὅτι ἡ μὴ χρῆσις τῶν μέσων προφυλάξεως (ζώνης, κράνους κ.λπ.) φονεύει. Καὶ ἀκόμη, ὅτι ἡ ἀβελτηρία τῶν ὑπευθύνων διὰ τὴν ἀσφάλειαν τῶν ὁδῶν ἐν σχέσει μὲ τὴν κακὴν χάραξίν των, μὲ τὴν κατάστασιν τοῦ ὁδοστρώματος, μὲ τὴν ὕπαρξιν νησίδων ἀσφαλείας, μὲ τὴν ὀρθὴν καὶ ἐπαρκῆ σηματοδότησιν, φονεύει. Ὅτι ἡ ἀπουσία ἀνυστάκτου παρακολουθήσεως τῆς συμπεριφορᾶς τῶν ὁδηγῶν, ἐπίσης φονεύει! Προῆλθεν, ἐπίσης, ἡ πρωτοβουλία ἀπὸ τὴν ἀνάγκην νὰ ἀκουσθῇ ἡ κραυγή: Πρὸς Θεοῦ, ὄχι ἄλλο αἷμα εἰς τὴν ἄσφαλτον! Εἶναι κρῖμα! Εἶναι ἁμαρτία!

Εὐχόμεθα, κατὰ ταῦτα, τὸ πάρκο νὰ λειτουργῇ ἐπιτυχῶς πρὸς αὐτὴν τὴν κατεύθυνσιν, νὰ προβληματίζῃ, νὰ φρονηματίζῃ, νὰ ὁδηγῇ εἰς ἀλλαγὴν συμπεριφορᾶς ὁδηγοὺς καὶ πεζούς, ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν λῆψιν τῶν ἀπαραιτήτων μέτρων ὑπὸ τῶν ἁρμοδίων Ἀρχῶν, ὥστε νὰ περιορισθῇ ὅσον ἔνεστι τὸ κακόν. Συλλυπούμεθα τὰς οἰκογενείας τῶν θυμάτων τῆς ἀσφάλτου, καὶ ἰδιαιτέρως τὴν οἰκογένειαν τοῦ κ. Σταύρου Πολέντα, καὶ εὐχόμεθα, τοὺς μὲν ἀποιχομένους συγγενεῖς των, μὲ πρῶτον τὸν ἀλησμόνητον Χρῆστον, ὁ Θεὸς νὰ ἀναπαύσῃ ἐν Χώρᾳ Ζώντων, τοὺς δὲ ἰδίους νὰ στηρίξῃ καὶ νὰ παρηγορήσῃ ὑπερεκπερισσοῦ. Προσδοκῶντες νὰ ἴδωμεν ὁλοκληρούμενον συντόμως τὸ ἔργον διὰ τῆς ἀνεγέρσεως καὶ λειτουργίας τοῦ προβλεπομένου ναϋδρίου τοῦ Ἁγίου Χριστοφόρου, τῇ φιλοστόργῳ μερίμνῃ τοῦ Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Κισάμου καὶ Σελίνου κ. Ἀμφιλοχίου, ὁ ὁποῖος γνωρίζει καλῶς ὄχι μόνον νὰ χαίρῃ μετὰ χαιρόντων, ἀλλὰ καὶ νὰ κλαίῃ μετὰ κλαιόντων, ὡς γνήσιος Πατὴρ καὶ Ποιμενάρχης σας, συγχαίρομεν τὸν Δῆμον Βουκολιῶν ποὺ ἀπεφάσισε τὴν δημιουργίαν τοῦ Πάρκου διὰ τὴν πρωτότυπον καὶ ἐμπνευσμένην πρωτοβουλίαν του, μοναδικὴν εἰς τὴν Ἑλλάδα ἐξ ὅσων δυνάμεθα νὰ γνωρίζωμεν, καθὼς καὶ τὴν Περιφέρειαν Κρήτης, ἡ ὁποία τὸ ἐχρηματοδότησε. Πρὸς τὸν κ. Δήμαρχον Βουκολιῶν, τὸν Πρόεδρον καὶ τὰ μέλη τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου, ὡς καὶ πρὸς τὸν Ἐξοχώτατον Γενικὸν Γραμματέα τῆς Περιφερείας Κρήτης κ. Σεραφεὶμ Τσόκαν ἀπονέμομεν ὁλόθυμον τὴν Πατριαρχικὴν ἡμῶν εὐαρέσκειαν. Τὸν κ. Περιφερειάρχην εὐχαριστοῦμεν διὰ τὴν εὐλαβῆ προσφώνησίν του, ὡς καὶ τὸν κ. Σταῦρον Πολέντα διὰ τὴν ἰδικήν του.
Τέκνα προσφιλῆ καὶ ἐπιπόθητα,
Ἐπιστρέφοντες αὔριον εἰς τὸ μαρτυρικὸν Φανάρι, ὅπου ἀπὸ τοῦ ὕψους τοῦ καθημερινοῦ Γολγοθᾶ μας διακηρύσσομεν τὴν ἐλπίδα τῆς ζωῆς καὶ τῆς ἀναστάσεως, σᾶς διαβεβαιοῦμεν ὅτι θὰ σᾶς ἔχωμεν πάντοτε εἰς τὸ κέντρον τῶν προσευχῶν μας. Εἰς τὸ κέντρον τῆς καρδίας μας εὑρίσκεσθε ἤδη!


Ο Μ Ι Λ Ι Α
ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
κ. κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΑΥΤΟΥ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΝ ΧΑΝΙΩΝ
(7 Ὀκτωβρίου 2009)

Ἱερώτατοι ἀδελφοί,
Ἐντιμότατε κύριε Νομάρχα Χανίων,
Ἀξιότιμα στελέχη τῆς Νομαρχίας καί τῶν διαφόρων φορέων τοῦ Νομοῦ,

Μέ προσοχήν καί μέ συγκίνησιν ἠκούσαμεν τούς λόγους τῆς εὐγενοῦς προσφωνήσεως τοῦ κ. Νομάρχου, ὁ ὁποῖος δέν εἶναι ἁπλῶς Ἀρχοντάκης, ἀλλά πραγματικός ἄρχοντας, κατά τε τό ἦθος καί κατά τόν χαρακτῆρα. Οὔτε ἁπλῶς Γρηγόριος, ἀλλά γρηγορῶν ἐπί τῶν ἐπάλξεων τῆς εὐθύνης του διά τά συμφέροντα τοῦ Νομοῦ καί τῶν πολιτῶν τῆς εὐάνδρου δυτικῆς ἐσχατιᾶς τῆς θεοσκεπάστου, ἁγιοτόκου καί ἡρωοτόκου Κρήτης.

Εὐχαριστοῦμεν διά τήν ἐκφρασθεῖσαν εὐλαβῆ ἀγάπην, τούς ἐπαίνους δέ ἐπιγράφομεν εἰς αὐτόν τόν Ἅγιον, τόν πολύπαθον καί μαρτυρικόν Πατριαρχικόν Οἰκουμενικόν Θρόνον τῆς Μητρός Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ὁ ὁποῖος, κατ᾿ ἀντιστοιχίαν πρός τόν λόγον τοῦ Κυρίου, εἶναι «τό θυσιαστήριον τό ἁγιάζον τό δῶρον» (Ματθ. 23, 19), ὁ θρόνος πού ἁγιάζει τόν ἐπ᾿ αὐτοῦ καθήμενον. Καί τοῦτο διότι ὑπῆρξεν ἀληθές θυσιαστήριον ἐπί τοῦ ὁποίου προσεφέρθησαν πολλαί Πατριαρχικαί θυσίαι, πολλάκις οὐχί ἀναίμακτοι, ὑπέρ τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ καί τῆς σωτηρίας τοῦ λαοῦ, καί οἱ μελετηταί τῆς ἱστορίας γνωρίζουν. Μᾶς χαροποιεῖ ἡ ἐκτίμησις τῆς εὐαισθησίας ἡμῶν, τόσον διά τήν ἐν διαλόγοις ἔξοδον τῆς Ἐκκλησίας ἀπό τήν αὐτάρκειαν τῆς ἐσωστρεφείας καί κίνησιν πρός συνάντησιν τοῦ πλησίον, εἴτε εἰς τήν χριστιανικήν οἰκογένειαν ἀνήκει αὐτός εἴτε ὄχι, ὅσον καί διά τήν ἀντιμετώπισιν τῶν προβλημάτων τοῦ περιβάλλοντος. Ἀμφότερα ἀποτελοῦν σταθερούς ἄξονας τῆς Πατριαρχικῆς ἡμῶν μερίμνης, πέραν τοῦ καθαρῶς πνευματικοῦ καί συντονιστικοῦ ἐν τῇ καθόλου Ὀρθοδοξίᾳ ἔργου ἡμῶν. Συγχαίροντες, λοιπόν, σᾶς καλοῦμεν εἰς συστράτευσιν, προκειμένου νά βοηθήσωμεν ὅλοι τά παιδιά μας νά κληρονομήσουν ἕνα καλλίτερον, ὡραιότερον καί ὑγιεινότερον περιβάλλον, καί ἡ πληθύς τῶν ἐθνῶν, ἡ ὁποία πλέον μοιραίως συναντᾶται εἰς πᾶσαν γωνίαν τῆς γῆς, καί ἐδῶ ἀσφαλῶς εἰς τήν Ἑλλάδα, ἀφ᾿ ὅτου ἔπαυσαν τά διακρατικά σύνορα νά εἶναι ἀπροσπέλαστα, νά δύναται νά ἐπιτύχῃ μίαν στοιχειώδη ἀνθρωπίνην συνεννόησιν καί συνύπαρξιν, χωρίς ἐπικινδύνους τριβάς καί συγκρούσεις. Τοῦτο θεωροῦμεν στοιχειῶδες χριστιανικόν καθῆκον.

 Γνωρίζομεν ὅτι ὁ λαός τῶν Χανίων διεκρίνετο πάντοτε, καί διακρίνεται, ἐπί εὐσεβείᾳ καί φιλογενείᾳ. Τό αὐτό καί οἱ ἄρχοντές του. Τοῦτο συνιστᾷ σπουδαίαν παράδοσιν, τήν ὁποίαν παρακαλοῦμεν νά συνεχίσετε, προσαυξάνοντες ἐπί μᾶλλον καί μᾶλλον! Μακράν πάσης ἀνωφελοῦς διχοστασίας, ἐν ἀγάπῃ ἀδελφικῇ καί μέ αἴσθημα εὐθύνης, ἐξακολουθήσατε κατεργαζόμενοι τιμαλφῆ καί μένουσαν δόξαν εἰς τό ὄνομα τῆς πόλεως καί τοῦ Νομοῦ σας, προϊστάμενοι ἀγαθῶν ἔργων, κοινωφελῶν, θεαρέστων καί ἀξιομιμήτων!

 Ἡ πατρική ἡμῶν εὐχή καί ἡ ὁλόθυμος Πατριαρχική εὐλογία σᾶς συνοδεύουν ἀνελλιπῶς, μαζί μέ τήν στοργήν τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, τῆς ὁποίας ἔχετε τό προνόμιον νά εἶσθε γνήσια τέκνα, ὡς καί οἱ λοιποί λίαν ἀγαπητοί ἡμῖν Κρῆτες. Νά ζῆτε, νά ὑγιαίνετε, νά προκόπτετε καί νά εὐοδοῦσθε ἐν τοῖς καταθυμίοις! Σᾶς ἀναμένομεν εἰς τήν Πόλιν, εἰς πρώτην εὐκαιρίαν!


Π Ρ Ο Π Ο Σ Ι Σ
ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
κ. κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ
ΚΑΤΑ ΤΟ ΓΕΥΜΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΔΗΜΩΝ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΤΕΔΚ) ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
(7 Ὀκτωβρίου 2009)
Ἱερώτατοι ἅγιοι ἀδελφοί,
Ἐντιμότατε κύριε Δήμαρχε Χανίων,
Ἐκλεκτοί καί προσφιλεῖς συνδαιτυμόνες,
Μέ ἰδιαιτέραν εὐχαρίστησιν καί ἱκανοποίησιν ἠκούσαμεν τήν θεολογικωτάτην προσφώνησιν τοῦ Ἐντιμοτάτου Δημάρχου κ. Βιρβιδάκη, τόν ὁποῖον καί συγχαίρομεν ἀπό βάθους καρδίας. Εἶναι πολύ σπάνιον νά ἀκούσωμεν ἀπό χείλη πολιτικῶν ἀρχόντων τόσην συμπεπυκνωμένην Ὀρθόδοξον Θεολογίαν εἰς τά πλαίσια μιᾶς χαιρετιστηρίου προσφωνήσεως. Εὖγε! Σᾶς εὐχαριστοῦμεν θερμότατα καί, ἀντικρύζοντες τά προσφιλῆ πρόσωπα πάντων τῶν παρακαθημένων εἰς τό ἐπίσημον τοῦτο γεῦμα, ἀντιφωνοῦμεν λέγοντες: «Ἰδού ἐγώ καί τά παιδία ἅ μοι ἔδωκεν ὁ Θεός», τά παιδία τά ὁποῖα πληροῦν χαρᾶς καί εὐφροσύνης πολλῆς τήν πατρικήν ἡμῶν καρδίαν!

Πιστεύομεν, ἀγαπητοί, ὅτι ἡ Τοπική Αὐτοδιοίκησις ἔχει νά διαδραματίσῃ ἕνα μοναδικόν ρόλον, τόν ὁποῖον ἡ κεντρική διοίκησις καί ἐξουσία δέν εἶναι δυνατόν νά ὑποκαταστήσῃ. Ὁ Δήμαρχος, ὁ Κοινοτάρχης (ὅπου ὑπάρχει ἀκόμη), ὁ Δημοτικός Σύμβουλος, γνωρίζει τά τοῦ οἴκου του, δηλαδή τά τοῦ Δήμου ἤ τῆς Κοινότητος, καλλίτερον παντός ἄλλου καί «πονᾶ», ὅπως λέγομεν, τό σπίτι του, δηλαδή τόν Δῆμον του ἤ τήν Κοινότητά του, ὅσον οὐδείς ἄλλος, διότι αὐτός ζῇ ἐκεῖ καθημερινῶς, ἀντιμετωπίζει τά ὑφιστάμενα προβλήματα καί τάς ἀνάγκας, βλέπει καθημερινῶς τούς δημότας του καί ὀφείλει νά εἶναι ἕτοιμος «διδόναι λόγον παντί τῷ αἰτοῦντι».

Ὁμοιάζει ὀλίγον μέ τόν πατέρα μιᾶς οἰκογενείας πού ἔχει ηὐξημένας εὐθύνας δι᾿ ὅλας τάς ὑποθέσεις της.

Ὑπάρχουν πόλεις, αἱ ὁποῖαι ἀνεδείχθησαν, ἐξωραΐσθησαν, ἐμεγαλύνθησαν, κατέστησαν πρότυπα, ὄχι διότι ἡ κεντρική Ἐξουσία τό ἀπεφάσισεν, ἀλλά διότι οἱ τοπικοί των ἄρχοντες τό ἠθέλησαν καί εἰργάσθησαν φιλοτίμως πρός τοῦτο. Ὑπάρχουν καί ἄλλαι, πού ἀκριβῶς διά τούς ἀντιθέτους λόγους, «ἐμαράζωσαν», ὠλιγώθησαν, ἀπώλεσαν τό πρότερον μεγαλεῖον καί τήν ὡραιότητά των. Ὁ τοπικός ἄρχων ἔχει τήν δυνατότητα νά συνάξῃ περί αὐτόν κάθε φιλότιμον, φιλόπονον, φιλοπρόοδον καί ἐθελοντικόν εἰς προσφοράν πρός τό κοινόν συμφέρον στοιχεῖον, νά τό ἐνθουσιάσῃ, νά τό ἀξιοποιήσῃ καταλλήλως, καί οὕτω, μέ ἀγαστήν συνεργασίαν, νά ἐπιτελέσουν κυριολεκτικῶς θαύματα, χωρίς νά περιμένουν τά πάντα ἀπό τήν κεντρικήν διοίκησιν, τό Κράτος.

Εἰς ἐποχάς πού ἡ Ρωμηοσύνη δέν εἶχε κρατικήν ὑπόστασιν, τά χωρία, αἱ κῶμαι, αἱ συνοικίαι τῶν πόλεων ἐκρατήθησαν, ἐπεβίωσαν καί ἀνεπτύχθησαν, παρά τάς ἐξωτερικάς ἀρνητικάς συνθήκας, διότι εἰργάσθησαν αἱ Κοινότητες, οἱ δημογέροντες, οἱ τά πρῶτα φέροντες εἰς τό πνεῦμα καί εἰς τήν οἰκονομίαν, συσπειρωμένοι περί τόν Ἱερέα των καί τόν Ἐπίσκοπόν των. Τοιουτοτρόπως καί κοινωφελῆ καταστήματα ἐδημιούργησαν, καί σχολεῖα, καί Ναούς, καί ὑδραγωγεῖα καί ὅ, τι ἄλλο ἠδυνήθησαν. Εἶναι μία μεγάλη ἐμπειρία τοῦ Γένους, τήν ὁποίαν δέν πρέπει νά λησμονῶμεν.

Ὅπως καί ἄν ἔχουν τά πράγματα, ἡμεῖς εἴμεθα σήμερον εὐτυχεῖς ἔχοντες πέριξ ἡμῶν τούς ἐκλεκτούς ἄρχοντας τῆς Τοπικῆς Ἑνώσεως Δήμων καί Κοινοτήτων Νομοῦ Χανίων, οἱ ὁποῖοι καί εἶχον τήν εὐγενῆ καί φιλόξενον πρωτοβουλίαν τῆς διοργανώσεως καί προσφορᾶς τοῦ γεύματος τούτου, διά τό ὁποῖον καί ἐκφράζομεν εἰς αὐτούς, καί ἐκ μέρους τῆς Πατριαρχικῆς ἡμῶν Συνοδείας, θερμήν εὐχαριστίαν. Ἔχετε, Ἐντιμότατοι κυρίαι καί κύριοι Δήμαρχοι καί λοιποί ἄρχοντες, ὁλόθυμον τήν Πατριαρχικήν ἡμῶν εὐλογίαν εἰς τό πολυεύθυνον ἔργον σας, ἀλλά καί εἰς τήν προσωπικήν καί οἰκογενειακήν σας ζωήν. Ἔχετε τήν ἐκτίμησιν καί ἀγάπην τῶν τριῶν Μητροπολιτῶν τοῦ Νομοῦ. Ἔχετε τήν ἐμπιστοσύνην τῶν δημοτῶν σας καί τήν ὑποστήριξιν τῆς κεντρικῆς ἐξουσίας τοῦ Κράτους. Προχωρήσατε μέ ἀνανεωμένον ἐνθουσιασμόν εἰς τάς ὑπέρ τοῦ κοινοῦ καλοῦ ἀπαιτουμένας προσπαθείας, μέ τό μοναδικόν κρητικόν φιλότιμον πού σᾶς διακρίνει, καί κάμετε τάς πόλεις καί τά χωρία σας ἀκόμη ὡραιότερα, ἀναβιβάσατε τόν δείκτην τοῦ κοινωνικοῦ καί πολιτιστικοῦ ἐπιπέδου των ὅσον δύνασθε ὑψηλότερα καί μή διστάζετε νά ζητῆτε τήν πρός τοῦτο βοήθειαν καί συναντίληψιν τοῦ Θεοῦ.

Μετ᾿ ὀλίγας ὥρας θά ἀρχίσῃ εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἀκαδημίαν μας ἕν ἀκόμη σημαντικόν καί μεγάλης ἐμβελείας Συνέδριον. Θά ἔχῃ τήν Γενικήν Συνέλευσίν της ἡ «Ἐπιτροπή Πίστεως καί Τάξεως» τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν, δηλαδή ἡ θεολογικωτέρα Ἐπιτροπή του. Αὐτό ἀποτελεῖ ξεχωριστήν τιμήν διά τόν τόπον σας.

Γενικῶς, ἡ Ὀρθόδοξος Ἀκαδημία εἶναι μία λαμπρά προθήκη τῆς Κρήτης, ἀνοικτή εἰς τό παγκόσμιον κοινόν, μέ αὐτονόητα ἀγαθά ἀποτελέσματα. Παρακαλοῦμεν νά τήν ἀγαπᾶτε καί νά τήν στηρίζετε παντοιοτρόπως, ὅπως καί εἴμεθα βέβαιοι ὅτι ἤδη τό πράττετε.

Εὐχαριστοῦντες καί πάλιν διά τε τό γεῦμα καί διά τό ὡραῖον δῶρον σας, σᾶς προσκαλοῦμεν νά ἔλθετε εἰς πρώτην εὐκαιρίαν εἰς τήν Κωνσταντινούπολιν, πού εἶναι πάντοτε ἡ Ἁγία Σιών τοῦ Γένους μας, νά προσκυνήσετε τά ἐκεῖ ἱερά καί ὅσια καί νά μᾶς δώσετε τήν εὐκαιρίαν νά ἀνταποδώσωμεν, στοιχειωδῶς ἔστω, τήν ἀγάπην καί τήν φιλοξενίαν.

Πολλά τά ἔτη ὅλων σας καί κατά πάντα εὐλογημένα!
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Εγγραφή στο ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΟΜΟ μέσω Email

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

1. Οι ενυπόγραφες αναρτήσεις (άρθρα, ομιλίες, κριτικές βιβλίων, επιφυλλίδες, δοκίμια, μελετήματα κλπ) που φιλοξενούνται ή αναδημοσιεύονται στο ιστολόγιο "ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΟΜΟ" εκφράζουν κατά κύριο λόγο τους συγγραφείς τους και όχι απαραίτητα το ιστολόγιο "ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΟΜΟ".

2. Τα σχόλια των αναγνωστών του ιστολογίου "ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΟΜΟ" εκφράζουν τους ίδιους προσωπικά και όχι το ιστολόγιο "ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΟΜΟ". Σχόλια άσχετα με το περιεχόμενο των αναρτήσεων δεν θα δημοσιεύονται.

3. Υπάρχουν στο ιστολόγιο μας πολλές προτάσεις (σύνδεσμοι, links) προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites, blogs κλπ). Το ιστολόγιο μας δε φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των αναρτήσεων ή των σχολίων που γίνονται εκεί.

ΣΥΝ-ΙΣΤΟΛΟΓΕΙΝ

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ένα ιστολόγιο αφιερωμένο στους 57 αη-Γιώργηδες της Ορθόδοξης Εκκλησίας

ΤΟ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΣΤΗ WORDPRESS

ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ

Αρχείο

Αξίζει να διαβάσετε

ΘΕΟΛΟΓΟΙ ΚΡΗΤΗΣ

ΝΕΚΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗΣ

ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗΣ
Περίπλους στην ορθόδοξη πνευματικότητα

ΑΝΤΙΦΩΝΟ

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ

Ιερός Ναός Αγίου Διονυσίου Αχαρνών

台灣基督東正教會 The Orthodox Church in Taiwan

台灣基督東正教會 The Orthodox Church in Taiwan
台灣基督東正教會 The Orthodox Church in Taiwan: ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΦΑΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟΥ

Ορθόδοξα ιστολόγια

ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΥΡΙΟΒΙΒΛΟΣ

Home of the Greek Bible

ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ

ΟΟΔΕ

ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ